Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 11 C 30/2021-18

Jednací číslo:
11 C 30/2021-18
Soud:
Okresní soud ve Zlíně
Autor:
Kolumber, David, Ph.D., JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSZL:2021:11.C.30.2021.3
Předmět řízení:
zaplacení 3 041 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
30. 04. 2021
Datum zveřejnění:
10. 06. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1968 z. č. 89/2012 Sb.
§ 151 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2079 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2 z. č. 549/1991 Sb.
§ 2 vyhl. č. 254/2015 Sb.
§ 142a z. č. 99/1963 Sb.
§ 11 z. č. 549/1991 Sb.

11 C 30/2021-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud ve Zlíně rozhodl samosoudcem JUDr Davidem Kolumberem, Ph.D., ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

pro zaplacení 3 041 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 3 041 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z částky 3 041 Kč za dobu od 21. 11. 2018 do zaplacení, a to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaná je povinna nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 600 Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaná je povinna zaplatit České republice – Okresnímu soudu ve Zlíně soudní poplatek ve výši 1 000 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

1. Podle § 157 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v účinném znění (dále jen„ o. s. ř.“), v rozsudku, proti němuž není odvolání přípustné, soud uvede pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci.

2. Předmětem řízení byl nárok žalobkyně na zaplacení částky 3 041 Kč s příslušenstvím z titulu nezaplacení výkupní ceny za kovový odpad, který žalobkyně předala žalované do provozovny dne [datum] a následně žalované vyfakturovala fakturou č. [anonymizováno] se splatností [datum].

3. Soud učinil závěr o skutkovém stavu, že žalobkyně dne [datum] odevzdala žalované kovový odpad (železo, hliník) v celkové výkupní hodnotě 3 041 Kč. Žalovaná se zavázala výkupní cenu uhradit převodem. Žalobkyně proto poté dne [datum] vystavila žalované fakturu číslo [anonymizováno] na částku 3 041 Kč se splatností [datum]. Vzhledem k tomu, že žalovaná vyfakturovanou částku neuhradila, vyzvala ji žalobkyně k úhradě dlužné částky výzvou ze dne [datum], která byla žalované doručena [datum].

4. Podle § 2079 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen„ o. z.“), kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

5. Podle § 1968 o. z., dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní, je v prodlení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele.

6. Podle § 1970 o. z., po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

7. Zjištěný skutkový stav pak soud právně posoudil tak, že žalobkyně a žalovaná uzavřely dne [datum] kupní smlouvu dle § 2079 odst. 1 a násl. o. z., dle níž žalobkyně poskytla žalované zboží (kovový odpad) a žalovaná se zavázala zaplatit jeho dohodnutou cenu. Zboží bylo žalobkyní vyúčtováno fakturou č. [anonymizováno] na částku 3 041 Kč se splatností [datum]. Žalovaná ale svou povinnost k úhradě kupní ceny dle shora uvedené smlouvy k výzvě provedené fakturou nesplnila, když žalobkyni neuhradila ničeho, a to ani přes žalobkyní prokazatelně zaslanou výzvu. Proto žalovanou ke splnění její povinnosti k zaplacení kupní ceny ve výši 3 041 Kč zavázal svým rozhodnutím soud.

8. Protože žalovaná dlužnou částku neuhradila ke dni splatnosti stanovené na základě fakturace, dostala se dnem následujícím po splatnosti faktury, tj. dne [datum], do prodlení a ve smyslu § 1970 a násl. o. z. je povinna žalobkyni uhradit též úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené nař. vlády č. 351/2013 Sb. Soud tak zavázal žalovanou i k úhradě úroku z prodlení ve výši 9 % ročně z částky 3 041 Kč za dobu od [datum] do zaplacení.

9. Soud tak žalobě vyhověl v plném rozsahu.

10. Podle § 142 odst. 1 a § 142a odst. 1 o. s. ř. vzniklo plně úspěšné žalobkyni právo na náhradu nákladů řízení vůči neúspěšné žalované, které ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním žaloby zaslala výzvu k plnění. Žalobkyni vznikly náklady řízení v celkové výši [částka], které sestávají z náhrady hotových výdajů účastníka, který nebyl zastoupen advokátem v paušální částce [částka] za dva úkony po [částka], spočívající v zaslání předžalobní výzvy a podání žaloby (§ 151 odst. 3 o. s. ř., § 2 odst. 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 254/2015 Sb.).

11. Žalobkyně byla na základě § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb. v řízení osobně osvobozena od placení soudních poplatků. Jelikož byla ve věci úspěšná, žalované proti žalobkyni nesvědčí právo na náhradu nákladů řízení a tato ani není od soudního poplatku osvobozena, přešla podle § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. poplatková povinnost na žalovanou, pročež je tato povinna zaplatit státu soudní poplatek ve výši [částka], který odpovídá poplatkové povinnosti spojené s podáním projednávané žaloby.

12. Stanovené platební povinnosti soud v souladu s § 160 odst. 1 o. s. ř. uložil žalované splnit do tří dnů od právní moci rozsudku, neboť v řízení nevyšly najevo okolnosti, které by odůvodňovaly stanovení lhůty delší.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ust. § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nebude-li povinnost stanovená tímto rozhodnutím dobrovolně a včas splněna, může se oprávněná strana domáhat nařízení výkonu rozhodnutí.

Zlín 30. dubna 2021

JUDr. David Kolumber, Ph.D.

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙