Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 36 C 209/2020-31

Jednací číslo:
36 C 209/2020-31
Soud:
Městský soud v Brně
Autor:
Kobza, Aleš, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:MSBR:2021:36.C.209.2020.1
Předmět řízení:
zaplacení 2.123 Kč s příslušenstvím - pojistné

Datum vydání:
23. 02. 2021
Datum zveřejnění:
10. 06. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
pojištění odpovědnosti za škodu
postoupení pohledávky
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2804 z. č. 89/2012 Sb.
§ 12 z. č. 168/1999 Sb.
§ 1895 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1802 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2782 z. č. 168/1999 Sb.

36 C 209/2020-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Brně rozhodl předsedou senátu JUDr Alešem Kobzou jako samosoudcem ve věci

žalobkyně: ; [právnická osoba], IČO: [osobní údaje žalobkyně]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupená advokátem [titul]. et [titul]. [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa], [obec a číslo]

proti

žalovanému: ; [celé jméno žalovaného], narozený dne [datum]

bytem [adresa žalovaného]

o 2.123 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 2.123 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně od 14. 1. 2019 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 1.489 Kč, do tří dnů od právní moci rozsudku, k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se domáhala žalobou podanou k soudu dne 29. 1. 2020 po žalovaném zaplacení částky 2.123 Kč s přísl., tak jak uvedeno ve výroku ad. I tohoto rozsudku, jako nároků z pojistné smlouvy [číslo] kterou žalovaný uzavřel s právním předchůdcem žalobkyně - [právnická osoba]

2. Žalovaný se k věci nevyjádřil, na výzvy soudu nereagoval, po celou dobu řízení zůstal naprosto nečinný.

3. Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny podmínky pro rozhodnutí věci bez nařízení jednání, posoudil soud nárok žalobce podle § 115a o. s. ř. na základě listinných důkazů žalobcem předložených.

4. Soud zjistil, že [právnická osoba] uzavřela s žalovaným dne 12. 7. 2018 pojistnou smlouvu [číslo] s počátkem pojištění ke dni 12. 7. 2018 na dobu neurčitou, jejímž předmětem bylo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tov. zn. Ford Escort Cabriolet, [registrační značka]. Žalovaný se zaváhal platit pojistné ve výši 2.099 Kč splatné čtvrtletně vždy k 12. dni příslušného měsíce. Roční pojistné činilo částku 7.920 Kč. Žalovaný dluží za pojistné za období od 12. 10. 2018 do 13. 1. 2019 ve výši 2.123 Kč [anonymizováno] vyzvala výzvou ze dne 29. 11. 2018 žalovaného k úhradě dlužné částky a upozornila jej na možnost zániku pojistné smlouvy, pokud dlužné pojistné neuhradí ve lhůtě stanovené pojišťovnou s tím, že pojištění zanikne uplynutím dne 13. 1. 2019. Dlužná částka uhrazena nebyla, k zániku pojištění došlo ke dni 13. 1. 2019, o čemž byl žalovaný informován oznámením o zániku pojištění ze dne 1. 2. 2019. Pohledávka pojišťovny byla postoupena smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 31. 12. 2018 na žalobce, o čemž byl žalovaný informován v rámci předžalobní upomínky. Žalovaný dlužnou částku nezaplatil.

5. Soud dospěl k závěru, že žalobní návrh je po právu, pojistná smlouva byla uzavřena dle § 2758 OZ a zák.č. 168/199 Sb. Pojištění zaniklo dle § 2804 OZ a § 12 odst. 1 písm. e) zák. č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. Právo žalobkyni na zaplacení dlužného pojistného vyplývá z ust. § 2782 odst. 1 OZ a 13 odst. 2 zák. č. 168/1999 Sb. Aktivní legitimace žalobkyně vyplývá z ust. § 1895 a násl. OZ - postoupení pohledávky.

6. Vzhledem k tomu, že žalovaný je prodlení se zaplacením žalované částky rozhodl soud podle § 1970 OZ ve spojení s ust. § 1802 OZ a vl. nař. č. 351/2013 Sb. o povinnosti žalovaného zaplatit žalobkyni zákonný úrok z prodlení ve výši 9,75 % ročně od 14. 1. 2019, jako prvního dne, kdy se žalovaný dostal do prodlení.

7. O nákladech řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o.s.ř., dle kterého úspěšnému žalobci přiznal na náhradě nákladů řízení částku ve výši 1.489 Kč, k rukám právní zástupkyně žalobkyně. Tato částka sestává ze zaplaceného soudního poplatku 400 Kč, 3x úkon právního zastoupení á 200 Kč dle § 14b odst. 1 písm. a), bod 1, (převzetí právního zastoupení, předžalobní kvalifikovaná výzva, žaloba) + 3x režijní paušál á 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) - vše vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění v souvislosti s týmiž úkony právní pomoci + 21 % DPH ze součtu odměn a režijních paušálů – z částky 900 Kč, tedy 189 Kč, neboť právní zástupkyně žalobkyně je plátem DPH.

8. Dle § 157 odst. 4 o. s. ř. soud ve věci zpracoval zjednodušený rozsudek.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Nesplní – li povinný dobrovolně to, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat svého nároku návrhem výkonu soudního rozhodnutí nebo exekucí

Brno 23. února 2021

JUDr. Aleš Kobza

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙