Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 36 C 238/2020-24

Jednací číslo:
36 C 238/2020-24
Soud:
Městský soud v Brně
Autor:
Kobza, Aleš, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:MSBR:2021:36.C.238.2020.1
Předmět řízení:
zaplacení 3.590 Kč s příslušenstvím - příspěvek za nepojištěné vozidlo

Datum vydání:
23. 02. 2021
Datum zveřejnění:
10. 06. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
z. č. 168/1999 Sb.
§ 2 vyhl. č. 205/1999 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.

36 C 238/2020-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Brně rozhodl předsedou senátu JUDr Alešem Kobzou jako samosoudcem ve věci

žalobkyně: ; [název žalobkyně], IČO: [osobní údaje žalobkyně]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupená advokátem [titul]. [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa], [obec a číslo]

proti

žalovanému: ; [celé jméno žalovaného], narozený dne [datum]

bytem [adresa žalovaného]

o 3.590 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 3.590 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně od 16. 4. 2019 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 1.489 Kč, do tří dnů od právní moci rozsudku, k rukám právní zástupkyně žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se domáhala žalobou podanou ke zdejšímu soudu dne 17. 3. 2020 po žalovaném zaplacení částky 3.590 Kč s přísl., tak jak uvedeno ve výroku ad. I. tohoto rozsudku, jako příspěvku dle zák. č. 168/1999 Sb. v souvislosti s tím, že žalovaný provozoval motorové vozidlo bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti).

2. Žalovaný se k věci nevyjádřil, na výzvy soudu nereagoval, během celého řízení zůstal naprosto nečinný.

3. Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny podmínky pro rozhodnutí věci bez nařízení jednání, posoudil soud nárok žalobce podle § 115a o. s. ř. na základě listinných důkazů žalobcem předložených.

4. Soud vzal za prokázané, že žalovaný byl vlastníkem motorového vozidla- osobního automobilu [registrační značka], [VIN kód] (dále jen vozidlo), které je evidováno v Centrálním registru vozidel jako provozované, ale v období od 8. 8. 2018 do 9. 11. 2018, po dobu 94 dnů k němu nebylo sjednáno pojištění odpovědnosti. Výše příspěvku činí 3.290 Kč na toto období. Žalovaný nereagoval na výzvu žalobce a příspěvek neuhradil. Žalovaný dluží celkově částku 3.590 Kč, která sestává ze základu příspěvku - 35 Kč x počet nezaplacených dnů, tj. 94 = 3.290 Kč a z poplatku spojeného s mimosoudním uplatněním práva ve výši 300 Kč.

5. Soud dospěl k závěru, že žalobní návrh je po právu, nárok žalobce vyplývá ze zák. č. 168/1999 Sb., a to zejména z ust. § 1 odst. 2, 4 odst. 1, 3, 4, 6 citovaného zákona. Základ příspěvku je stanoven v ust. § 2 odst. 1 písm. l) vyhl. MF č. 205/1999 Sb. ve výši 93 Kč.

6. O povinnosti žalovaného zaplatit žalobkyni zákonný úrok z prodlení z dlužné částky rozhodl soud podle § 1970 OZ ve spojení s vl. nař. č. 351/2013 Sb., kdy žalovanému přiznal zákonný úrok z prodlení od 1. dne následujícího po lhůtě stanovené ve výzvě k úhradě příspěvku nepojištěných, kdy splatnost příspěvku nastala dne 16. 4. 2019.

7. O nákladech řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o.s.ř., dle kterého úspěšné žalobkyni přiznal na náhradě nákladů řízení částku ve výši 1.489 Kč k rukám právní zástupkyně žalobkyně. Tato částka sestává ze zaplaceného soudního poplatku 400 Kč, 3x úkon právního zastoupení á 200 Kč dle § 14b odst. 1 písm. a), bod 1, (převzetí právního zastoupení, předžalobní kvalifikovaná výzva, žaloba) + 3x režijní paušál á 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) - vše vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění v souvislosti s týmiž úkony právní pomoci + 21 % DPH ze součtu odměn a režijních paušálů – z částky 900 Kč, tedy 189 Kč, neboť právní zástupkyně žalobkyně je plátem DPH.

8. Dle § 157 odst. 4 o.s.ř. soud ve věci zpracoval zjednodušený rozsudek.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat svého nároku návrhem výkonu soudního rozhodnutí nebo exekucí.

Brno 23. února 2021

JUDr. Aleš Kobza

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙