Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 37 C 153/2020-24

Jednací číslo:
37 C 153/2020-24
Soud:
Městský soud v Brně
Autor:
Pulkrab, Stanislav, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:MSBR:2021:37.C.153.2020.1
Předmět řízení:
zaplacení 3.050 Kč s příslušenstvím - pokuta

Datum vydání:
18. 01. 2021
Datum zveřejnění:
10. 06. 2021

Klíčová slova:
jízdné
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb.
vyhl. č. 175/2000 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
z. č. 266/1994 Sb.
§ 251 z. č. 99/1963 Sb.

37 C 153/2020-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Brně rozhodl předsedou senátu Mgr Stanislavem Pulkrabem jako samosoudcem ve věci

žalobkyně: IČO: [osobní údaje žalobkyně]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupená advokátem [titul]. [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa], [obec]

proti

žalovanému: ; [celé jméno žalovaného], narozený dne [datum]

bytem [adresa žalovaného]

o zaplacení 3 050 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 3 050 Kč s úrokem z prodlení ve výši: - 10 % ročně z částky 1 525 Kč od 27. 11. 2019 do zaplacení,

- 10 % ročně z částky 1 525 Kč od 13. 12. 2019 do zaplacení,

to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Předmětem řízení je nárok žalobkyně na zaplacení žalované částky s příslušenstvím z titulu dlužného jízdného ve výši 25 Kč a dlužné přirážky k jízdnému ve výši 1 500 Kč, a to za každou jízdu žalovaného bez platného jízdního dokladu v hromadném dopravním prostředku provozovaném žalobkyní.

2. Soud k projednání věci samé nenařizoval jednání, neboť účastníci neměli proti tomuto postupu soudu námitky a ve věci bylo lze rozhodnout na základě žalobkyní předložených listinných důkazů /§ 115a ve spojení s § 101 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ OSŘ”) /.

3. Z předložených listinných důkazů učinil soud tento závěr o skutkovém stavu věci:

Žalovaný použil dne 26. 11. 2019 ve 12:41 hodin v [obec] ke své přepravě vozidlo městské hromadné dopravy na lince [číslo] provozované žalobkyní. V úseku zastávky [ulice] se na výzvu revizora neprokázal platným jízdním dokladem, a proto byl vyzván k zaplacení jízdného ve výši 25 Kč a přirážky k jízdnému ve výši 1 500 Kč O této skutečnosti byl na místě sepsán zápis o provedené přepravní kontrole, který žalovaný osobně podepsal.

4. Žalovaný použil dne 12. 12. 2019 ve 13:58 hodin v [obec] ke své přepravě vozidlo městské hromadné dopravy na lince [číslo] provozované žalobkyní. V úseku zastávky [ulice] se na výzvu revizora neprokázal platným jízdním dokladem, a proto byl vyzván k zaplacení jízdného ve výši 25 Kč a přirážky k jízdnému ve výši 1 500 Kč O této skutečnosti byl na místě sepsán zápis o provedené přepravní kontrole, který žalovaný osobně podepsal. Žalobkyně vyzvala žalovaného před podáním žaloby k úhradě žalované částky, tento však na svůj dluh ničeho neuhradil.

5. Právním posouzením věci dospěl soud k závěru, že účastníci ve všech případech uzavřeli konkludentní smlouvu o přepravě osob / § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ občanský zákoník”), zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ zákon o drahách”), vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu/, jejíž součástí byly i Smluvní přepravní podmínky a Tarif Integrovaného dopravního systému [územní celek] (dále jen„ přepravní podmínky“). Žalobkyně jakožto dopravce splnila svou povinnost a přepravila žalovaného jakožto cestujícího. Žalovaný však za to žalobkyni jízdné nezaplatil, a vznikla mu tak dle § 37 odst. 4 zákona o drahách ve spojení s přepravními podmínkami a tarifem povinnost zaplatit žalobkyni vedle dlužného jízdného též přirážku k němu. Vzhledem k tomu, že žalovaný byl při každé přepravní kontrole vyzván k úhradě dlužného jízdného a dlužné přirážky, dostal se dne následujícího po každé přepravní kontrole ve smyslu § 1970 občanského zákoníku ve spojení čl. 9 odst. 4 písm. b), d) přepravních podmínek s úhradou tohoto dluhu do prodlení. Soud proto žalobě vyhověl a uložil žalovanému výrokem I. povinnost zaplatit žalobkyni žalovanou částku s příslušenstvím - úroky z prodlení v zákonné výši stanovené § 1970 občanského zákoníku ve spojení s § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., a to vždy ode dne v souladu se zákonem a přepravními podmínkami, požadované žalobkyní. Lhůtu k plnění pak soud ve smyslu § 160 odst. 1 OSŘ stanovil třídenní.

6. Procesně plně úspěšné žalobkyni soud přiznal dle § 142 odst. 1 OSŘ právo na náhradu nákladů řízení, která je tvořena odměnou ve výši 600 Kč za tři úkony právní služby po 200 Kč (příprava a převzetí zastoupení, podání žaloby a předžalobní výzva) stanovenou podle § 14b odst. 1 bod 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen„ advokátní tarif“), paušální náhradou nákladů za tři úkony právní služby po 100 Kč podle § 14b odst. 5 písm. a) advokátního tarifu v celkové výši 300 Kč, náhradou soudního poplatku ve výši 400 Kč a částkou odpovídající dani z přidané hodnoty, jejímž je zástupce žalobkyně plátcem, podle § 137 odst. 3 OSŘ ve výši 189 Kč Celkem tak náhrada nákladů řízení, kterou je žalovaný povinen žalobkyni zaplatit činí 1 489 Kč. Je tak povinen učinit ve lhůtě podle § 160 odst. 1 OSŘ, dle § 149 odst. 1 OSŘ k rukám zástupce žalobkyně. Soud v projednávané věci není toho názoru, že by bylo na místě neaplikovat shora uvedená ustanovení advokátního tarifu, když žaloba je podána na ustáleném vzoru a ve vztahu k žalovanému nebylo třeba vynaložit více sil, než v jiných případech k tomu, aby byla kompletní a byly v ní uvedeny všechny rozhodné skutečnosti.

7. Tímto rozsudkem je rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč, odůvodnění rozsudku tak v souladu s § 157 odst. 4 OSŘ ve spojení s § 202 odst. 2 OSŘ obsahuje pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání (§ 202 odst. 2 OSŘ) přípustné.

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou mu tímto rozhodnutím, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce (§ 251 OSŘ).

Brno 18. ledna 2021

Mgr. Stanislav Pulkrab

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙