Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 39 C 8/2021- 48

Jednací číslo:
39 C 8/2021- 48
Soud:
Okresní soud Plzeň-město
Autor:
Pavlíčková, Petra, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPM:2021:39.C.8.2021 .1
Předmět řízení:
pro zaplacení 87 011,10 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
11. 05. 2021
Datum zveřejnění:
10. 06. 2021

Klíčová slova:
odpovědnost za vady
odstoupení od smlouvy
peněžité plnění
smlouva kupní
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2079 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2087 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2106 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2095 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2107 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2099 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2100 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2112 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2096 z. č. 89/2012 Sb.

39 C 8/2021- 48

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud Plzeň - město rozhodl samosoudkyní Mgr Petrou Pavlíčkovou ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

pro zaplacení 87 011,10 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žaloba o zaplacení částky 87 011,10 Kč s příslušenstvím se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované plnou náhradu nákladů tohoto řízení ve výši 29 766 Kč, a to ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právní zástupkyně žalované.

Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou Okresnímu soudu Plzeň-město dne 30. 11. 2020 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo žalované společnosti uloženo uhradit částku 87 011,10 Kč s příslušenstvím v podobě úroku z prodlení a nákladů řízení. Věcně se mělo jednat o vrácení zálohy na kupní cenu, kterou žalobce zaplatil v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou, následně však od této odstoupil. Bylo uvedeno, že žalobce si u žalované objednal stroj – vykulovač [anonymizována dvě slova] a uhradil zálohu 87 011,10 Kč na základě zálohových faktur č. 39200007 a č. 39200008. Stroj objednával na zpracování konkrétních druhů těst, které specifikoval v rámci objednávky. Objednaný vykulovač však podmínky žalobce nesplnil, těsto nezpracovával v odpovídající kvalitě, řádně nenabíral těsto, těsto se na něj lepilo, z vykulovače nevyjíždělo tak, jak byl požadavek. Protože stroj nebyl pro žalobce použitelný, považuje jeho dodání žalobce za nesplnění smlouvy, dokonce 28. 8. 2020 byl vykulovač žalovanou odvezen. Žalobce od smlouvy odstoupil, požádal také o vrácení zálohy, k tomu však nedošlo. Naopak žalovaná společnost vůči němu nárokuje doplatek kupní ceny, dále pak částku 23 407,45 Kč jako vícenáklady spojené s úpravou stroje.

2. Ve věci byl dne 23. 12. 2020 vydán platební rozkaz, proti němu však podala žalovaná strana odpor. Ve svém stanovisku ze dne 17. 1. 2021 uvedla, že se žalobou nesouhlasí. Konstatovala, že stroj byl dodán na základě požadavků žalobce. Před uzavřením smlouvy byly žalobci sděleny parametry stroje včetně technické specifikace. Předvedení stroje žalobce odmítl. Žalobce sdělil, že stroj zná, nepotřebuje ho vidět, má za to, že mu bude plně vyhovovat. Výsledná objednávka proběhla až 6. 2. 2020, když v mezidobí strany jednaly ještě o dodávce dalších strojů. V objednávce nezmínil žalobce žádné další odlišnosti, které by oproti standardní technické specifikaci požadoval. Odmítl i vyzkoušet stroj bezprostředně po jeho dodání. Kupní cena byla sjednána na 148 018 Kč včetně DPH. Není také pravdou, že by byl vymíněn konkrétní termín dodání stroje. Žalobce akceptoval dobu zhruba tří až čtyř týdnů na obstarání stroje od doby objednávky. O tom, že věc nebyla urgentní, svědčí i prodleva mezi poskytnutím nabídky v září 2019 a konečnou objednávkou v únoru 2020. Žalovaná společnost konstatovala, že to byl právě žalobce, kdo potvrdil dodávku stroje a převzetí bez závad, včetně dokumentace a návodu k použití, odmítl dokonce proškolení a vyzkoušení stroje. Ke stroji také zpočátku žádné výhrady neměl, až v květnu 2020 žádal o dodatečné předvedení stroje. K tomu došlo prostřednictvím technika p. [příjmení], o zkoušce byl pořízen videozáznam. Technik zjistil zcela funkční stroj, problémy však byly s kvalitou těsta. Na základě požadavku žalobce žalovaná společnost zajistila i úpravu jednoho z dílů stroje tak, aby měl jiné parametry (dle názoru žalobce lépe vyhovující zpracovávanému těstu), byl opískován válec. Stroj byl s tímto novým kusem odzkoušen, fungoval. Ostatně toto sdělil i žalobce, kterému byl stroj 30. 6. 2020 vrácen, konstatoval, že funguje na cca 90% až 95%. Další úpravy stroje nebyly prováděny, neboť by došlo k naprosté změně stroje v době záruky. O tom byl žalobce informován. Nicméně strana žalovaná se snažila najít řešení i při dalších jednáních se žalobcem, navrhla ještě menší úpravu stroje a 28. 8. 2020 odvezla stroj k dalšímu přezkoušení. Protože však byl žalobce stále nespokojen, navrhla žalovaná ukončení smlouvy za podmínky, že jí bude proplacena alespoň část nákladů, které v souvislosti s nestandardními požadavky žalobce, vynaložila, žalobce měl také zaplatit tzv. storno poplatek. Žalobce však reagoval tím, že žádný smluvní vztah ukončen není, odmítl úhradu nákladů s tím, že nic si neobjednal. Pokud pak právní zástupce žalobce 19. 10. 2020 v rámci předžalobní výzvy konstatoval odstoupení od smlouvy, toto žalovaná odmítla s tím, že odstoupení je neplatné, provedené fakticky až po sedmi měsících od uzavření smlouvy. Žalovaná strana tedy po právní stránce namítla, že vady nebyly oznámeny bez zbytečného odkladu ve smyslu § 2106 odst. 2 občanského zákoníku, v žádném případě se pak nejednalo o vady, které by bylo možné označit za podstatné porušení smluvních povinností.

3. V průběhu řízení žalobce svá skutková tvrzení nezměnil, pouze ve svém podání, doručeném soudu dne 5. 5. 2021 se vyjadřoval ke svědeckým výpovědím, které byly provedeny při jednání soudu dne 8. 4. 2021. Zdůraznil, že nikdy mu nebyl doručen funkční stroj, proto od smlouvy odstoupil.

4. Podle § 2079 odst. 1 občanského zákoníku kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Podle § 2087 občanského zákoníku, prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. Podle § 2095 občanského zákoníku prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

5. Podle § 2099 odst. 1 občanského zákoníku, je věc vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 občanského zákoníku a § 2096 občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci, za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

6. Podle § 2100 občanského zákoníku právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Podle § 2106 občanského zákoníku je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Podle § 2107 občanského zákoníku je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Není-li odstraněna vada včas, nebo prodávající vadu věci odmítl odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

7. Podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku, neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo vadného plnění nepřizná. K účinkům podle odstavce 1 soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl, nebo musel vědět.

8. V daném řízení bylo na žalobci, aby prokázal, že od uzavřené kupní smlouvy řádně odstoupil ze zákonem stanovených důvodů a vzniklo mu právo na vrácení zaplacené zálohy. Bylo tedy na něm, aby prokázal, že věc v době předání vykazovala podstatné vady, které on včas oznámil, případně, že se jednalo o dodání zboží, jehož parametry nebyly ve smlouvě sjednané. Po provedeném dokazování lze uzavřít, že tato svá tvrzení žalobce neprokázal.

9. Mezi stranami nebylo sporu o tom, že účastníci uzavřeli kupní smlouvu o koupi stroje – vykulovač [anonymizováno] za předem sjednanou cenu 119 850 Kč bez DPH s tím, že byla uhrazena záloha 87 011,10 Kč. Tato záloha byla ze strany žalobce uhrazena.

10. K otázce uzavření smlouvy a předchozího jednání byly provedeny listinné důkazy, ze kterých vyplynulo, že již od září 2019 byly strany sporu v kontaktu, resp. již 29. 7. 2019 zasílal žalobce žalované společnosti přehled výrobků, které ve své provozovně vyrábí, a poptával děličku a vykulovačku na těsto, ideálně v jednom stroji. Další komunikace je pak zaznamenána ze září 2019 formou emailových zpráv, kdy žalovaná zaslala žalobci odkaz včetně videa na děličku těsta [anonymizováno], o které byla následně vedena komunikace, byl zaslán i prospekt. Dne 19. 9. 2019 zaslala žalovaná žalobci prospekt již konkrétního stroje, o kterém je aktuálně vedeno řízení, včetně sdělení ceny a umožnění přezkoušení stroje v předváděcím centru. Na to reagoval žalobce tím, že stroj zná, vidět jej nepotřebuje a má za to, že mu bude plně vyhovovat. Dne 6. 2. 2020 zaslal žalobce žalované objednávku na vykulovač [anonymizováno], tato objednávka byla zadána následujícího dne. Dne 25. 2. 2020 byl žalobce informován o tom, že dodání lze předpokládat ve lhůtě jednoho měsíce. Jak vyplývá z dodacího listu, stroj byl dodán žalobci 27. 3. 2020, dne 30. 3. 2020 pak byla vystavena faktura na doplacení kupní ceny. K otázce uzavření kupní smlouvy a předchozího jednání se vyjádřil svědek ing. [příjmení] [příjmení]. Ten popsal genezi jednání se žalobcem tak, že žalobce žádal o předložení nabídky na několik strojů, podle toho, jaké konkrétní operace s nimi chtěl provádět. [příjmení] si připravil nabídku několika strojů, prezentoval je na schůzce v provozovně žalobce. Tehdy žalobce sdělil, že největší zájem má právě o stroj na vykulování těsta na knedlíky. On mu jej tedy odprezentoval (předvedení prospektů, vysvětlení funkce, odkaz na web). Žalobce sdělil, že stroj zná, odmítl i návštěvu provozovny v [obec] s tím, že nemá čas a stroj zná, pokud by byl problém, že těsta přizpůsobí. Nakonec k objednávce došlo. Stroj byl dodán ve standardním vybavení od výrobce, tento stroj již v České republice funguje. Svědek upřesnil, že následně, již po dodání stroje, ho kontaktoval žalobce s tím, že se strojem není něco v pořádku, není spokojen, pak už ale pouze konstatoval, že chce vrátit peníze a nebude se dál o ničem bavit. Svědek vyslovil své přesvědčení, že problémem u žalobce v podobě nedostatků stroje je to, že těsto není správně zpracováno tak, jak stroj vyžaduje. Z těchto důkazů má soud za prokázané, že mezi stranami proběhla diskuze o tom, jaký stroj má být dodán, následně žalobce zcela vědomě objednal stroj [anonymizováno] – vykulovač těsta, při parametrech, které jak sám uvedl, mu byly známy. Z výpovědi svědka [jméno] [příjmení] a dodacího listu má soud za zjištěné, že stroj byl žalobci řádně dodán v březnu 2020. Nebyl vyzkoušen, a to z toho důvodu, že žalobce přezkoušení stroje odmítl s argumentací, že ho předvést nepotřebují.

11. Co se týká závad na stroji, zde soud vycházel opět z e-mailové komunikace mezi stranami, kde dne 4. 4. 2020 žalobce upozorňuje na to, že stroj není v pořádku, resp. nefunguje tak, jak on by si představoval. Jak vyplynulo ze svědecké výpovědi svědka [příjmení], ten se na stroj jel podívat přímo do provozu žalobce a konstatoval, že skutečně stroj nefunguje, neboť se v něm těsto hromadí. Tento svědek však definoval problém na straně zaměstnanců žalobce, kteří nereagovali na tu nutnost, že nový kus těsta může být vhozen do stroje až poté, co předchozí kus je již vykulen. Další problém viděl v těstě, které bylo pro stroj zpracováno, ale k tomu není oprávněn, aby do tohoto zasahoval. Přesto že výsledek svého zjištění sdělil žalobci, ten navrhoval ještě úpravu stroje v podobě změny jedné části. Svědek konstatoval, že v tomto směru chtěli žalobci vyhovět, proto část stroje, která měla být vyměněna, demontoval, odvezl do [obec] na úpravu. Po přezkoušení funkčnosti daného dílu na předváděcím stroji v [obec] (stejný typ stroje, jaký odebral žalobce), díl namontovali do stroje žalobce, přesto však k výraznému zlepšení nedošlo. On se to snažil žalobci vysvětlit, že stále přetrvává problém v obsluze stroje, ale i problém v typu těsta a jeho předchozím zpracování, žalobce však na toto nereagoval. Toto je prokázáno i dokladem o testování upraveného válce – montážní list z 30. 6. 2020, a videozáznamem o zkoušce stroje. O další nespokojenosti žalobce pak svědčí opět e-mailová komunikace z července 2020, kdy žalobce doporučuje další opatření v podobě úpravy těsta, co se týká hustoty a práce s tímto těstem, odmítá však již dělat další úpravy na stroji tak, že tento by naprosto změnil charakter.

12. K závadám na stroji byla kromě shora uvedených svědeckých výpovědí provedena také fotodokumentace předložená žalobcem, kdy je zřejmá lepivost těsta na vnitřku stroje. Z videa, které bylo pořízeno dne 3. 6. 2020 a 5. 8. 2020 je však patrné, že vykulování těsta je v pořádku při řádném technologickém postupu, žalovaná uvedla, že se jedná o záznamy zkoušek, které byly se strojem prováděny, resp. byly prováděny i s upraveným dílem.

13. Odstoupení od smlouvy bylo prokazováno ze strany žalobce přípisem jeho právního zástupce ze dne 19. 10. 2020, kdy je velmi podrobně popisována geneze celého případu z hlediska žalobce. Ten prostřednictvím svého zástupce odmítá zaplatit jakékoliv cestovní náklady, které vznikly žalované společnosti při cestách do jeho sídla, nesouhlasí ani s dalšími platbami. Naopak žádá vrácení zálohy s ohledem na to, že stroj nebyl dodán v odpovídající kvalitě a konfiguraci. Uvádí, že došlo k podstatnému porušení kupní smlouvy a od smlouvy odstupuje s tím, že vznáší požadavek na vrácení zálohy.

14. Pokud byly provedeny další důkazy, soud z nich ničeho podstatného do rozhodnutí nezjistil, když z výpovědi ing. [příjmení], bylo možné pouze seznat to, co již bylo prokázáno ostatními výpověďmi a listinami, tedy, že stroj byl objednán a následně ze strany žalobce reklamován. Další důkazy navrhovány ani prováděny nebyly.

15. Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Soud má za prokázané, že žalobce poptal u žalované stroje na zpracování svých výrobků či polotovarů, a to poprvé velmi obecně bez specifikace počtu a typu strojů. Teprve z následné komunikace a jednání s obchodním zástupcem žalované vyplynula konkrétní objednávka realizovaná v únoru 2020 pro vykulovač [anonymizováno]. Z listinných důkazů lze seznat, že žalobce objednal konkrétně tento stroj s tím, že jeho parametry zná a nežádá ani jeho předvedení před objednáním v sídle žalované společnosti, nebyly vymíněny žádné další speciální vlastnosti, které by stroj měl mít. Objednaný stroj byl také žalobci dodán (jak vyplynulo z dodacího listu z 27. 3. 2020) a s ohledem na požadavek žalobce, nebyl ani fyzicky předveden. Soud tedy z těchto důkazů uzavřel, že žalovaná společnost jako prodávající splnila své povinnosti z uzavřené kupní smlouvy.

16. Dále se soud zabýval vyhodnocováním důkazů v té podobě, zda stroj vykazoval při svém dodání vady a dospěl k závěru, že nikoliv. Tvrzení žalobce o vzniku vad v podobě vady stroje bylo vyvráceno zejména svědeckou výpovědí p. [jméno] [příjmení], který se podílel na opakovaných kontrolách stroje a řešení problému, ať už výměnou dílu či úpravou obsluhy stroje. Z jeho výpovědi a dále pak i z předložených videozáznamů o zkouškách stroje, má soud za prokázané, že stroj ve standardních podmínkách fungoval, nelze hovořit o technické vadě stroje, která by byla způsobena žalovanou při jeho dodání, či nedodržením podmínek uzavřené kupní smlouvy. Z toho důvodu nelze ani uzavřít, že žalobci vznikla jakákoliv práva z vadného plnění, neboť vadné plnění ze strany žalované nebylo prokázáno. Proto nemohl žalobce ani platně od smlouvy odstoupit a domáhat se vrácení zálohy, která na dodávku byla zaplacena. Z předložených důkazů tedy lze učinit jednoznačný názor o tom, že žalovaná společnost splnila svoji povinnost, dodat žalobci objednaný stroj, když předem s ním byla projednána charakteristika stroje a jeho využití. Nebyly shledány žádné důvody, pro které by mohl žalobce od smlouvy legitimně odstoupit a domáhat se vrácení zálohy, žaloba tedy byla zamítnuta.

17. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 občanského soudního řádu. Ve věci byla plně úspěšná žalovaná, má tedy právo na plnou náhradu nákladů tohoto řízení ve výši 29 766 Kč. Tato částka je tvořena pěti úkony právní služby po 4 620 Kč (převzetí a příprava věci, sepis odporu proti platebnímu rozkazu, jednání s klientem dne 16. 2. 2021, účast u jednání soudu dne 8. 4. 2021 a 11. 5. 2021), pěti paušálními náhradami po 300 Kč a DPH 21%, vše dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.

18. O lhůtě k plnění bylo rozhodnuto podle § 160 odst. 1 část věty před středníkem občanského soudního řádu, žalobci bylo uloženo, uhradit náklady řízení žalované straně do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho

písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Plzni prostřednictvím Okresního soudu

Plzeň-město.

Nesplní-li žalobce dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se žalovaná domáhat svého práva návrhem na soudní výkon rozhodnutí.

Plzeň 11. května 2021

Mgr. Petra Pavlíčková

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙