Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 3 C 54/2021-18

Jednací číslo:
3 C 54/2021-18
Soud:
Okresní soud v Domažlicích
Autor:
Matějíček, Vladimír
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2021:3.C.54.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení 5 551 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
25. 05. 2021
Datum zveřejnění:
21. 07. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
z. č. 89/2012 Sb.

3 C 54/2021-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl dne 25. 5. 2021 samosoudcem Vladimírem Matějíčkem ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

pro zaplacení 5 551 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 5 551 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 197 Kč od [datum] do [datum], a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 2 089 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet [údaje o zástupci].

Odůvodnění:

Žalobce požadoval zaplacení částky 5 551 Kč a kapitalizovaný úrok z prodlení. Navrhl vydání rozsudku bez nařízení jednání.

Usnesením z 9. 3. 2021 č. j. 3 C 54/2021-11 vyzval soud žalovanou, aby sdělila do 7 dnů od doručení usnesení, zda navrhuje jednání či souhlasí s vydáním rozsudku bez nařízení jednání. Byla poučena, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí.

Usnesení spolu s žalobou byly žalované doručovány na adresu trvalého pobytu podle § 85 odst. 1 o. s. ř. Žalovaná ve lhůtě nereagovala. Soud tedy rozhodoval bez nařízení jednání na základě listin předložených žalující stranou.

Žalobce doložil, že [datum] uzavřel s žalovanou pojistnou smlouvu [číslo]. Pojistná smlouva se řídí úpravou občanského zákoníku, tedy zákona č. 89/2012 Sb. Pojistná smlouva byla uzavřena v písemné formě. Počátek pojištění byl sjednán na [datum] a první pojistné bylo ve výši 1 096 Kč. Pojistné období bylo měsíční.

Pojistná smlouva zanikla [datum] podle ustanovení o. s. ř. o zániku pojistné smlouvy v důsledku neplacení pojistného. Při zániku pojistné smlouvy má žalobce právo na zaplacení dlužného pojistného za dobu platnosti pojistné smlouvy, kdy nebylo pojistné hrazeno. Dlužné období v tomto období je [datum][datum]. Žalobce tedy požaduje zaplacení 5 551 Kč jako dlužného pojistného, vedle toho pak ještě úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za období od [datum] do [datum] celkem 197 Kč.

Žalobce žalovaný nárok doložil, proto soud žalobě vyhověl.

Předžalobní výzva byla zaslána [datum] O nákladech řízení rozhodoval soud podle § 142a a § 142 odst. 1 o. s. ř. podle úspěchu ve věci. Soud podle § 14b vyhl. č. 177/1996 Sb. přiznal odměnu za tři úkony právní služby po 200 Kč, třikrát tržní paušál po 100 Kč a DPH, a dále zaplacený soudní poplatek. Žalobce totiž podal u zdejšího soudu formulářové žaloby obdobného znění v roce 2019 i v roce 2020.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Domažlice 25. května 2021

Vladimír Matějíček

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙