Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 6 C 81/2021-26

Jednací číslo:
6 C 81/2021-26
Soud:
Okresní soud v Domažlicích
Autor:
Mašinová, Vladimíra, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2021:6.C.81.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení 1 047 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
26. 05. 2021
Datum zveřejnění:
21. 07. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
postoupení pohledávky
Zmíněná ustanovení:
§ 13 z. č. 168/1999 Sb.

6 C 81/2021-26

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl dne 26. 5. 2021 soudkyní JUDr. Vladimírou Mašinovou v právní věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupeného advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 1 047 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 1 047 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně od [datum] do zaplacení, a to do 15cti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalobce je povinen doplatit soudní poplatek 600 Kč do 15cti dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet zdejšího soudu, č. ú. [bankovní účet], [variabilní symbol].

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 2 089 Kč do 15cti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám [údaje o zástupci], do 15cti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce žádal, aby soud uložil žalovanému povinnost zaplatit mu dlužné pojistné za dobu od [datum] do [datum]. V žalobě uvedl, že pohledávka za žalovaným na něho přešla v důsledku smlouvy o postoupení pohledávek ze dne [datum] uzavřené mezi pojišťovnou x [právnická osoba] a žalovaným. K výzvě soudu žalobce uvedl, za jaké období dlužné pojistné požaduje a jeho výpočet.

Žalovaný byl vyzván, nechť se vyjádří, zda souhlasí s tím, aby věc byla rozhodnuta bez nařízení jednání a zároveň byl upozorněn, že pokud tak v 7mi denní lhůtě neučiní, bude to soud pokládat za souhlas. Protože žalobce dal souhlas s rozhodnutím věci bez nařízení jednání přímo v žalobě a žalovaný se k výzvě soudu nevyjádřil, soud postupoval podle § 115 a) o. s. ř. a ve věci rozhodl na základě listinných dokladů poskytnutých žalobcem. Jedná se o smlouvu, kterou uzavřel žalovaný s právním předchůdcem žalobce, [právnická osoba], a. s., dne [datum], ve které je uvedeno, že předmětem pojistné smlouvy je osobní automobil Audi AG, [registrační značka], kde pojistná splátka činila ročně 4 196 Kč. Žalobce dále předložil předpis plateb pojistného, oznámení o zániku smlouvy pro neplacení pojistného a předžalobní upomínku.

Soud po té žalobce vyhověl zcela, postupoval podle § 13 odst. 2 z. č. 168/1999 Sb. Podle tohoto ustanovení je pojištěný povinen platit po dobu trvání pojištění pojistné, což žalovaný neučinil, soud mu proto tuto povinnost uložil ve výroku I. tohoto rozsudku. Soud žalobě vyhověl i pokud jde o úrok z prodlení, kde postupoval podle § 1968 a násl. obč. zák. a vl. nař. 351/2013 Sb.

Protože věc nebyla rozhodována platebním rozkazem, soud žalobci doměřil soudní poplatek podle pol. 1/1 a) Sazebníků soudních poplatků.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o. s. ř. a vyhl. 177/96 Sb., § 14 b) a úspěšnému žalobci přiznal náhradu nákladů řízení za soudní poplatek 1 000 Kč (když v této částce je již započtena částka 600 Kč, jehož doplacení bylo žalobci uloženo), dále za 3 úkony po 200 Kč a 3 x 100 Kč paušál, 21 % DPH z částky 900 Kč, tj. 189 Kč, celkem tedy náhrada nákladů řízení činí 2 089 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku se nelze odvolat podle § 202 odst. 2 o. s. ř.

Povinnosti uvedené ve výrocích tohoto rozsudku je možno vymáhat výkonem rozhodnutí.

Domažlice 26. května 2021

JUDr. Vladimíra Mašinová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙