Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 6 C 77/2021-25

Jednací číslo:
6 C 77/2021-25
Soud:
Okresní soud v Domažlicích
Autor:
Mašinová, Vladimíra, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2021:6.C.77.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení 4 554 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
18. 06. 2021
Datum zveřejnění:
21. 07. 2021

Klíčová slova:
jízdné
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 7 vyhl. č. 175/2000 Sb.
§ 18 z. č. 111/94 Sb.

6 C 77/2021-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl dne 18. 6. 2021 soudkyní JUDr. Vladimírou Mašinovou v právní věci

žalobce: [osobní údaje žalobce]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 4 554 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 3 036 Kč s úrokem z prodlení z částky 1 518 Kč od [datum] do zaplacení a z částky 1 518 Kč od [datum] do zaplacení, vše do 15ti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Ohledně částky 1 518 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z částky 1 518 Kč od [datum] do zaplacení, se žaloba zamítá.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 204 Kč do 15ti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce žádal, aby soud uložil žalovanému povinnost zaplatit mu částku 4 554 Kč s příslušenstvím a náklady řízení. V žalobě uvedl, že žalovaný ve dnech [datum], [datum] a [datum] použil dopravní prostředek žalobce a neprokázal se platným jízdním dokladem. Ve všech případech mu byla uložena přirážka vždy ve výši 1 500 Kč. Žalovaný však neuhradil ani jízdné ani přirážku.

Hlášeními o provedené přepravní kontrole žalobce prokázal, že žalovaný dne [datum] ve 12:46 hodin a dne [datum] ve 13:25 hodin použil dopravní prostředek žalobce a neprokázal se platnou jízdenkou. Pokud se však jedná o den [datum] v 10:11 hodin žalobce neprokázal, že žalovaný použil dopravní prostředek žalobce, neboť datum v tomto záznamu o provedené přepravní kontrole nebylo řádně uvedeno, je zde uvedeno pouze [číslo] a datum nikoliv. Soud proto ohledně částky 1 518 Kč s příslušenstvím žalobu zamítl. Pokud jde o použití prostředků hromadné dopravy ve dnech [datum] a [datum] soud žalobě vyhověl, neboť podle § 7 odst. 6 vyhl. 185/2000 Sb., nezakoupil-li si cestující jízdenku podle odst. 3 nebo odst. 5 tohoto ustanovení a je přepravován bez platné jízdenky, považuje se za cestujícího, který se z příčin na své straně neprokázal platným jízdním dokladem.

Podle § 18 a) odst. 2 zákona o silniční dopravě č. 111/94 Sb. v platném znění je cestující povinen na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu. Podle odst. 3 téhož ustanovení výši přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách a výše přirážky nesmí přesáhnout částku 1 500 Kč.

Ve věci byl vydán platební rozkaz, ten se nepodařilo doručit, soud ho proto zrušil a vyzval žalovaného, nechť se vyjádří, zda souhlasí s tím, aby věc byla rozhodnuta bez nařízení jednání. Zároveň byl žalovaný upozorněn, že pokud se v 7mi denní lhůtě k výzvě soudu nevyjádří, bude to soud pokládat za souhlas. Protože žalobce dal souhlas s rozhodnutím věci bez nařízení jednání a žalovaný na výzvu soudu nereagoval, postupoval soud podle § 115 a) o. s. ř. a vycházel z dokladů předložených žalobcem. Těmi jsou záznamy o provedené přepravní kontrole cit. výše a předžalobní výzvy. Soud tedy žalobě vyhověl pokud jde o částku 3 036 Kč s úrokem z prodlení, kde postupoval podle § 1968 a násl. obč. zák. a vl. nař. 351/2013 Sb.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 2 o. s. ř. a vyhl. 254/2015 Sb. a přiznal žalobci 34 % z požadovaných nákladů řízení, tj. za zaplacený soudní poplatek 400 Kč a 2 x 100 Kč, celkem 600 Kč, z toho 34 % činí částku 204 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku se nelze odvolat podle § 202 odst. 2 o. s. ř.

Povinnosti uvedené ve výrocích tohoto rozsudku je možno vymáhat výkonem rozhodnutí.

Domažlice 18. června 2021

JUDr. Vladimíra Mašinová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙