Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 6 C 113/2021-21

Jednací číslo:
6 C 113/2021-21
Soud:
Okresní soud v Domažlicích
Autor:
Mašinová, Vladimíra, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2021:6.C.113.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení 4 085 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
11. 06. 2021
Datum zveřejnění:
21. 07. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 13 z. č. 168/1999 Sb.

6 C 113/2021-21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl dne 11. 6. 2021 soudkyní JUDr. Vladimírou Mašinovou v právní věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupeného advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení 4 085 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 4 085 Kč se zákonným úrokem z prodlení z této částky ve výši 9,75 % ročně od [datum] do zaplacení, a to do 15cti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč k rukám [údaje o zástupci], a to do 15cti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce žádal, aby soud uložil žalované povinnost zaplatit mu dlužné pojistné za dobu od [datum] do [datum], kdy byla pojistná smlouva ukončena pro nehrazení pojistného. Předmětem pojištění bylo vozidlo Nissan, [registrační značka]. Žalobce doložil předpisy pojistného, ze kterých vyplývá, že předpisy činily celkem 5 380 Kč, z toho však zaplatila žalovaná pouze 1 345 Kč. Žalobce požaduje tak rozdíl mezi oběma částkami + za upomínku 50 Kč, celkem tedy právě žalovanou částku.

Ve věci byl vydán platební rozkaz, ten se nepodařilo doručit, soud ho proto zrušil a vyzval žalovanou, nechť se vyjádří, zda souhlasí s tím, aby věc byla rozhodnuta bez nařízení jednání. Protože žalovaná na tuto výzvu nereagovala a žalobce dal souhlas s rozhodnutím věci bez nařízení jednání přímo v žalobě, postupoval soud podle § 115 a) o. s. ř. a ve věci rozhodl na základě dokladů poskytnutých žalobcem. Jedná se o návrh pojistné smlouvy [číslo] přehled předpisů a plateb, dodejka k upomínce, upozornění na možnost zániku pojištění, upomínka [právnická osoba] ze dne [datum], předžalobní upomínka ze dne [datum].

Soud po té žalobě vyhověl, postupoval podle § 13 odst. 2 z. č. 168/1999 Sb. Podle tohoto ustanovení je pojištěný povinen platit po dobu trvání pojištění pojistné, což žalovaná neučinila. Soud jí proto tuto povinnost uložil ve výroku I. tohoto rozsudku a žalobě vyhověl i pokud jde o úrok z prodlení, kde postupoval podle § 1968 a násl. obč. zák. a vl. nař. 351/2013 Sb.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o. s. ř. a vyhl. 177/96 Sb. a přiznal úspěšnému žalobci náhradu za zaplacený soudní poplatek 400 Kč, dále za 3 úkony po 200 Kč a 3 x 100 Kč paušál, 21 % DPH z částky 900 Kč, tj. 189 Kč, celkem tedy náhrada nákladů řízení činí 1 489 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku se nelze odvolat podle § 202 odst. 2 o. s. ř.

Povinnosti uvedené ve výrocích tohoto rozsudku je možno vymáhat výkonem rozhodnutí.

Domažlice 11. června 2021

JUDr. Vladimíra Mašinová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙