Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 6 C 277/2020-20

Jednací číslo:
6 C 277/2020-20
Soud:
Okresní soud v Domažlicích
Autor:
Mašinová, Vladimíra, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2021:6.C.277.2020.1
Předmět řízení:
O zaplacení 19 972,51 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
22. 03. 2021
Datum zveřejnění:
21. 07. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
smlouva o obchodním zastoupení
Zmíněná ustanovení:
§ 1746 z. č. 89/2012 Sb.

6 C 277/2020-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl dne 22. 3. 2021 soudkyní JUDr. Vladimírou Mašinovou v právní věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupeného advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 19 972,51 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 17 052,96 Kč s úrokem z prodlení z této částky ve výši 9,75 % ročně od [datum] do zaplacení a částku 2 919,55 Kč se zákonným úrokem z prodlení z této částky ve výši 10 % ročně od [datum] do zaplacení, a to do 15cti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 8 786 Kč k rukám [údaje o zástupci], do 15cti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce žádal, aby soud uložil žalovanému povinnost zaplatit mu částky, které žalovaný žalobci dluží podle smluv o přípravné činnosti a o obchodním zastoupení. První z obou smluv byla mezi účastníky zavřena dne [datum], druhá dne [datum]. V těchto smlouvách byla upravena práva a povinnosti účastníků z těchto smluv zejména způsob účtování a vyplácení a eventuálně i vrácení provizí, na základě činností vykonávaných žalovaným. Žalobce dále doložil nejenom vyúčtování provizí a přehled kaučního konta, ale i podnikovou směrnici [číslo] pro provizní řád [právnická osoba] V žalobě uvedl s odkazem na obě dvě smlouvy, za jakých podmínek je povinen žalobce vyplácet provizi, a naopak žalovaný ji vrátit. Závisí to na trvání smlouvy, k jejímuž uzavření žalovaný dopomohl, či ji přímo na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřel. I když se část provize odvádí na kauční konto, pokud prostředky na tomto kontě chybí a žalovaný je povinen provizi vracet, vyúčtuje mu žalobce částky, které je povinen uhradit. To se stalo vyúčtováním provizí [číslo] [číslo]. Těmto vyúčtováními byla vyúčtována částka celkem 17 052 Kč, dalším vyúčtováním [číslo] byla vyúčtována částka 2 987 Kč, když ve všech případech se jednalo o doúčtování záporného kaučního konta podle výše cit. předpisu.

Ve věci byl vydán platební rozkaz, ten se nepodařilo doručit, soud ho proto zrušil a vyzval žalovaného, nechť se vyjádří, zda souhlasí s tím, aby věc byla rozhodnuta bez nařízení jednání. Zároveň byl žalovaný upozorněn, že pokud tak v 7mi denní lhůtě neučiní, bude to soud pokládat za souhlas. Protože žalobce dal souhlas s rozhodnutím věci bez nařízení jednání přímo v žalobě a žalovaný se k výzvě soudu nevyjádřil, soud postupoval podle § 115 a) o. s. ř. a ve věci rozhodl na základě listinných dokladů poskytnutých žalobcem.

Jedná se o již výše cit. doklady, a to o obě smlouvy, které byly postupně se žalovaným ze strany žalobce uzavřeny a to smlouva o přípravné činnosti, která je ze dne [datum], a je podepsána žalovaným, a další smlouva je smlouva o obchodním zastoupení ze dne [datum], ta je rovněž žalovaným podepsána. V obou těchto smlouvách jsou upravena práva a povinnosti účastníků včetně nároku na provizi a včetně závazku k vrácení provize, který je upraven ve smlouvě o přípravné činnosti v čl. V. bod 9 a ve smlouvě o obchodním zastoupení v čl. 10 bod 1. V obou případech je také odkaz na provozní řád a žalobce doložil i přílohu ke smlouvě o obchodním zastoupení, ze které je zřejmé, že tento provozní řád dne [datum] žalovaný převzal.

Soud proto žalobě vyhověl zcela, neboť mezi účastníky byla uzavřena smlouva, respektive dvě smlouvy, na základě nichž se zavázal vrátit provizi v případě naplnění určitých podmínek, a to za situace, že nebude postačovat kauční konto, které bylo pro tyto případy zřízeno. Podle § 1746 odst. 2 obč. zák. mohou strany uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena. V daném případě uvedené smlouvy jako samostatné smluvní typy sice upraveny nejsou, nicméně práva a povinnosti v nich sjednaná soud pokládá za platné, jsou v nich zcela srozumitelné podmínky, za kterých bylo uloženo žalovanému vrátit provizi, a ty jsou zcela jasně uvedeny i v provizním řádu žalobce, který žalovaný prokazatelně převzal.

Pokud jde o úrok z prodlení, zde soud postupoval podle § 1968 a násl. obč. zák. a vl. nař. 351/2013 Sb.

Pokud jde o náhradu nákladů řízení, soud jí přiznal úspěšnému žalobci, soud má za to, že na tuto věc nelze použít ustanovení § 14 b) vyhl. 177/96 Sb., neboť zde se uvádí, že tohoto ustanovení lze použít, pokud žalobce podává žalobu na ustáleném vzoru ve skutkově i právně obdobných věcech. Taktomu v daném případě není, nejedná se o zaplacení pojistného, ale nároku na vrácení provize, když tato žaloba nesplňuje náležitosti tak, aby mohla být podřazena pod toto ustanovení. Žalobci proto náleží za 3 úkony po 1 900 Kč, 3 x 300 Kč paušál, 21 % DPH z částky 6 600 Kč, tj. 1 386 Kč a zaplacený soudní poplatek 800 Kč, celkem tedy náhrada nákladů řízení činí 8 786 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání ve lhůtě 15cti dnů od jeho doručení ke zdejšímu soudu ve dvou vyhotoveních; o odvolání by rozhodoval Krajský soud v Plzni.

Povinnosti uvedené ve výrocích tohoto rozsudku je možno vymáhat výkonem rozhodnutí.

Domažlice 22. března 2021

JUDr. Vladimíra Mašinová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙