Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 6 C 79/2021-17

Jednací číslo:
6 C 79/2021-17
Soud:
Okresní soud v Domažlicích
Autor:
Mašinová, Vladimíra, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2021:6.C.79.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení 1 293 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
26. 05. 2021
Datum zveřejnění:
21. 07. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 13 z. č. 168/1999 Sb.

6 C 79/2021-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl dne 26. 5. 2021 soudkyní JUDr. Vladimírou Mašinovou v právní věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupeného advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

k doručení u pana [příjmení], [ulice a číslo], [PSČ] [obec]

o zaplacení 1 293 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit částku 1 293 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z této částky od [datum] do zaplacení, a to do 15cri dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč k rukám [údaje o zástupci], do 15cti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce žádal, aby soud uložil žalovanému povinnost zaplatit mu dlužné pojistné za dobu od [datum] do [datum] včetně, když dlužné pojistné činí právě žalovanou částku.

Žalobce v žalobě uvedl, že účastníci uzavřeli dne [datum] smlouvu, jejímž předmětem bylo pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Seat, [registrační značka]. Pojistné splatné dne [datum] však žalovaný neuhradil ani po urgencích.

Žalobce doložil smlouvu ze dne [datum], dále upomínku dlužného pojistného ze dne [datum], výzvu k zaplacení dlužné částky ze dne [datum] a dne [datum], předpis plateb, ze kterého vyplývá výše dlužné částky, když dlužné pojistné z této částky činí 1 243 Kč a za upomínku 50 Kč, celkem tedy dlužná částka činí 1 293 Kč.

Ve věci byl vydán platební rozkaz, ten se nepodařilo doručit, soud ho proto zrušil a vyzval žalovaného, nechť se vyjádří, zda souhlasí s tím, aby věc byla rozhodnuta bez nařízení jednání. Zároveň byl žalovaný upozorněn, že když se v týdenní lhůtě nevyjádří, bude to soud pokládat za souhlas. Protože žalobce dal souhlas s rozhodnutím věci bez nařízení jednání přímo v žalobě a žalovaný na výzvu soudu nereagoval, postupoval soud podle § 115 a) o. s. ř. a ve věci rozhodl na základě výše uvedených dokladů předložených žalobcem. Žalobě soud vyhověl zcela, neboť povinnost k zaplacení dlužné částky vyplývá z ustanovení § 13 odst. 2 z. č. 168/1999 Sb., podle něhož je pojištěný povinen po dobu trvání pojištění pojistné hradit. Částka 50 Kč za upomínku vyplývá z pojistných podmínek žalobce.

Pokud jde o úrok z prodlení, soud postupoval podle § 1968 a násl. obč. zák. a vl. nař. 351/2013 Sb.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o. s. ř. a přiznal úspěšnému žalobci náhradu za zaplacený soudní poplatek 400 Kč, dále za 3 úkony po 200 Kč, 3 x 100 Kč paušál, 21 % DPH z částky 900 Kč, tj. 189 Kč, celkem tedy náhrada nákladů řízení činí 1 489 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku se nelze odvolat podle § 202 odst. 2 o. s. ř.

Povinnosti uvedené ve výrocích tohoto rozsudku je možno vymáhat výkonem rozhodnutí.

Domažlice 26. května 2021

JUDr. Vladimíra Mašinová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙