Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 55 C 31/2021-28

Jednací číslo:
55 C 31/2021-28
Soud:
Městský soud v Brně
Autor:
Stočková, Gabriela, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:MSBR:2021:55.C.31.2021.1
Předmět řízení:
zaplacení 3.515 Kč s příslušenstvím - faktura

Datum vydání:
26. 04. 2021
Datum zveřejnění:
21. 07. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
§ 63 z. č. 127/2005 Sb.

55 C 31/2021-28

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Gabrielou Stočkovou jako samosoudkyní ve věci

žalobce: ; [právnická osoba], IČO: [osobní údaje žalobce]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupený advokátem Mgr. [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa]

proti

žalované: ; [celé jméno žalované], narozená dne [datum]

bytem [adresa žalované]

o zaplacení 3.515 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku ve výši 3.515 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně:

z částky 274 Kč od 25. 10. 2018 do zaplacení,

z částky 1.346 Kč od 25. 11. [číslo] do zaplacení,

z částky 1.895 Kč od 25. 12. 2018 do zaplacení,

a to vše ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku ve výši 1.489 Kč, a to ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou doručenou soudu v [obec] dne 22. 5. 2020 domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud stanovil žalované povinnost zaplatit žalobci částku v celkové výši 3.515 Kč s příslušenstvím.

2. Žalobu odůvodnil tím, že mezi žalobcem a žalovanou byla dne 25. 4. 2015 uzavřena Účastnická smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací [číslo] (dále jen jako„ Smlouva“), na základě které se žalobce zavázal poskytovat žalované mimo jiné i služby třetích stran a platební služby a žalovaná se zavázala mu za tyto služby řádně platit vyúčtované ceny. Žalovaná však své povinnosti nedostála a žalobci částku v celkové výši 3.515 Kč (ačkoliv písemně upomínána) dosud neuhradila.

3. Žalovaná se k nároku uplatněnému žalobou nevyjádřila.

4. V daném případě provedl soud dokazování listinnými důkazy, z nichž zjistil následující skutkový stav. Dne 25. 4. 2015 uzavřel žalobce s žalovanou [příjmení] smlouvu [číslo] (dále jen jako„ Smlouva“), na základě které se žalobce zavázal poskytovat žalované základní a doplňkové služby elektronických komunikací dle specifikace obsažené v Nastavení služeb pro telefonní číslo [tel. číslo], a to včetně platebních služeb. Žalobce vyúčtoval žalované daňovým dokladem [číslo] ze dne 6. 10. 2018 vystaveným za období od 6. 9. 2018 do 5. 10. 2018 mimo jiné i platební služby ve výši 274 Kč. Žalobce dále vyúčtoval žalované daňovým dokladem [číslo] ze dne 6. 11. 2018 vystaveným za období od 6. 10. 2018 do 5. 11. 2018 mimo jiné i platební služby ve výši 1.346 Kč. Žalobce dále vyúčtoval žalované daňovým dokladem [číslo] ze dne 6. 12. 2018 vystaveným za období od 6. 11. 2018 do 5. 12. 2018 mimo jiné i platební služby ve výši 1.895 Kč. Žalovaná byla k úhradě dlužné částky vyzvána dopisem zástupce žalobce ze dne 19. 3. 2020.

5. S ohledem na datum vzniku právního poměru posuzoval soud právní poměr mezi účastníky podle ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako„ občanský zákoník“).

6. Na základě zjištěného skutkového stavu a po jeho právním posouzení soud žalobě v celém rozsahu vyhověl. Mezi žalobcem a žalovanou vznikl dne 25. 4. 2015 závazkový vztah, a to uzavřením smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (ustanovení § 63 zákona č. 127/2005 Sb.). Z tohoto závazkového vztahu vznikla žalobci povinnost poskytovat žalované základní a doplňkové služby elektronických komunikací, a to včetně platebních služeb a žalované vznikla povinnost žalobci za tyto služby hradit vyúčtované ceny. Z toho výčtu smluvních povinností je tedy zřejmé, že žalobce svým povinnostem dostál, naproti tomu žalovaná neuhradila žalobci vyúčtované ceny za poskytnuté platební služby v celkové výši 3.515 Kč a porušila tím svou základní povinnost ze závazkového vztahu vyplývající. Pokud jde o složení a výši dlužné částky, tyto žalovaná nijak nerozporovala.

7. Vzhledem k tomu, že žalovaná v rámci řízení neprokázala, že by dlužnou částku žalobci zaplatila a netvrdila ani nedoložila jiné rozhodné skutečnosti, jež by prokazovaly, že nárok proti ní žalobou uplatněný je z hlediska hmotně právního nedůvodný, soud žalobě v plném rozsahu vyhověl a zavázal žalovanou k povinnosti zaplatit žalobci částku v celkové výši 3.515 Kč. Jelikož žalovaná nesplnila svou povinnost týkající se uplatněného práva včas, dostala se do prodlení a je tak v souladu s ustanovením § 1970 občanského zákoníku povinna zaplatit i úrok z prodlení, jehož výše byla stanovena podle nařízení č. 351/2013 Sb.

8. Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč bez ohledu na příslušenství, postupoval soud při odůvodnění rozsudku podle ustanovení § 157 odst. 4 o.s.ř., tedy tak, že v odůvodnění rozsudku uvedl pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení.

9. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. podle něhož účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce měl ve věci plný úspěch, a proto mu soud na náhradě nákladů řízení přiznal odměnu za zastoupení za tři úkony právní služby po 200 Kč (převzetí a příprava zastoupení, výzva k plnění, písemné podání soudu – žaloba ze dne 22. 5. 2020) v souladu s ustanovením § 14b odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění účinném od 1. 7. 2014 (dále jen jako„ advokátní tarif“); tři náhrady hotových výdajů po 100 Kč dle ustanovení § 14b odst. 5 písm. a) advokátního tarifu; částku 189 Kč představující DPH ve výši 21 % ze shora uvedených částek; a konečně náhradu zaplaceného soudního poplatku ve výši 400 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o.s.ř.)

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí.

Brno 26. dubna 2021

Mgr. Gabriela Stočková

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙