Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 15 C 222/2021-16

Jednací číslo:
15 C 222/2021-16
Soud:
Okresní soud v Náchodě
Autor:
Drahorádová, Eva, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSNA:2021:15.C.222.2021.1
Předmět řízení:
o rozvod manželství

Datum vydání:
05. 08. 2021
Datum zveřejnění:
14. 09. 2021

Klíčová slova:
rozvod manželství
Zmíněná ustanovení:
§ 23 z. č. 292/2013 Sb.
§ 755 z. č. 89/2012 Sb.
§ 756 z. č. 89/2012 Sb.

15 C 222/2021-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Náchodě rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Drahorádovou ve věci

manžel:

proti; [celé jméno manžela], [datum narození],

bytem [adresa manželky a manžela]

manželka: ; [celé jméno manželky], [datum narození],

bytem [adresa manželky a manžela]

- o rozvod manželství

takto:

I. Manželství [celé jméno manžela] a [celé jméno manželky], rozené [příjmení], uzavřené dne [datum] u kaple [příjmení] [jméno] [příjmení] na [anonymizováno] a zapsané v knize manželství u matričního úřadu [obec], se rozvádí.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Manžel podal návrh na rozvod manželství. Uvedl, že manželství bylo uzavřeno dne [datum] před [stát. instituce]. U obou manželů se jednalo o manželství první. Z manželství se narodily dvě dnes již zletilé děti – [jméno] [celé jméno manžela] [anonymizováno] [celé jméno manželky]. Manžel dále uvedl, že manželství procházelo dlouhodobou krizí, kterou se manželům nepodařilo překonat. Hlavními důvody krize byly zejména rozdílné názory na přístup k rodinnému soužití, neslučitelné povahové rysy a z toho vyplývající odcizení. Manželé spolu nežijí od února 2020, kdy manžel opustil společnou domácnost. Manželství je dle názoru manžela hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovu. S ohledem na uvedené proto navrhl, aby soud manželství účastníků rozvedl.

2. Manželka s rozvodem manželství souhlasila, k návrhu na rozvod manželství se připojila.

3. Z oddacího listu a výpovědi obou manželů má soud za prokázané, že manželství účastníků bylo uzavřeno dne [datum] u kaple [příjmení] [jméno] [příjmení] na [anonymizováno] a zapsané bylo v knize manželství u matričního úřadu [obec]. U obou manželů se jednalo o manželství první. Manželé spolu mají dvě dnes již zletilé děti - [jméno] [celé jméno manžela] a [jméno] [celé jméno manželky]. Manželství účastníků delší dobu nefunguje. Manžel si zhruba před 2,5 roky našel novou přítelkyni. Od této doby nežijí účastníci jako manželé, jejich názory na společnou budoucnost se začaly rozcházet. V únoru 2020 se manžel ze společné domácnosti odstěhoval, v současné době žije s novou partnerkou. Manželé spolu od této doby nežijí, nehospodaří spolu ani se intimně nestýkají. Došlo mezi nimi k citovému odcizení. V současné době ani jeden z manželů nevidí naději na obnovení manželského soužití, oba mají za to, že manželství je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno. Oba manželé na rozvodu manželství trvají.

4. Podle ustanovení § 755 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Podle ustanovení § 756 občanského zákoníku soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, zjišťuje existenci rozvratu manželství, a přitom zjišťuje jeho příčiny, pokud dále není stanoveno jinak.

5. Na základě provedeného dokazování má soud za prokázané, že podmínky pro rozvod manželství v posuzované věci splněny jsou. V řízení bylo prokázáno, že oba manželé trvají na rozvodu manželství, nemají zájem, aby svazek byl udržován. Manžel si zhruba před 2,5 roky našel novou přítelkyni, od této doby manželství není funkční. V únoru 2020 se manžel ze společné domácnosti odstěhoval, v současné době žije s novou partnerkou. Manželé spolu od této doby nežijí, nehospodaří spolu ani se intimně nestýkají. Došlo mezi nimi k citovému odcizení. Manželství je v současné době pouze formálním svazkem, neplní svoji funkci. Oba manželé za těchto okolností nevidí naději na obnovení manželského soužití. Soud má tedy za to, že manželství účastníků je rozvráceno. Tento rozvrat soud hodnotí jako hluboký, trvalý a nenapravitelný. S ohledem na zjištěný nesoulad nelze předpokládat, že by rozvrat vztahů mohl být odčiněn či napraven. Manželé spolu mají dvě dnes již zletilé děti. Z výše uvedených důvodů rozhodl soud tak, že manželství rozvedl.

6. O nákladech řízení soud rozhodl podle ustanovení § 23 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen„ z.ř.s.“), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle výsledku řízení ve statusových věcech manželských. Jelikož soud v daném případě neshledal ani žádné okolnosti, které by byly způsobilé přiznání náhrady nákladů řízení odůvodnit, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozsudku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů od doručení ke Krajskému soudu v Hradci Králové prostřednictvím Okresního soudu v Náchodě. Odvolání nepřísluší tomu, kdo se jej vzdal.

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po právní moci tohoto rozsudku oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

Je-li v dosavadním občanském průkazu účastníka zapsán údaj o rodinném stavu, je tento účastník povinen do patnácti pracovních dnů po nabytí právní moci tohoto rozsudku požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je hlášen k trvalému pobytu, o vydání nového občanského průkazu.

Náchod 5. srpna 2021

Mgr. Eva Drahorádová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙