Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 15 C 200/2021-29

Jednací číslo:
15 C 200/2021-29
Soud:
Okresní soud v Náchodě
Autor:
Drahorádová, Eva, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSNA:2021:15.C.200.2021.2
Předmět řízení:
o zrušení výživného na zletilou

Datum vydání:
30. 06. 2021
Datum zveřejnění:
14. 09. 2021

Klíčová slova:
výživné
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 911 z. č. 89/2012 Sb.

15 C 200/2021-29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Náchodě rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Drahorádovou ve věci

žalobce: ; [celé jméno žalobce], [datum narození],

bytem [adresa], [obec]

proti

žalovaná: ; [celé jméno žalované], [datum narození],

bytem [adresa], [obec] - [část obce]

- o zrušení výživného na zletilou

takto:

I. Vyživovací povinnost žalobce k žalované, stanovená naposledy rozsudkem Okresního soudu v Náchodě č. j. 10C 90/2018-100 ze dne 13.6.2018 se s účinností ke dni 5.10.2020 zrušuje.

II. Tím se mění rozsudek Okresního soudu v Náchodě č. j. 10C 90/2018-100 ze dne 13.6.2018.

III. Žádný z účastníků nemá právo náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podanou dne 24.2.2021 domáhal zrušení jeho vyživovací povinnosti vůči žalované, a to s účinností od 5.10.2020. Uvedl, že poslední rozhodnutí o výživném bylo vydáno Okresním soudem v Náchodě ze dne 13.6.2018, č.j. 10C 90/2018-100. Žalobce dále uvedl, že žalovaná je již zaměstnána, a to u [anonymizována dvě slova] [právnická osoba] a žalobce je tedy přesvědčen je schopna se sama živit.

2. Žalovaná k žalobě pouze uvedla, že souhlasí s tím, aby soud rozhodl ve věci bez nařízení jednání.

3. Jelikož žalovaná již ve svém vyjádření k žalobě souhlasila s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, vyzval soud žalobce, aby sdělil, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání a zároveň připojil doložku, že nevyjádří-li se žalobce ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že s tímto postupem souhlasí (§ 101 odst. 4 o.s.ř.). Vzhledem k tomu, že se žalobce ve stanovené lhůtě k navrhovanému postupu soudu nevyjádřil, rozhodl soud podle § 115a o.s.ř. o věci bez nařízení jednání, vycházeje při tom z listinných důkazů předložených účastníky.

4. Z rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 13.6.2018, č.j. 10C 90/2018-100 soud zjistil, že tímto rozsudkem byla naposledy upravena vyživovací povinnosti žalobce vůči žalované. Rozsudek nabyl právní moci dne 10.7.2018. Na základě tohoto rozhodnutí byl žalobce povinen platit na výživném pro žalovanou částku 850 Kč měsíčně. Žalovaná byla v době vydání tohoto rozsudku studentkou [ulice] [anonymizováno] školy [obec], [ulice] ulice.

5. Z facebookové stránky žalované (print screen ze dne 23.2.2021) soud zjistil, že žalovaná na svých stránkách uvádí, že chodila na [ulice] zdravotnickou školu [obec], a nyní pracuje pro [anonymizována dvě slova] [právnická osoba], a to od 5.10.2020 do dnešní doby.

6. Ze zprávy [ulice] [anonymizováno] školy [obec], [ulice] ze dne 7.4.2021 soud zjistil, že žalovaná byla žákyní [ulice] [anonymizováno] školy [obec], [ulice] od 29.9.2017 do 30.6.2020. Maturitní zkoušku složila 2.9.2020.

7. Ze zprávy [stát. instituce] ze dne 7.4.2021 soud zjistil, že žalovaná je od 1.10.2020 v evidenci [stát. instituce] jako zaměstnanec u zaměstnavatele [anonymizována dvě slova] [právnická osoba]

8. Po provedeném dokazování má soud za prokázaný následující skutkový stav. Žalobce je otcem žalované. Naposledy byla vyživovací povinnost žalobce ve vztahu k žalované upravena rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 13.6.2018, č.j. 10C 90/2018-100. Na základě tohoto rozhodnutí byl žalobce povinen platit na výživném pro žalovanou částku 850 Kč měsíčně. Žalovaná byla v době vydání tohoto rozsudku studentkou [ulice] [anonymizováno] školy [obec], [ulice] ulice. Žalovaná ukončila studium na této škole, a to maturitní zkouškou, kterou složila 2.9.2020. Od 1.10.2020 je žalovaná zaměstnancem [anonymizována dvě slova] [právnická osoba]

9. Podle § 911 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku lze výživné přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit.

10. Žaloba je důvodná.

11. Soud z dokazování zjistil, že vyživovací povinnost žalobce k žalované zanikla. Žalovaná je od 1.10.2020 zaměstnána u [anonymizována dvě slova] [právnická osoba], je tedy schopna sama se živit. Tyto informace byly potvrzeny nejenom zprávou [stát. instituce], potvrdila je i samotná žalovaná na svých facebookových stránkách. Proto soud rozhodl o zrušení vyživovací povinnosti. Současně soud změnil rozsudek Okresního soudu v Náchodě ze dne 13.6.2018, č.j. 10C 90/2018-100, kterým byla vyživovací povinnost upravena naposledy.

12. O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Protože byl žalobce ve věci plně úspěšný, avšak žádné prokazatelné náklady řízení mu nevznikly, rozhodl soud tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

Náchod 30. června 2021

Mgr. Eva Drahorádová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙