Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 7 C 139/2021- 109

Jednací číslo:
7 C 139/2021- 109
Soud:
Okresní soud ve Strakonicích
Autor:
Rychtářová, Marie, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSST:2021:7.C.139.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení 45 780,51 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
15. 07. 2021
Datum zveřejnění:
15. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
postoupení pohledávky
smlouva o úvěru
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1879 z. č. 89/2012 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 2395 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 96 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1883 z. č. 89/2012 Sb.

7 C 139/2021- 109

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud ve Strakonicích rozhodl soudkyní JUDr. Marií Rychtářovou ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 29 972,72 Kč a 750 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Řízení se ohledně úroku z prodlení ve výši 8,25 % ročně jdoucího z částky 15 807,79 Kč od 23. 7. 2020 do zaplacení částečně zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 29 972,72 Kč, náhradu účelně vynaložených nákladů ve výši 750 Kč, úrok ve výši 15 057,79 Kč a úrok z prodlení ve výši 8,25 % ročně jdoucí z částky 29 972,72 Kč od 23. 7. 2020 do zaplacení, to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám zástupce žalobce [příjmení] [jméno] [jméno] na náhradě nákladů řízení částku 4 010 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobce se svou žalobou domáhá na žalovaném zaplacení předmětné částky s tvrzením, že na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne [datum] je právním nástupcem společnosti [právnická osoba] Žalobce tvrdí, že jeho právní předchůdce uzavřel se žalovaným dne 22. 5. 2019 Smlouvu o revolvingovém úvěru (dále též jen„ Smlouva“), na jejímž základě poskytl žalovanému neúčelový bezhotovostní úvěr až do výše úvěrového limitu 80 000 Kč, a to na dobu neurčitou. Žalovaný se zavázal vrátit poskytnuté peněžní prostředky vč. úroku a poplatku v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 11 % z nesplaceného úvěru anebo ve výši 1 000 Kč podle toho, která z těchto částek je vyšší. Žalobce tvrdil, že úvěr byl poskytován z bankovního účtu jeho právního předchůdce na účet žalovaného č. [bankovní účet]. Žalovanému byla poskytnuta částka v celkové výši 31 936 Kč (22. 5. 2019 – 8 500 Kč, 23. 5. 2019 – 1 500 Kč, 27. 6. 2019 – 996 Kč, 7. 8. 2019 – 4 000 Kč, 12. 8. 2019 – 11 180 Kč, 23. 9. 2019 – 750 Kč a 10. 2. 2020 – 5 010 Kč). Žalobce doplnil, že na danou pohledávku žalovaný zaplatil částku v celkové výši 21 384,34 Kč (25. 6. 2019 – 1 100 Kč – z čehož zužitkoval 103,56 Kč na úroky a 996,44 Kč na jistinu, 24. 7. 2019 – 1 205,14 Kč – 1 025,28 Kč na úroky a 179,86 Kč na jistinu, 23. 8. 2019 – 1 651,09 Kč 1 576,15 na úroky a 74,94 Kč na jistinu, 19. 9. 2019 – 3 035,12 Kč – 2 323,08 Kč na úroky a 712,04 Kč na jistinu, 29. 11. 2019 – 3 361 Kč – na úroky a 15. 1. 2020 – 3 569,08 Kč – na úroky, 21. 2. 2020 – 3 470,32 Kč – na úroky a 23. 3. 2020 – 3 992,59 Kč – na úroky). Po zohlednění dílčích plateb tak žalobce po žalovaném požaduje zaplatit částku v celkové výši 45 780,51 Kč (29 972,72 + 750 + 15 057,79), která byla splatná nejpozději dne [datum]. Žalobce doplnil, že z celkové částky vyčerpaného úvěru žalovaný neuhradil částku ve výši 29 972,72 Kč. Dále požaduje po žalovaném smluvní úrok, který kapitalizoval na částku ve výši 15 057,79 Kč (žalobce původně tvrdil, že se jedná o úrok ve výši 11,75 % měsíčně). Rovněž pak po žalovaném požaduje zaplatit v souladu s ust. čl. VI. odst. 1 písm. a) Smlouvy náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením žalované, a to v celkové výši 750 Kč. K těmto nákladům žalobce doplnil, že žalovaný se dostal do prodlení se splátkami splatnými dne 22. 4. 2020, 22. 5. 2020 a 22. 6. 2020, proto se jedná o tři poplatky (každý po 250 Kč).

2. V průběhu řízení podáním ze dne 18. 6. 2021 ve spojení s podáním ze dne 2. 7. 2021 vzal žalobce žalobu částečně zpět, a to ohledně zákonného úroku z prodlení jdoucího z částky 15 807,79 Kč. Rovněž upřesnil, že úrok byl počítán ve výši 10,5 % měsíčně tak, jak účastníci sjednali ve Smlouvě. Ve vztahu k úrokům žalobce doplnil, že za dobu čerpání úvěru (22. 6. 2019 – 22. 7. 2020) byly žalovanému naúčtovány úroky ve výši 34 478,85 Kč, na něž uhradil částku 19 421,06 Kč, a dlužné úroky tak činí 15 057,79 Kč.

3. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

4. Po provedeném dokazování má soud ze Smlouvy o revolvingovém úvěru ze dne 21. 5.2020 (dále též jen„ Smlouva“) za prokázané, že na základě této Smlouvy se právní předchůdce žalobce zavázal žalovanému poskytnout bezhotovostní neúčelový revolvingový úvěr až do výše úvěrového limitu 80 000 Kč, a to formou opakovaného čerpání. Ze Smlouvy soud dále zjistil, že účastníci sjednali úrokovou sazbu ve výši 10,5 % měsíčně (čl. II. bod 4.). Ze Smlouvy se rovněž podává, že poskytnutý úvěr se žalovaný zavázal splácet formou pravidelných měsíčních splátek v minimální výši 11 % z dlužné částky nebo 1 000 Kč podle toho, která z těchto částek je vyšší (čl. V. bod 1.). Ujednání o splácení úvěru pak vyplývá rovněž ze Standartních informací o spotřebitelském úvěru a zároveň i z Obchodních podmínek společnosti [právnická osoba] ke spotřebitelskému úvěru poskytovanému spotřebitelům s trvalým pobytem v České republice. Ze Smlouvy, a to z čl. VI.“ Důsledky prodlení klienta” vyplynulo, že účastníci sjednali pro případ opoždění žalovaného se splácením oprávnění žalobce účtovat účelně vynaložené náklady spojené s upomínáním ve výši 250 Kč, dále zákonné úroky z prodlení a rovněž smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky v prodlení (odst. 1). Z čl. VI. odst. 2 písm. d) Smlouvy soud zjistil, že v případě kdy se klient dostane do prodlení se splácením 1 splátky po dobu delší než 2 měsíce nebo se dostane do prodlení se splácením více než 2 splátek, je věřitel oprávněn prohlásit úvěr za okamžitě splatný. Shora uvedené informace o úvěru pak vyplývají rovněž i ze standardních informací o spotřebitelském úvěru. Skutečnost, že žalovaný úvěr opakovaně fakticky čerpal, soud zjistil z Potvrzení o provedené platbě (výpisů ThePay). Z těchoto výpisů se podává, že žalovanému byla poskytnuta na účet č. [bankovní účet] dne 7. 8. 2019 částka 4 000 Kč, dne 27. 6. 2019 částka 996 Kč, dne 23. 5. 2019 částka 1 500 Kč, dne [datum] částka 8 500 Kč, dne [datum] částka 5 010 Kč, dne [datum] částka 750 Kč a dne [datum] částka 11 180 Kč, tedy že žalovaný čerpal částku v celkové výši 31 936 Kč. Ze sdělení [právnická osoba] ze dne [datum] má soud za prokázané, že majitelem shora uvedeného účtu byl žalovaný s tím, že tento měl i dispoziční práva k účtu. Čerpání úvěru, jeho splácení a zužitkování jednotlivých plateb žalovaného se podává z platební balance. Skutečnost, že majitelem shora uvedeného účtu je žalovaný, vyplynula ze sdělení [právnická osoba] ze dne [datum]. Z tohoto sdělení se rovněž podává, že dispoziční oprávnění k datu [datum] k danému účtu měl rovněž žalovaný. Z listiny označné jako“ Platební informace” soud zjistil, že právní předchůdce žalobce žalovaného opětovně informoval o dlužné částce a zároveň jej vyzval k náhradě účelně vynaložených nákladů. Ze Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne [datum] a příslušné přílohy (seznam postoupených pohledávek) má soud za prokázané, že předmětnou pohledávku za žalovaným společnost [právnická osoba] postoupila na žalobce. Z listiny označené jako„ Oznámení o postoupení pohledávky“ pak soud zjistil, že tato skutečnost byla žalovanému dne [datum] oznamována. Skutečnost, že shora uvedená listina byla žalované fakticky odeslána, se podává z Podacího lístku ze dne 13. 1. 2021. Z listiny označené jako„ Výzva k úhradě před podáním žaloby“ soud zjistil, že žalobce žalovaného dne [datum] opětovně vyzval k úhradě dlužné částky nejpozději do 3 dnů s tím, že pro případ nečinnosti byl žalovaný upozorněn, že dlužná částka bude vymáhána soudní cestou. Skutečnost, že shora uvedená listina byla žalovanému fakticky odeslána, se podává z Podacího lístku ze dne 13. 1. 2021. Na závěr pak soud ve vztahu ke skutkovým zjištěním dodává, že negativně vymezené tvrzení žalobce, že předmětná částka nebyla uhrazena, ze strany žalovaného konkrétními důkazy vyvráceno nebylo, a proto soud při svém rozhodování z této skutečnosti vycházel.

5. V právní rovině soud konstatuje, že společnost [právnická osoba] a žalovaný uzavřeli řádnou smlouvu o úvěru ve smyslu § 2395 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „o. z.“). Právní předchůdce žalobce poskytl žalovanému úvěr ve shora uvedené výši s tím, že žalovaný nesplnil základní povinnosti vyplývající ze Smlouvy, neboť předmětný závazek řádně nesplatil. Za této situace je žalovaný povinen hradit jak dlužnou jistinu, tak i sjednané poplatky a úroky, a dále úroky z prodlení, a to v souladu s ustanovením § 1970 o. z., když jejich výše je v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v účinném znění. Tuto pohledávku pak společnost [právnická osoba] postoupila v souladu s ust. § 1879 a násl. o. z. na žalobce s tím, že o změně věřitele byl žalovaný řádně vyrozuměn (§ 1883 o. z.).

6. S ohledem na shora uvedené zpětvzetí žaloby soud nejprve postupoval v souladu s ust. § 96 odst. 1, 2, 3 a 4 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a řízení v rozsahu zpětvzetí částečně zastavil.

7. Ve zbytku pak soud důvodně podané žalobě vyhověl.

8. O náhradě nákladů řízení pak soud rozhodl dle § 142 odst. 1 z. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), neboť žalobce byl ve věci úspěšný. Řízení bylo částečně zastavenou pouze ohledně příslušenství. Náklady řízení tvoří odměna za zastoupení žalobce ve výši 1 500 Kč, dle § 14b odst. 1 písm. c) bod 3. vyhl. č. 177/1996 Sb., v účinném znění (dále jen„ advokátní tarif“), a dále se jedná o 3 paušální náhrady hotových výdajů po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) advokátního tarifu. V této souvislosti soud konstatuje, že zástupce žalobce učinil 3 úkony právní služby dle § 11 odst. 1 písm. a) a d) advokátního tarifu (převzetí a příprava zastoupení, výzva k plnění a sepis žaloby). Náklady řízení tedy představují součet shora uvedených částek (1 500 + 300), vše zvýšené o náhradu za DPH ve výši 21 % v souladu s ust. § 137 odst. 3 o. s. ř., neboť zástupce žalobce je plátcem DPH a zaplacený soudní poplatek ve výši 1 832 Kč Náklady řízení tedy činí částku v celkové výši 4 010 Kč, kterou je žalovaný povinen zaplatit žalobci k rukám jeho zástupce do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku (§ 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o. s. ř.). Pro úplnost pak soud dodává, že žalobci nepřiznal odměnu za písemná podání ze dne 19. 5. 2021 (2 x), 7. 6. 2021, 16. 6. 2021, 18. 6. 2021 a 2. 7. 2021, neboť tyto náklady nepovažuje za účelně vynaložené (ve smyslu § 142 odst. 1 o. s. ř.). Ve vztahu k těmto podáním soud konstatuje, že skutečnosti v něm uvedené měly být součástí již imperfektní žaloby. Kdyby tak žalobce učinil, nemusel by svou žalobu následně k výzvě soudu doplňovat a tyto náklady by mu nevznikly. I k částečnému zpětvzetí žaloby žalobce přistoupil v důsledku svého administrativního pochybení. K aplikaci ust. § 14b advokátního tarifu podepsaný soud uvádí, že v letech 2018 - 2021 eviduje, že žalobce podal u Okresního soudu ve Strakonicích již více než deset návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu v právně i skutkově obdobných věcech.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích prostřednictvím Okresního soudu ve [obec].

Pokud by podle tohoto rozsudku nebylo plněno řádně a včas, může být k návrhu soudem vykonán.

Strakonice 15. července 2021

JUDr. Marie Rychtářová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙