Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 10 C 55/2021-18

Jednací číslo:
10 C 55/2021-18
Soud:
Okresní soud v Přerově
Autor:
Coufalová, Anna, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPR:2021:10.C.55.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
30. 03. 2021
Datum zveřejnění:
15. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
poplatky rozhlasové a televizní
Zmíněná ustanovení:
§ 3 z. č. 348/2005 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 151 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 vyhl. č. 254/2015 Sb.
§ 142a z. č. 99/1963 Sb.

10 C 55/2021-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

[název soudu] rozhodl samosoudkyní [titul] [celé jméno řešitele] ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši [částka] s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši [částka], to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši [částka] do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám [titul]. [jméno] [příjmení], advokáta.

Odůvodnění:

Žalobkyně se podanou žalobou domáhala po žalovaném zaplacení částky ve výši [částka] se zákonným úrokem z prodlení. Podle ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 348/2005 Sb., jestliže je fyzická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků televizních poplatků, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, považuje se za poplatníka televizního poplatku s povinností platit, pokud [název instituce] po její písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Žalovaný v zákonné lhůtě na písemnou výzvu žalobkyně nereagoval, žalobkyně ho proto zařadila do evidence poplatníků s povinností hradit poplatky, o této skutečnosti byl žalovaný vyrozuměn. Žalovanému vznikla povinnost hradit televizní poplatky ve výši [částka] měsíčně, za období od září [rok] do ledna [rok] dluží žalobkyni [částka]. Žalobkyně požaduje rovněž kapitalizovaný úrok z prodlení ve výši [částka] od prvního dne prodlení do [datum].

Žalovaná se ve věci nevyjádřila.

Z provedeného dokazování soud dospěl k následujícím zjištěním. Žalobkyně opakovaně vyzvala žalovaného k přihlášení do evidence poplatků, nebo aby sdělil, z jakého důvodu poplatky nehradí, a to výzvou ze dne [datum] a z [datum]. Žalobkyně zařadila žalovaného do evidence počínaje měsícem srpnem [rok], což písemně oznámila žalovanému. Žalovaný za období září [rok] – leden [rok] televizní poplatky ve výši [částka] měsíčně nehradil.

Podle ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě 5), považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud [název instituce] [název instituce] nebo [název instituce] (dále jen "provozovatel vysílání ze zákona") po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Součástí výzvy musí být poučení o následcích neprokázání opaku v takto stanovené lhůtě.

Na základě těchto zjištění soud uzavírá, že žalovaný se počínaje měsícem srpnem [rok] stal poplatníkem televizního poplatku podle § 3 odst. 4 zák. č. 348/2005 Sb. Výše poplatku v období, které je předmětem žaloby, činila [částka] měsíčně. Žalovaný televizní poplatky neuhradil a dluží žalobkyni částku [částka]. Soud žalobě vyhověl a uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni žalovanou částku včetně zákonných úroků z prodlení v kapitalizované výši [částka] za dobu od prvního dne prodlení do [datum].

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 a § 142a odst. 1 občanského soudního řádu a přiznal žalobkyni náhradu nákladů řízení spočívající v zaplaceném soudním poplatku ve výši [částka]. Soud náklady vynaložené na zastoupení advokátem nepovažuje za náklady účelně vynaložené v souladu s nálezem [název soudu] ze dne [datum] I [ústavní nález], dle něhož je [název instituce] organizací, která se na poli svého působení těší výsadnímu postavení a lze tak na ni v určitých ohledech klást srovnatelné nároky jako na orgány státní moci. Vzhledem k tomu, že agendu televizních poplatků sama spravuje, pak se racionální smysl právního zastoupení advokátem do značné míry vytrácí. V tomto druhu sporu nelze zpravidla očekávat uplatnění takových specializovaných znalostí, které by neměli pracovníci příslušného útvaru [název instituce]. Televizní poplatky pokrývají téměř 90 % nákladů rozpočtu [název instituce], a proto lze předpokládat, že disponuje dostatečným materiálním a personálním vybavením a zabezpečením k tomu, aby byla schopna kvalifikovaně zabezpečit agendu televizních poplatků včetně jejich vymáhání, aniž by musela využívat právní pomoci advokátů. V daném konkrétním případě nebyla odůvodněnost právní pomoci advokáta nijak prokázána a soud proto takto vynaložené náklady nepovažuje za účelně vynaložené. S ohledem na shora uvedené soud dále žalobkyni přiznal náklady řízení podle ustanovení § 151 odst. 3 o.s.ř., dle něhož účastníku, který nebyl v řízení zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 a který nedoložil výši hotových výdajů svých nebo svého jiného zástupce, přizná soud náhradu v paušální výši určené zvláštním právním předpisem. Žalobkyni tak náleží dle § 1 odst. 2 a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 254/2015 Sb. paušální náhrada za 2 úkony, tj. předžalobní výzva, podání žaloby, ve výši [částka] za jeden úkon, tj. [částka] Celkem tak náleží žalobkyni náklady řízení ve výši [částka].

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Přerov 30. března 2021

Mgr. Anna Coufalová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙