Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 10 C 53/2021-20

Jednací číslo:
10 C 53/2021-20
Soud:
Okresní soud v Přerově
Autor:
Coufalová, Anna, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPR:2021:10.C.53.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
30. 03. 2021
Datum zveřejnění:
15. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2758 z. č. 89/2012 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 8 vyhl. č. 177/1996 Sb.
z. č. 235/2004 Sb.
§ 2782 z. č. 89/2012 Sb.

10 C 53/2021-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

[název soudu] rozhodl samosoudkyní [titul] [celé jméno řešitele] ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši [částka] s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši [částka], to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši [částka] do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám [titul]. [jméno] [příjmení], advokátky.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala po žalovaném zaplacení částky ve výši [částka] spolu s úrokem z prodlení s odůvodněním, že uzavřela s žalovaným pojistnou smlouvu [číslo] jejímž předmětem bylo životní pojištění„ [druh pojištění] [druh pojištění]“ s účinností od [datum]. První pojistné bylo sjednáno ve výši [částka] měsíčně splatné ke dni [datum]. Pojištění zaniklo ke dni [datum] z důvodu výpovědi pojištění. Žalobkyně požaduje dlužné pojistné za období od [datum] do [datum] a dále poplatek [částka] za předčasné ukončení pojistné smlouvy a poplatek [částka] za upomínku.

Žalovaný se ve věci nevyjádřil.

Podle ustanovení § 2758 odst. 1 o.z. pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.

Podle ustanovení § 2782 odst. 1 o.z. pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění.

Po provedeném dokazování dospěl soud k následujícímu skutkovému závěru. Účastníci uzavřeli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bylo životní pojištění [druh pojištění] [druh pojištění] s účinností od [datum] na dobu určitou do věku 75 let. Žalovaný se jako pojistník zavázal hradit žalobkyni sjednané pojistné ve výši [částka] měsíčně. Žalovaný požádal dne [datum] o ukončení pojistné smlouvy, která byla ukončena ke dni [datum], což bylo žalovanému oznámeno přípisem ze dne [datum]. Při podpisu smlouvy žalovaný převzal dokumenty k pojistné smlouvě. Žalovaný tak doposud dluží žalobkyni částku v celkové výši [částka] sestávající se z dlužného pojistného, poplatku za předčasné ukončení smlouvy ve výši [částka] a poplatek za odeslání upomínky ve výši [částka]. Žalobkyně vyzvala žalovaného k úhradě dlužné částky předžalobní upomínkou ze dne [datum].

Soud uzavřel, že žaloba byla podána důvodně, když v řízení bylo prokázáno, že mezi účastníky byla uzavřena pojistná smlouva ve smyslu § 2758 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejichž předmětem bylo životní pojištění. Žalovaný předčasně ukončil pojistnou smlouvu výpovědí ze dne [datum], přičemž k zániku pojistné smlouvy došlo ke dni [datum]. Žalobkyni z tohoto titulu vznikl nárok ve smyslu ustanovení § 2782 cit. zákona, na pojistné za celé období až do zániku pojistné smlouvy a rovněž nárok na úhradu poplatku za předčasné ukončení pojistné smlouvy a odeslání upomínky. Žalovanou částku žalovaný doposud neuhradil, proto soud žalobě vyhověl. Soud žalobkyni přiznal rovněž nárok na zákonný úrok z prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 o.z.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 142 odst. 1 věty prvé o. s. ř., když úspěšné žalobkyni přiznal účelně vynaložené náklady řízení. Náklady řízení sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši [částka]. Při určení odměny advokátovi soud postupoval podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za situace, kdy předmětem právní služby je peněžité plnění ve výši [částka] s tím, že sazba mimosmluvní odměny za každý úkon právní služby do podání návrhu na zahájení řízení podle § 14b odst. 1 činí v daném případě [částka], když žalobkyně podává návrhy opakovaně ve skutkově i právně obdobných věcech na ustáleném vzoru, předmětem řízení je peněžité plnění nepřesahující [částka] a žalobkyni byla přiznána náhrada nákladů řízení. V řízení před soudem advokát žalobkyně učinil 3 úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, sepis žaloby, výzva k plnění), ve výši mimosmluvní odměny 3x [částka], tj. náleží mu odměna celkem ve výši [částka]. K této odměně náleží i paušální náhrada hotových výdajů advokáta podle § 14b odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po [částka] k těmto 3 úkonům právní služby, tedy celkem [částka]. Advokátovi náleží rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 21 %, kterou je advokát povinen odvést z odměny za zastupování a náhrad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši [částka] (§ 137 odst. 3 o. s. ř.) Náklady řízení činí celkem [částka].

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Přerov 30. března 2021

Mgr. Anna Coufalová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙