Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 11 C 189/2020-22

Jednací číslo:
11 C 189/2020-22
Soud:
Okresní soud ve Frýdku-Místku
Autor:
Pavlík, Martin, Mgr. et Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSFM:2021:11.C.189.2020.1
Předmět řízení:
O zaplacení 2 000 Kč

Datum vydání:
27. 07. 2021
Datum zveřejnění:
15. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
postoupení pohledávky
Zmíněná ustanovení:
§ 2048 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1746 z. č. 89/2012 Sb.

11 C 189/2020-22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud ve Frýdku-Místku rozhodl samosoudcem Mgr. et Mgr. Martinem Pavlíkem ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení částky 2 000 Kč

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 2 000 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám právní zástupkyně žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Předmětem řízení bylo zaplacení částky 2 000 Kč představující dluh žalovaného ze smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací [číslo] uzavřené dne [datum] mezi společností [právnická osoba] (dále jen„ právní předchůdkyně žalobkyně“) a žalovaným, dle které se právní předchůdkyně žalobkyně zavázala poskytovat žalovanému sjednané služby elektronických komunikací a žalovaný se zavázal zaplatit jí ve smlouvě, resp. v ceníku, sjednanou cenu za poskytnuté služby. V rámci smlouvy byl mezi právní předchůdkyní žalobkyně a žalovaným sjednán rovněž pronájem přijímacího zařízení, konkrétně MODEM [anonymizováno 6 slov]: [příjmení]: [anonymizováno]), kdy převzetí zařízení stvrdil žalovaný svým podpisem na zakázkovém listě ze dne 9. 9. 2014. Žalovaný však řádně a včas nehradil poskytované služby, proto využila právní předchůdkyně žalobkyně svého práva a odstoupila od smlouvy dopisem ze dne 10. 2. 2015 a žalovanému poskytla náhradní lhůtu ke splnění povinnosti uhradit dlužné částky za poskytnuté služby a rovněž byl žalovaný upozorněn na povinnost vrátit zařízení do 7 dnů od ukončení smlouvy. Pro případ nevrácení zařízení si v rámci smlouvy sjednala právní předchůdkyně žalobkyně s žalovaným povinnost žalovaného uhradit smluvní pokutu. S ohledem na skutečnost, že žalovaný zařízení právní předchůdkyni žalobkyně nevrátil, byl žalovaný povinen uhradit právní předchůdkyní žalobkyně smluvní pokutu dle ceníku ve výši 2 000 Kč. Žalovaný dlužnou částku ani přes předžalobní upomínku nezaplatil, zařízení nevrátil. Následně právní předchůdkyně žalobkyně a žalobkyně uzavřely dne 31. 1. 2019 smlouvu o postoupení pohledávek, jejímž předmětem byly pohledávky právní předchůdkyně žalobkyně včetně pohledávky za žalovaným, což bylo žalovanému písemně oznámeno.

2. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

3. Soud ve věci usnesením ze dne 3. 2. 2021 vyzval žalobkyni a žalovaného, aby se vyjádřili, zda podle § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“) souhlasí s projednáním věci a rozhodnutím bez nařízení jednání s tím, že byli současně poučeni, že nevyjádří-li se do 10 dnů od doručení této výzvy, bude soud podle § 101 odst. 4 o. s. ř. jejich souhlas předpokládat. Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 8. 2. 2021 do datové schránky její právní zástupkyně a žalovanému dne 22. 2. 2021 náhradním způsobem – formou uložení u pošty a následným vyvěšením na úřední desce soudu, přičemž žalovaný se k této výzvě nijak nevyjádřil a soud proto vycházel z toho, že žalovaný s projednáním a rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Žalobkyně svůj souhlas, aby bylo rozhodnuto bez nařízení jednání, vyjádřila v podání ze dne 9. 2. 2021.

4. Soud provedl dokazování listinami předloženými žalobkyni, a to smlouvou o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze dne 8. 9. 2014, zakázkovým listem ze dne 9. 9. 2014, ceníkem služeb právní předchůdkyně žalobkyně, všeobecnými podmínkami právní předchůdkyně žalobkyně, výzvou k úhradě dlužné částky a vrácení zařízení ze dne 25. 3. 2014, upomínkou ze dne 10. 2. 2015, smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 31. 1. 2019 včetně seznamu pohledávek, oznámením o postoupení pohledávky ze dne 18. 3. 2019 a předžalobní výzvou ze dne 1. 6. 2020 včetně podacího archu. Na základě takto provedeného dokazování soud dospěl k závěru o skutkovém stavu věci, který zcela odpovídá výše uvedenému žalobnímu tvrzení, na které soud pro stručnost odkazuje, když k těmto důkazům nikdo z účastníků nevznesl žádné námitky a současně v řízení nevyšla najevo ani potřeba provedení dalších důkazů. Navíc soud vycházel z toho, že všechna tvrzení žalobkyně obsažená v žalobě o skutkových okolnostech týkajících se tohoto sporu jsou mezi účastníky nesporná, když žalovaný v rámci výzvy k vyjádření toto potvrdil tím, že na výzvu k vyjádření nereagoval.

5. Podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“), strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena.

6. Podle § 2048 odst. 1 o. z. ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.

7. Podle § 1968 o. z. dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní, je v prodlení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele.

8. S ohledem na zjištěný skutkový závěr soud posoudil věc po právní stránce ve smyslu shora citovaných ustanovení a dospěl k závěru, že nárok žalobkyně uplatněný žalobou je důvodný a lze mu vyhovět. Účastníci řízení uzavřeli písemně dne 8. 9. 2014 nepojmenovanou (tzv. inominátní) smlouvou ve smyslu § 1746 a násl. o. z., jejíž součástí bylo i ujednání stran o pronájmu zařízení se sjednaným měsíčním nájemným. Žalobkyně služby žalovanému vyúčtovala, žalovaný byl povinen služby zaplatit ve lhůtách splatnosti, uvedených v jednotlivých vyúčtováních. Žalovaný však tuto povinnost nesplnil, když netvrdil ani neprokázal, že řádně platil. Po odstoupení od smlouvy měl žalovaný podle smluvního ujednání vrátit pronajaté zařízení výše specifikované ve lhůtě do 7 dnů, tuto povinnost nesplnil, proto je povinen zaplatit sjednanou smluvní pokutu podle § 2048 a násl. o. z. ve výši 2 000 Kč (za každé nevrácené zařízení), k jejíž zaplacení žalobkyně žalovaného písemně vyzvala.

9. Soudem stanovená lhůta k plnění v trvání tří dnů od právní moci rozsudku má oporu v ust. § 160 odst. 1 věta před středníkem o. s. ř., neboť pro stanovení lhůty delší, případně pro povolení splátek, soud v daném případě zejména s ohledem na relativně nízkou výši a naopak už delší dobu trvání dluhu, jakož i dosavadní zcela pasivní postoj žalovaného k tomuto dluhu žádné důvody neshledal, respektive tyto důvody nebyly účastníky ani tvrzeny a tím méně prokázány.

10. O nákladech řízení soud rozhodl dle § 142 odst. 1 o. s. ř. a přiznal procesně zcela úspěšné žalobkyni náhradu nákladů řízení, a to dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. Sazba odměny advokáta za jeden úkon právní služby činí dle § 14b odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb. částku 200 Kč (za tři úkony právní služby učiněné právním zástupcem žalobkyně do podání žaloby – za přípravu a převzetí zastoupení, sepis kvalifikované výzvy k plnění a sepis žaloby). Za tyto tři úkony jí náleží odměna ve výši 600 Kč. Dále jí byla přiznána náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb. (3 x 100 Kč) a 21% DPH (počítáno ze základu 900 Kč) ve výši 189 Kč. Celkové náklady řízení před soudem prvého stupně včetně soudního poplatku ve výši 400 Kč činí 1 489 Kč.

Poučení:

Odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Frýdek-Místek 27. července 2021

Mgr. et Mgr. Martin Pavlík

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙