Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 9 C 166/2021- 49

Jednací číslo:
9 C 166/2021- 49
Soud:
Okresní soud v Příbrami
Autor:
Cízlová, Vlasta, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPB:2021:9.C.166.2021.1
Předmět řízení:
zaplacení 5 747 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
25. 08. 2021
Datum zveřejnění:
15. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.
z. č. 120/2001 Sb.
§ 251 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2820 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2910 z. č. 89/2012 Sb.
§ 10 z. č. 168/1999 Sb.

9 C 166/2021- 49

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Příbrami rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Cízlovou ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupen advokátem [anonymizováno] [jméno] [příjmení], [anonymizováno].

sídlem [adresa žalobkyně]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

trvale bytem [adresa žalovaného]

o zaplacení částky 5 747 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 5 747 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 5 747 Kč od [datum] do zaplacení, a to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku ve výši 6 934 Kč k rukám právního zástupce žalobce, do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo uloženo žalovanému zaplatit žalovanou částku s příslušenstvím. Žalobu odůvodnil tím, že uhradil škodu způsobenou žalovaným dne [datum] při dopravní nehodě vozidlem [příjmení] [jméno] [příjmení], [registrační značka], kdy žalovaný na parkovišti před domem [adresa] (restaurace U [anonymizováno]) v obci [obec] z blíže nezjištěných příčin při couvání narazil pravým předním rohem jím řízeného vozidla do pravého předního rohu vpravo zaparkovaného osobního motorového vozidla [značka automobilu], [registrační značka]. Žalovaný se odmítl na místě dopravní nehody podrobit dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu a rovněž se odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, a tak nebylo možno vyloučit, že byl při řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Žalobce je pak na základě pojistné smlouvy o pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla [číslo] odpovědnostním pojistitelem předmětného vozidla. Poškozenému bylo vyplaceno žalobcem pojistné plnění ve výši 5 747 Kč a žalovaný přes výzvy žalobci neposkytl potřebnou součinnost k řádnému prošetření pojistné události. Žalobci tak vznikl vůči žalovanému nárok na náhradu vyplacené náhrady škody, avšak žalovaný tuto částku i přes výzvu nezaplatil.

2. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil. Soud proto při rozhodování vycházel z tvrzení žalobce a z důkazů, které označil k prokázání svých tvrzení.

3. Jelikož účastníci řízení souhlasili, aby ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání, soud ústní jednání ve věci nenařídil, neboť má zato, že věc bylo možno rozhodnout na základě předložených listinných důkazů (§ 115a o. s. ř., § 101 odst. 4 o. s. ř.).

4. Po provedeném dokazování dospěl soud k následujícím skutkovým zjištěním a celkovému skutkovému závěru. Žalovaný způsobil dne [datum] dopravní nehodu vozidlem [příjmení] [jméno] [příjmení], [registrační značka], v důsledku které došlo k poškození [značka automobilu], [registrační značka], kdy žalovaný na parkovišti před domem [adresa] (restaurace u [anonymizováno]) v obci [obec] z blíže nezjištěných příčin při couvání narazil pravým předním rohem jím řízeného vozidla do pravého předního rohu vpravo zaparkovaného osobního motorového vozidla [anonymizováno], [registrační značka]. Žalovaný se odmítl na místě dopravní nehody podrobit dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu a rovněž se odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Žalobce je odpovědnostním pojistitelem předmětného vozidla a jako takový vyplatil poškozenému dne [datum] částku ve výši 5 747 Kč, jako náhradu nákladů na opravu poškozeného vozidla, přičemž žalovaný byl žalobcem opakovaně urgován k poskytnutí potřebné součinnosti k řádnému prošetření pojistné události (důkaz: Relace Policie ČR [číslo jednací], Potvrzení o účasti na dopravní nehodě ze dne 17. 7. 2020, [číslo jednací], Sdělení [stát. instituce] č. j. [spisová značka], Zápis o poškození motorového vozidla, Pojistná smlouva [číslo] výpočet plnění, příkaz k platbě). Žalovaný byl před podáním žaloby opakovaně vyzýván k zaplacení dlužné částky (důkaz: výzva k plnění, předžalobní výzva, poštovní podací archy).

5. Podle § 2910 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.

6. Podle § 2820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí osobě, která má právo na pojistné plnění, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází tato pohledávka včetně příslušenství, zajištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které pojistitel oprávněné osobě vyplatil. To neplatí, vzniklo-li této osobě takové právo vůči tomu, kdo s ní žije ve společné domácnosti nebo je na ni odkázán výživou, ledaže způsobil pojistnou událost úmyslně.

7. Podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

8. Podle § 10 odst. 1 písm. e) zákona č. 168/1999 Sb., pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle § 8 odst. 1 až 3 a v důsledku toho byla ztížena nebo znemožněna možnost řádného šetření pojistitele podle § 9 odst. 3.

9. V řízení bylo zjištěno (a žalovaný tuto skutečnost ani nijak nerozporoval), že žalovaný způsobil dopravní nehodu a následně přes výzvy žalobci neposkytl potřebnou součinnost k řádnému prošetření pojistné události, načež žalobce jako pojistitel vyplatil poškozenému žalovanou částku. Výše škody byla řádně zjištěna ze skutečných nákladů vynaložených na odstranění následků škodné události a dalších nákladů se škodnou událostí souvisejících. Vyplacením plnění poškozenému za škodu, za níž odpovídá žalovaný výše uvedeným skutkem, vznikl žalobci vůči žalovanému nárok na regresní náhradu za poskytnuté plnění spočívající v uhrazené škodě a nákladů s ní souvisejících. Nárok žalobce uplatněný žalobou v této věci je důvodný a s ohledem na to, že v řízení nebylo zjištěno nic k tomu, že by žalovaný na předmětnou pohledávku žalobci něčeho uhradil, nebo že by tato pohledávka zanikla z jiného důvodu než splněním, a soud mu proto v celém rozsahu vyhověl. Žalobci vedle jistiny přísluší podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, i příslušenství pohledávky spočívající v úrocích z prodlení v zákonné výši podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Lhůta k plnění byla určena třídenní (§ 160 odst. 1 věta před středníkem o. s. ř.).

10. O nákladech řízení rozhodl soud podle § 151 odst. l za použití § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že ve věci zcela úspěšnému žalobci přiznal právo na náhradu nákladů řízení v celkové výši 6 934 Kč Náklady se sestávají ze zaplaceného soudního poplatku 400 Kč, dále z odměny za zastoupení advokátem ve výši 3x 1 500 Kč podle § 7 ve spojení s § 8 odst. 1 a § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb. (představující převzetí zastoupení, sepis žaloby a předžalobní výzvu k plnění), dále z 3x režijní paušál po 300 Kč dle § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (představujícího převzetí zastoupení, sepis žaloby a předžalobní výzvu k plnění) a také z DPH ve výši 21% podle § 137 odst. 3 o.s.ř., ze součtu shora uvedených částek (vyjma soudního poplatku), což je 1 134 Kč Lhůta k zaplacení nákladů řízení byla určena třídenní (§ 160 odst. l o. s. ř.) s povinností plnit k rukám advokáta (§ 149 odst. l o. s. ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o. s. ř.).

Pokud by povinný dobrovolně nesplnil povinnost uloženou mu tímto rozhodnutím, má oprávněný právo podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o. s. ř.) nebo za podmínek daných zvláštním zákonem návrh na nařízení exekuce (zák. č. 120/2001 Sb.).

Příbram 25. srpna 2021

JUDr. Vlasta Cízlová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙