Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 7 C 32/2021-27

Jednací číslo:
7 C 32/2021-27
Soud:
Okresní soud Plzeň-sever
Autor:
Millerová, Jarmila, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPS:2021:7.C.32.2021.4
Předmět řízení:
10 000 Kč s přísl.

Datum vydání:
11. 06. 2021
Datum zveřejnění:
15. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
postoupení pohledávky
smlouva o zápůjčce
úroky z prodlení
Zmíněná ustanovení:
§ 2390 z. č. 89/2012 Sb.

7 C 32/2021-27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud Plzeň- sever rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou Millerovou ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupený advokátem JUDr. [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

trvale bytem [adresa žalovaného]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen žalobci zaplatit částku [částka] se zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 8,5 %, a to ve lhůtě do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen žalobci zaplatit náklady řízení ve výši [částka], a to ve lhůtě do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobce [příjmení] [jméno] [příjmení].

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal proti žalovanému zaplacení částky [částka] s příslušenstvím z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne [datum] [číslo] kterou uzavřel žalovaný se [právnická osoba], s.r.o., [IČO], sídlem [adresa].

Protože ve věci bylo možné rozhodnout na základě žalobcem předložených listinných důkazů, soud ve smyslu § 115a občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) vyzval oba účastníky, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřili, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, přičemž pokud tak neučiní, bude mít soud podle § 101 odst. 4 o.s.ř. za to, že souhlas byl dán. Vzhledem k tomu, že žalobce ani žalovaný na shora uvedenou výzvu nereagovali, soud věc rozhodl, aniž nařizoval jednání.

Žalobce prokázal, že je aktivně legitimován k podání žaloby, když ze smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi postupitelem, [právnická osoba], [IČO], sídlem [adresa] (dále také„ právní předchůdce žalobce“), a žalobcem jako postupníkem ze dne [datum] bylo zjištěno, že postupitel pohledávku za žalovaným z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne [datum] postoupil žalobci v souladu s ustanovením § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ o.z.“). Ze smlouvy o podnikatelské zápůjčce [anonymizováno] [číslo] bylo zjištěno, že mezi právním předchůdcem žalobce a žalovaným byla dne [datum] uzavřena smlouva o zápůjčce, na základě níž byl žalovaný oprávněn čerpat peněžní prostředky ve výši [částka]. Úrok byl sjednán ve výši 260 %. Žalovaný se zavázal úvěr spolu s úrokem splatit ve třech pravidelných měsíčních splátkách po [částka], přičemž první splátka byla splatná dne [datum], tj. měsíc ode dne poskytnutí zápůjčky, zápůjčka měla být vrácena nejpozději do [datum]. Z historie transakcí bylo zjištěno, že na účet žalovaného bylo dne [datum] připsáno [částka] z titulu zápůjčky od [právnická osoba] Jelikož žalovaný řádně a včas nesplácel, právní předchůdce žalobce žalovaného vyzýval k úhradě dluhu, avšak bezvýsledně. Žalovaný neuhradil žádnou částku ani poté, co mu žalobce prostřednictvím zástupce zaslal dne [datum] (viz poštovní podací arch) zaslal předžalobní upomínku.

Provedenými důkazy bylo prokázáno, že mezi žalovaným a [právnická osoba] s.r.o. byla dne [datum] uzavřena smlouva o zápůjčce ve smyslu ustanovení § 2390 a násl. o.z., na jejímž základě právní předchůdce žalobce poskytl žalovanému zápůjčku [částka]. Protože žalovaný zapůjčené prostředky ve sjednané lhůtě ani přes výzvy nevrátil, vznikl mu dluh ve výši jistiny [částka]. Tuto pohledávku za žalovaným [právnická osoba] s.r.o. postoupila žalobci, který se žalobou domáhá úhrady částky [částka] spolu s příslušenstvím v podobě zákonného úroku z prodlení podle § 1970 o.z. ve výši podle § 1, 2 vládního nařízení č. 351/2013 Sb. z částky [částka] jdoucí ode dne následujícího po splatnosti, tj. od [datum], až do zaplacení.

O nákladech řízení soud rozhodoval podle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř., kdy žalobci, který měl ve věci plný úspěch, přiznal náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování práva proti žalovanému. Náklady řízení představuje zaplacený soudní poplatek ve výši [částka], odměny advokáta podle § 14b odst. 1 bod 1. vyhlášky č. 177/1996 Sb. za tři úkony právní služby po [částka] (příprava a převzetí, sepis žaloby, předžalobní výzva) podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., a paušální náhrady podle § 14b odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb. za tři úkony právní služby po [částka], 21 % DPH ze základu [částka] v částce [částka], celkem [částka].

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Plzni prostřednictvím Okresního soudu Plzeň - sever.

Nebude-li povinnost stanovená tímto rozsudkem splněna dobrovolně, lze podat návrh na výkon tohoto rozhodnutí nebo na nařízení exekuce.

Plzeň 11. června 2021

Mgr. Jarmila Millerová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙