Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 10 C 326/2020-26

Jednací číslo:
10 C 326/2020-26
Soud:
Okresní soud v Přerově
Autor:
Coufalová, Anna, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPR:2021:10.C.326.2020.1
Předmět řízení:
O zaplacení [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
18. 03. 2021
Datum zveřejnění:
15. 09. 2021

Klíčová slova:
bezdůvodné obohacení
elektronický podpis
peněžité plnění
smlouva o úvěru
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2991 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2048 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2395 z. č. 89/2012 Sb.
§ 588 z. č. 89/2012 Sb.
§ 573 z. č. 89/2012 Sb.
§ 562 z. č. 89/2012 Sb.
z. č. 227/2000 Sb.

10 C 326/2020-26

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

[název soudu] rozhodl samosoudkyní [titul] [celé jméno řešitele] ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku ve výši [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z této částky od [datum] do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žaloba se zamítá co do zaplacení částky ve výši [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, a co do zákonného úroku z prodlení ve výši 10 % ročně z částky [částka] od [datum] do [datum].

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se podanou žalobou domáhala po žalované zaplacení částky ve výši [částka] se zákonným úrokem z prodlení od [datum] do zaplacení. Žalobu odůvodnila tvrzením, že uzavřela s žalovanou smlouvu o podnikatelském úvěru, na základě níž poskytla žalované úvěr ve výši [částka] splatný do [datum]. Podle čl. 8 smlouvy se žalovaná zavázala v případě prodlení uhradit jednorázovou sankci ve výši [částka], žalovaná se ocitla v prodlení s úhradou 5 splátek, celková výše sankce činí [částka]. Podle čl. 3 smlouvy má žalobkyně nárok na poplatek za poskytnutí úvěru ve výši [částka] za každý den čerpání úvěru, tj. od jeho poskytnutí do jeho úplného splacení, žalobkyni tak vznikl nárok na poplatek v celkové výši [částka]. Předmětem žaloby je nárok na zaplacení nesplacené jistiny úvěru ve výši [částka], smluvní pokutu ve výši [částka] a poplatek za poskytnutí úvěru ve výši [částka]. Smlouva o úvěru byla uzavřena prostřednictvím webových stránek [webová adresa], na nichž se žalovaná zaregistrovala zadáním osobních údajů, poté zaslala žalobkyni žádost o poskytnutí úvěru, následně byl žalované zaslán návrh úvěrové smlouvy, který žalovaná akceptovala zadáním uživatelského jména a kódu zaslaného SMS zprávou na její telefonní číslo. Úvěr byl vyplacen žalované dne [datum] na bankovní účet č. [bankovní účet].

2. Žalovaná se k podané žalobě nevyjádřila, ani se nedostavila k jednání, ač byla řádně předvolána. Žalobkyně se z jednání omluvila.

3. Ze smlouvy o podnikatelském úvěru [číslo] ze dne [datum] vzal soud za prokázaný následující skutkový stav. Ve smlouvě o podnikatelském úvěru ze dne [datum] jsou jako strany smlouvy označeny žalobkyně jako společnost a žalovaná jako klient, obsahem smlouvy je poskytnutí úvěru ve výši [částka] s dobou trvání úvěru 70 dní ode dne jeho čerpání s poplatkem za poskytnutí úvěru ve výši [částka] za každý den čerpání úvěru až do jeho úplného splacení, úvěr byl splatný nejpozději do [datum] v 5 splátkách po [částka] (tj. jistina [částka] a poplatek [částka]) počínaje dne [datum]. V čl. VIII. bodu 8.1 byla pro případ prodlení klienta s úhradou jednotlivé splátky sjednána jednorázová sankce ve výši [částka]. Na smlouvě je připojen podpis pouze žalobkyně, u podpisu klienta je uvedeno datum [datum], kód SMS verifikace [číslo]. Z potvrzení o přijaté platbě vystaveného dne [datum] soud zjistil, že žalovaná zaslala na účet žalobkyně [částka]. Z potvrzení o provedené platbě vystaveného dne [datum] soud zjistil, že dne [datum] byla na účet žalované převedena částka ve výši [částka]. Z výzvy k úhradě před podáním žaloby ze dne [datum] bylo zjištěno, že žalobkyně vyzvala žalovanou k úhradě částky [částka], výzva byla odeslána žalované dne [datum].

4. Podle ustanovení § 2395 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

5. Podle ustanovení § 1970 občanského zákoníku po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

6. Podle ustanovení § 562 odst. 1 občanského zákoníku písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

7. Podle ustanovení § 588 občanského zákoníku soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.

8. Podle ustanovení § 2048 občanského zákoníku ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.

9. Podle ustanovení § 2991 odst. 1, odst. 2 občanského zákoníku kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

10. V projednávaném případě měla být dle tvrzení žalobkyně smlouva o úvěru uzavřena prostřednictvím služeb elektronických komunikací. V našem právním řádu obecně platí zásada bez formálnosti projevu, která je úzce spjata se zásadou autonomie vůle. Znamená to, že subjekt práva má subjektivní právo zvolit si, v jaké formě učiní projev vůle, pokud pro konkrétní případ zákon nestanoví jinak. Občanský zákoník jednoznačně stanoví, že písemná forma je zachována, je-li právní jednání učiněno elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní jednání učinila. Prostředky k určení osoby, která právní jednání učinila, nabízí právní řád v zákoně č. 227/2000 Sb. Těmito prostředky jsou elektronický podpis, zaručený elektronický podpis, elektronická značka a časové razítko.

11. Z provedeného dokazování nevyplynulo, že by žalovaná právní jednání učinila elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení jednající osoby, a takové jednání opatřila svým elektronickým podpisem. Soud má tedy za to, že nedošlo k zachování písemné formy právního jednání. Jelikož pro smlouvu o úvěru není předepsána písemná forma, zabýval se soud dále tím, zda došlo k jejímu uzavření jinou formu. Dospěl přitom k tomu, že z provedených důkazů takový závěr učinit nelze, neboť tyto listinné důkazy dokládají pouze to, že žalovaná zaslala na účet žalobkyně [částka] a žalobkyně vyplatila žalované částku [částka]. úkony ze strany žalobkyně, a to zaslání částky [částka], nikoli ze strany žalované. Z žádných k důkazu provedených listin (ani ze skutečnosti, že žalovaná odeslala na účet žalobkyně [částka]) nevyplývá, že by žalovaná uzavřela smlouvu o úvěru s tvrzeným obsahem.

12. Pokud tedy soud dospěl k závěru, že nebylo prokázáno uzavření smlouvy o úvěru, tj. ani sjednání poplatků za jeho poskytnutí a smluvní pokuty mezi žalovanou a žalobkyní, byl nárok žalobkyně na zaplacení skutečně poskytnuté částky [částka] posouzen jako nárok na bezdůvodné obohacení, které žalovaná získala a je povinna je tak k výzvě žalobkyně dle ustanovení § 2991 a násl. o. z. vrátit. Soud uložil žalované povinnost zaplatit částku ve výši [částka] spolu se zákonným úrokem z prodlení z této částky od [datum] do zaplacení ve smyslu ustanovení § 1970 o.z., přičemž prodlení žalované bylo odvozeno od předžalobní výzvy ze dne [datum] a ustanovení § 573 o.z. stanovujícího domněnku dojití zásilky třetí pracovní den ode dne odeslání. (výrok I.)

13. Ohledně veškerých zbývajících nároků soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. (výrok II.)

14. O nákladech řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 2 o.s.ř., když žalobkyně byla v řízení neúspěšná a žalované žádné náklady řízení podle obsahu spisu nevznikly (výrok III.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to ke [název soudu], prostřednictvím [název soudu]. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Přerov 18. března 2021

Mgr. Anna Coufalová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙