Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 10 C 43/2021-31

Jednací číslo:
10 C 43/2021-31
Soud:
Okresní soud v Přerově
Autor:
Coufalová, Anna, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPR:2021:10.C.43.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
23. 03. 2021
Datum zveřejnění:
15. 09. 2021

Klíčová slova:
odstoupení od smlouvy
peněžité plnění
smlouva o úvěru
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 13 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 8 vyhl. č. 177/1996 Sb.
z. č. 235/2004 Sb.
§ 2395 z. č. 89/2012 Sb.

10 C 43/2021-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

[název soudu] rozhodl samosoudkyní [titul] [celé jméno řešitele] ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku ve výši [částka], úrok ve výši 19,99 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, smluvní úrok z prodlení ve výši 5,01 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, kapitalizovaný úrok ve výši [částka], kapitalizovaný smluvní úrok z prodlení ve výši [částka], to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši [částka] do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám [titul]. [jméno] [příjmení], advokáta.

Odůvodnění:

1. Podanou žalobou se žalobkyně domáhala po žalované zaplacení částky ve výši [částka] s příslušenstvím s odůvodněním, že dne [datum] uzavřela s žalovanou smlouvu o služební kreditní kartě reg. [číslo] ve znění dodatku ze dne [datum], na základě níž se žalobkyně zavázala vydat žalované kreditní kartu a poskytnout jí úvěr a žalovaná se zavázala úvěr splatit. Žalované byl poskytnut úvěr ve výši [částka] na dobu neurčitou, žalovaná mohla opakovaně čerpat peněžní prostředky až do výše poskytnutého úvěru z účtu č. [bankovní účet]. Žalovaná začala úvěr čerpat od [datum] a od této doby jí vznikla povinnost hradit vedle vyčerpané jistiny rovněž úroky z této jistiny, a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši [číslo] vyčerpané jistiny úvěru dle stavu ke dni vyhotovení výpisu z účtu. Žalovaná se dostala do prodlení s úhradou splátek, žalobkyně jí proto oznámila dopisem ze dne [datum], že odstupuje od smlouvy. Výpisem z [datum] byla žalovaná informována o splatnosti všech závazků k [datum]. Žalovaná částka ve výši [částka] představuje vyčerpanou jistinu úvěru a poplatky ve výši [částka] (tj. 3 x [částka] za zaslání upomínek dle čl. 4 [číslo] a [datum] sazebníku). Žalobkyně požaduje kapitalizovaný úrok ve výši 19,99 % ročně z dlužné nesplacené jistiny úvěru od [datum] (poslední splátku žalovaná uhradila dne [datum]) do [datum]. Dále požaduje kapitalizovaný smluvní úrok z prodlení ve výši [částka].

2. Žalovaná se k podané žalobě nevyjádřila, ani se nedostavila k jednání.

3. Ze smlouvy o služební kreditní kartě ze dne [datum] ve znění dodatku ze dne [datum], všeobecných obchodních podmínek soud zjistil, že mezi žalobkyní jako bankou a žalovanou jako klientem byla uzavřena smlouvy o služební kreditní kartě reg. [číslo] na základě níž byla žalované poskytnuta kreditní karta s úvěrovým limit ve výši [částka] k účtu č. [bankovní účet]. Žalovaná se ve smlouvě zavázala splácet vyčerpanou jistinu úvěru v pravidelných měsíčních splátkách ve výši [číslo] vyčerpané jistiny úvěru dle stavu ke dni vyhotovení výpisu z účtu ke kreditní kartě, minimální výše splátky činila [částka] kromě případů, kdy vyčerpaná jistina úvěru spolu s platnými úroky je nižší než výše minimální měsíční splátky. Z oznámení o úrokových sazbách s účinností od [datum] soud zjistil, že úroková sazba ke služební kreditní kartě činí 19,99 % ročně. Z výpisu z účtu ke kreditní kartě a historického výpisu soud zjistil, že žalovaná čerpala úvěr od [datum] a celkem vyčerpala k [datum] [částka], poplatky za zaslání upomínek činily [částka]. Z odstoupení od smlouvy o služební kreditní kartě ze dne [datum] soud zjistil, že žalobkyně odstoupila od smlouvy z důvodu porušení povinností ze strany žalované, odstoupení bylo žalované doručeno dne [datum]. Ze sazebníku soud zjistil, že dle bodu [datum] a [datum] poplatek za zaslání upomínky činí [částka] a za zaslání 2. a každé další upomínky při neprovedení pravidelné měsíční splátky činí poplatek [částka]. Z předžalobní upomínky ze dne [datum] soud zjistil, že žalobkyně vyzvala žalovanou k úhradě dlužné částky.

4. Soud provedl dokazování a učinil skutková zjištění v takovém rozsahu, která jsou nezbytná a relevantní pro níže uvedený právní závěr soudu. Na základě takto provedeného dokazování soud zjistil následující skutkový stav věci. Žalovaná uzavřela s žalobkyní dne [datum] smlouvu o úvěru, na základě níž byl žalované poskytnut žalobkyní na účet uvedený ve smlouvě úvěr ve výši [částka]. Žalovaná se zavázala poskytnutý úvěr a úrok za poskytnutí úvěru sjednaný ve smlouvě ve výši efektivní úrokové sazby 162,46 % ročně splácet v 36 měsíčních splátkách ve výši [částka]. Schopnost žalované řádně hradit úvěr byla ze strany žalobkyně prověřena na základě dokladů a informací získaných od žalované, databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti, jakož i z jiných zdrojů. V čl. 6 bylo sjednáno právo na zaplacení náhrady nákladů vymáhání ve výši [částka]. V čl. 6 smlouvy byla sjednána smluvní pokuta ve výši [částka] za každou splátku v prodlení. Podle čl. 6 smlouvy byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % za každý den prodlení s novou jistinou, v případě prodlení s novou jistinou. V předsmluvní informaci byla žalovaná seznámena se standardními informacemi týkající se tohoto spotřebitelského úvěru. Žalovaná uhradila žalobkyni na tento úvěru pouze jednu splátku dne [datum]. Ke dni [datum] byl úvěr zesplatněn a žalobkyně vyzvala žalovanou k úhradě dlužné částky. Žalovaná byla vyzvána předžalobní výzvou k zaplacení dlužné jistiny do 15 dnů od data odeslání výzvy, přičemž tato písemná výzva byla odeslána na poslední adresu žalovaného dne [datum]. Výzva tak byla doručena žalované fikcí dne [datum]. Průměrná úroková sazba u korunových úvěrů poskytnutých bankami v ČR na spotřebu s fixací sazby nad 1 rok do pěti let včetně byla v období březen – květen [rok] ve výši 8,20 - 8,23 % ročně.

5. Podle § 2395 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ o. z.“), smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

6. Po provedeném dokazování dospěl soud k následujícímu skutkovému závěru, dle něhož mezi žalobkyní jako věřitelem a žalovanou jako dlužníkem byla uzavřena smlouva o služební kreditní kartě, na základě níž byla žalované poskytnuta kreditní karta s úvěrovým rámcem do výše [částka], kdy mohla opakovaně čerpat peněžní prostředky až do výše úvěrového rámce. Žalovaná se zavázala hradit vyčerpanou jistinu v pravidelných měsíčních splátkách ve výši [číslo] vyčerpané jistiny. Byl sjednán úrok ve výši 19,99 % ročně z dlužné nesplacené jistiny. Žalovaná začala čerpat úvěr dne [datum], k [datum] byla vyčerpána částka [částka]. Přípisem ze dne [datum] žalobkyně odstoupila od smlouvy, neboť žalovaná se dostala do prodlení s úhradou splátek. Žalobkyně vyúčtovala žalované poplatky za odeslání upomínek v celkové výši [částka]. Předžalobní výzvou ze dne [datum] vyzvala žalobkyně žalovanou k úhradě dlužné částky.

7. Soud uzavřel, že mezi účastníky byla uzavřena úvěrová smlouva ve smyslu ustanovení § 2395 občanského zákoníku, na základě níž čerpala žalovaná úvěr od žalobkyně, který byla povinna žalobkyni vrátit v souladu ujednáními ve smlouvě. Žalovaná porušila podmínky ze smlouvy, když nesplácela úvěr řádně a včas a dostala se s jeho úhradou do prodlení. Žalobkyně odstoupila od smlouvy a v důsledku toho došlo k zesplatnění celého úvěru. Žalovaná ani přes výzvy žalobkyně dlužnou částku neuhradila. S ohledem na shora uvedené soud žalobě vyhověl v plném rozsahu včetně smluvního úroku z prodlení ve výši 19,99 % ročně v kapitalizované výši [částka] a dále od [datum] do zaplacení a dále včetně smluvního úroku z prodlení ve výši 5,01 % ročně v kapitalizované výši [částka][datum].

8. O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 142 odst. 1 věty prvé o. s. ř., když úspěšné žalobkyni přiznal účelně vynaložené náklady řízení. Náklady řízení sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši [částka]. Při určení odměny advokátovi soud postupoval podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za situace, kdy předmětem právní služby je peněžité plnění ve výši [částka] s tím, že sazba mimosmluvní odměny podle § 7 bodu 5 činí v daném případě [částka]. V řízení před soudem advokát žalobkyně učinil 4 úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, sepis žaloby, doplnění žaloby, účast u jednání) ve výši mimosmluvní odměny 4 x [částka], a úkon (jednoduchá výzva k plnění) ve výši mimosmluvní odměny [částka], tj. náleží jí odměna celkem ve výši [částka]. K této odměně náleží i paušální náhrada hotových výdajů advokáta podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po [částka] k těmto 5 úkonům právní služby, tedy celkem [částka]. Dále jí náleží náhrada cestovních výdajů za cestu vlakem z [obec] do [obec] a zpět ve výši [částka]. Advokátovi náleží rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 21 %, kterou je advokát povinen odvést z odměny za zastupování a náhrad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši [částka] (§ 137 odst. 3 o. s. ř.) Celkem tedy náklady řízení činí [částka].

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to ke [název soudu], prostřednictvím [název soudu]. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Přerov 23. března 2021

Mgr. Anna Coufalová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙