Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 10 C 52/2021-32

Jednací číslo:
10 C 52/2021-32
Soud:
Okresní soud v Přerově
Autor:
Coufalová, Anna, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPR:2021:10.C.52.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
30. 03. 2021
Datum zveřejnění:
15. 09. 2021

Klíčová slova:
bezdůvodné obohacení
elektronický podpis
peněžité plnění
smlouva o úvěru
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2991 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2395 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2993 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1813 z. č. 89/2012 Sb.
§ 86 z. č. 257/2016 Sb.
§ 562 z. č. 89/2012 Sb.
z. č. 227/2000 Sb.

10 C 52/2021-32

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

[název soudu] rozhodl samosoudkyní [titul] [celé jméno řešitele] ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z této částky od [datum] do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žaloba se zamítá co do zaplacení částky [částka], kapitalizovaného zákonného úroku z prodlení ve výši [částka] a zákonného úroku z prodlení ve výši 9 % ročně z částky [částka] od [datum] do [datum].

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se domáhala po žalovaném zaplacení částky ve výši [částka] s příslušenstvím s odůvodněním, že s žalovaným uzavřela dne [datum] smlouvu o úvěru [číslo] prostřednictvím webových stránek [webová adresa], na nichž se žalovaný zaregistroval, poté vyplnil osobní údaje, žalovanému byla založena klientská sekce a sděleny přístupové údaje, prostřednictvím níž požádal žalovaný o poskytnutí úvěru ve výši [částka], který mu byl schválen, a byl zaslán dne [datum] na účet žalovaného č. [bankovní účet]. Úvěr byl splatný do [datum], následně mu byla prodloužena doba splatnosti do [datum]. Poplatek za poskytnutí úvěru činil [částka]. Žalovaný úvěr nevrátil. Žalobkyni tak vznikl nárok na úhradu jistiny ve výši [částka], poplatku za poskytnutí úvěru [částka] a zákonný úrok z prodlení z jistiny od [datum] do zaplacení, dále nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné jistiny dle čl. IX. 1a smlouvy od [datum] do [datum] ve výši [částka]. Zákonný úrok z prodlení v kapitalizované výši od [datum] do [datum] činí [částka].

2. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

3. Po provedeném dokazování dospěl soud k následujícímu skutkovému závěru. Ve smlouvě o úvěru [číslo] datované dne [datum] jsou jako smluvní strany označeny žalobkyně jako úvěrující a žalovaný jako úvěrovaný, obsahem smlouvy je poskytnutí úvěru ve výši [částka] se splatností 28 dnů, roční úrokovou sazbou 474,5 %, RPSN 5 620 %, celková splatná částka [částka] Smlouva o úvěru obsahuje podpis pouze úvěrující společnosti, nikoliv však žalovaného, na místě podpisu žalovaného je uvedeno„ datum podpisu [datum] 15:31:50, elektronický kód zaslaný pomocí SMS [číslo]“. Potvrzením o platbě bylo prokázáno, že dne [datum] byla částka ve výši [částka] poukázána na účet žalovaného č. [bankovní účet]. Žalobkyně vyzvala žalovaného k úhradě dlužné částky předžalobní výzvou ze dne [datum] ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení výzvy.

4. Podle ustanovení § 1813 o. z. se má za to, že zakázaná jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí pro ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem.

5. Podle ustanovení § 86 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, v účinném znění, Poskytovatel před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo změnou závazku z takové smlouvy spočívající ve významném navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru posoudí úvěruschopnost spotřebitele na základě nezbytných, spolehlivých, dostatečných a přiměřených informací získaných od spotřebitele, a pokud je to nezbytné, z databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nebo i z jiných zdrojů. Poskytovatel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti spotřebitele vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet. Dle odst. 2 poskytovatel při posouzení úvěruschopnosti spotřebitele posuzuje zejména schopnost spotřebitele splácet sjednané pravidelné splátky spotřebitelského úvěru, a to na základě porovnání příjmů a výdajů spotřebitele a způsobu plnění dosavadních dluhů. Hodnotu majetku přitom zohledňuje tehdy, jestliže ze smlouvy o spotřebitelském úvěru vyplývá, že spotřebitelský úvěr má být částečně nebo úplně splacen výnosem z prodeje majetku spotřebitele, nikoli pravidelnými splátkami, nebo jestliže z finanční situace spotřebitele vyplývá, že bude schopen splácet spotřebitelský úvěr bez ohledu na své příjmy.

6. Podle ustanovení § 87 odst. 1 zákona poskytne-li poskytovatel spotřebiteli spotřebitelský úvěr v rozporu s § 86 odst. 1 větou druhou, je smlouva neplatná. Spotřebitel může uplatnit námitku neplatnosti v tříleté promlčecí lhůtě běžící ode dne uzavření smlouvy. Spotřebitel je povinen vrátit poskytnutou jistinu spotřebitelského úvěru v době přiměřené jeho možnostem.

7. Podle ustanovení § 2395 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

8. Podle ustanovení § 1970 občanského zákoníku po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

9. Podle ustanovení § 562 odst. 1 občanského zákoníku písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

10. Podle usta § 2991 odst. 1, odst. 2 občanského zákoníku kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

11. V daném případě měla být dle tvrzení žalobkyně smlouva o úvěru uzavřena prostřednictvím služeb elektronických komunikací. V českém právním řádu obecně platí zásada bezformálnosti projevu, která je úzce spjata se zásadou autonomie vůle. Znamená to, že subjekt práva má subjektivní právo zvolit si, v jaké formě učiní projev vůle, pokud pro konkrétní případ zákon nestanoví jinak. Občanský zákoník jednoznačně stanoví, že písemná forma je zachována, je-li právní jednání učiněno elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní jednání učinila. Prostředky k určení osoby, která právní jednání učinila, nabízí právní řád v zákoně č. 227/2000 Sb. Těmito prostředky jsou elektronický podpis, zaručený elektronický podpis, elektronická značka a časové razítko.

12. V daném případě žalobkyně tvrdila, že žalovaný se na internetových stránkách [webová adresa] zaregistroval, poté vyplnil osobní údaje, žalovanému byla založena klientská sekce a sděleny přístupové údaje, prostřednictvím níž požádal žalovaný o poskytnutí úvěru, který mu byl žalobkyní schválen. Z předložených listin však nevyplývá, že by žalovaný učinil právní jednání takovými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení jednající osoby, a takové jednání opatřil svým elektronickým podpisem. Tedy nedošlo k zachování písemné formy právního jednání.

13. Jelikož pro smlouvu o úvěru není předepsána písemná forma, zabýval se soud dále tím, zda došlo k jejímu uzavření jinou formu. Dospěl přitom k tomu, že z navržených a provedených důkazů takový závěr učinit nelze, neboť tyto listinné důkazy dokládají pouze úkony ze strany žalobkyně (a to zaslání částky [částka]), nikoli ze strany žalovaného. Z žádných k důkazu provedených listin tedy nevyplývá, že žalovaný uzavřel způsobem tvrzeným žalobkyní smlouvu o úvěru s tvrzeným obsahem.

14. Pokud tedy soud dospěl k závěru, že nebylo prokázáno uzavření smlouvy o úvěru (tedy ani sjednání poplatku za poskytnutí úvěru, smluvní pokuty apod.) mezi žalovaným a žalobkyní, byl nárok žalobkyně na zaplacení skutečně poskytnuté částky [částka] posouzen jako nárok na bezdůvodné obohacení, které žalovaný získal, a je povinen je tak k výzvě žalobkyně dle ustanovení § [číslo], § 2993 občanského zákoníku vrátit. (výrok I.)

15. S ohledem na shora uvedené soud žalobě co do částky [částka] vyhověl a uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni tuto částku spolu se zákonným úrokem z prodlení z této částky od [datum] do zaplacení. Nárok na úrok z prodlení byl přiznán od tohoto ohledem na doručení žaloby. Nárok na úrok z prodlení vyplývá z ustanovení § 1970 občanského zákoníku. Ve zbytku soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. (výrok II.)

16. O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ustanovení § 142 odst. 2 o.s.ř., neboť úspěch a neúspěch obou účastníků řízení byl víceméně shodný. (výrok III.)

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Přerov 30. března 2021

Mgr. Anna Coufalová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙