Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 7 C 164/2021-22

Jednací číslo:
7 C 164/2021-22
Soud:
Okresní soud v Přerově
Autor:
Marková, Margita, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPR:2021:7.C.164.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
28. 07. 2021
Datum zveřejnění:
15. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2758 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2782 z. č. 89/2012 Sb.

7 C 164/2021-22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Přerově rozhodl samosoudkyní [titul] Margitou Markovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

pro zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni [částka] s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení za dobu od [datum] do [datum] ve výši [částka], do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši [částka] do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokátky [titul]. [jméno] [příjmení].

Odůvodnění:

Předmětem řízení učinila žalobkyně nárok na zaplacení částky [částka] s přísl. Pohledávka představuje žalovanou neuhrazené pojistné z pojistné smlouvy účastníků [číslo] ze dne [datum] za dobu od [datum] do [datum].

Na základě zjištění, učiněných z provedených důkazů soud uzavírá, že právní předchůdkyně žalobkyně [právnická osoba] jako pojistitel uzavřela s žalovanou jako pojistníkem dne [datum] pojistnou smlouvu ve smyslu § 2758 o.z. o životním pojištění účinností od [datum]. Následně byl uzavřen dodatek smlouvy. Podle § 2782 o.z. vzniklo dnem [datum] zároveň právo žalobkyně na sjednané pojistné, o němž bylo ujednáno, že bude placeno ve výši [částka] měsíčně. Tím účastníci zároveň sjednali splatnost splátek pojistného vždy k 1. dni v měsíci. Jestliže žalovaná žalobkyni za dobu trvání pojištění od [datum] do [datum] na pojistném ničeho nezaplatila, má žalobkyně za tuto dobu na nárok na sjednané pojistné dle § 2782 o.z.

Toto dlužné pojistné činí za 6 měsíců a 2 dny [částka]. Žalobkyně uplatnila nárok pouze na [částka].

Soud proto žalobě zcela vyhověl.

Žalovaná je v prodlení s úhradou každé splátky od 2. dne v měsíci. Žalobkyni náleží podle § 1970 o.z. úrok z prodlení, který však požadovala pouze za období od [datum] do [datum].

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o.s.ř. a přiznal žalobkyni, která byla v řízení zcela úspěšná, náhradu nákladů řízení v plné výši. Náklady spočívají v odměně advokáta za 3 úkony po [částka], 3 režijních paušálech po [částka] podle § 14b vyhl.č.177/1996 Sb. vše s DPH 21 % a soudním poplatku [částka], tj. [částka].

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Přerov 28. července 2021

JUDr. Margita Marková

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙