Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 18 C 134/2020-25

Jednací číslo:
18 C 134/2020-25
Soud:
Městský soud v Brně
Autor:
Hanáková, Gabriela, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:MSBR:2021:18.C.134.2020.1
Předmět řízení:
zaplacení 1.000 Kč s příslušenstvím - zápůjčka

Datum vydání:
26. 05. 2021
Datum zveřejnění:
22. 09. 2021

Klíčová slova:
bezdůvodné obohacení
peněžité plnění
postoupení pohledávky
smlouva o zápůjčce
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2991 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 1810 z. č. 89/2012 Sb.
vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 1813 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1815 z. č. 89/2012 Sb.
§ 3 z. č. 145/2010 Sb.
§ 1841 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1812 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

18 C 134/2020-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Gabrielou Hanákovou jako samosoudkyní ve věci

žalobce: ; [právnická osoba], reg.č.: [osobní údaje žalobce]

sídlem [adresa žalobkyně], [země]

zastoupený advokátem JUDr. [jméno] [anonymizováno].

sídlem [adresa], [obec a číslo]

proti

žalované: ; [celé jméno žalované], narozená dne [datum]

bytem [adresa žalované]

o zaplacení 1.000 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 1.000 Kč s 8,05% úrokem z prodlení od 14.12.2014 do zaplacení do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1.489 Kč do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokátky žalobce.

Odůvodnění:

1. Předmět řízení tvoří pohledávka žalobce za žalovanou vzniklá z titulu smlouvy o zápůjčce, kterou uzavřela žalovaná dne 26.11.2014 se společností [právnická osoba], na základě které tato společnost poskytla žalované zápůjčku ve výši 1.000 Kč a žalovaná se zavázala částku spolu s poplatkem za zpracování vrátit dne 13.12.2014. Žalovaná však dlužnou částku nevrátila. [právnická osoba] uzavřela se žalobcem dne 21.12.2017 smlouvu o postoupení pohledávek, kterou došlo k postoupení této pohledávky na žalobce.

2. Soud ve věci rozhodoval dle ust. § 115a o.s.ř. bez nařízení jednání za souhlasu stran na základě listinných důkazů.

3. Ohledně stručného skutkového posouzení věci soud na základě listinných důkazů dovodil, že žalovaná uzavřela dne 26.11.2014 se společností [právnická osoba] (dále jen předchozí věřitel) smlouvu, na základě které byl žalované poskytnut úvěr ve výši 1.000 Kč, datum splatnosti bylo dohodnuto dne 11.12.2014, poplatek za úvěr 0 Kč, roční úroková sazba 0%, RPSN 0%. Dále z prohlášení [číslo] vyplývá, že tato částka byla vyplacena v hotovosti, listina obsahuje podpis žalované a svědka či zprostředkovatele úvěru. Žalobce soudu dále doložil smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 21.12.2017 a oznámení o postoupení pohledávky ze dne 18.11.2018 spolu s podacím archem, doložil zaslání tohoto oznámení žalované. Žalovaná dlužnou částku neuhradila ani předchozímu věřiteli, ani žalobci.

4. Podle ust. § 1810 o. z. (z.č. 89/2012 Sb.), občanský zákoník se ustanovení tohoto dílu použijí na smlouvy, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel (dále jen„ spotřebitelské smlouvy“) a závazky z nich vzniklé.

5. Podle ust. § 1812 odst. 1 o. z. lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější.

6. Podle ust. § 1813 věta prvá o. z. má se za to, že zakázaná jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele.

7. Podle ust. § 1815 o. z. k nepřiměřenému ujednání se nepřihlíží, ledaže se její spotřebitel dovolá.

8. Podle § 1841 obč. zák. se smlouvou o finanční službě pro účely úpravy spotřebitelských smluv v tomto zákoně rozumí každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se poskytování investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji.

9. Podle § 1842 odst. 1 ustanovení tohoto pododdílu se použijí na smlouvu o finanční službě a na práva a povinnosti z ní vzniklé, pokud byl k uzavření smlouvy použit výhradně prostředek komunikace na dálku.

10. Podle ust. § 3 odst. 1 písm. a) zák. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“) se pro účely tohoto zákona rozumí spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

11. Podle ust. § 9 odst. 1 zák. o spotřebitelském úvěru je věřitel před uzavřením smlouvy, ve které sjednává spotřebitelský úvěr či u takové smlouvy spočívající ve významném navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru povinen s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr, a to na základě dostatečných informací získaných i od spotřebitele a je-li to nezbytné nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Věřitel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen splácet spotřebitelský úvěr, jinak je smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr neplatná.

12. Podle ust. § 2991 odst. 1 o.z. kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. Podle odst. 2 se bezdůvodně obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plnění z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty, nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

13. Ohledně stručného právního posouzení věci soud uvádí, že mezi předchozím věřitelem a žalovanou byla uzavřena smlouva o zápůjčce, která měla charakter spotřebitelské smlouvy. V řízení nebylo prokázáno, že by při uzavření smlouvy došlo k jakémukoliv zkoumání úvěruschopnosti žalované, žalobce sám výslovně uvedl, že od předchozího věřitele mu nebyly předány žádné informace. Soud tedy uzavřel, že na straně žalované vzniklo bezdůvodné obohacení, když samotná smlouva o zápůjčce je od samého počátku absolutně neplatná dle ust. § 9 odst. 1 zák. o spotřebitelském úvěru a předchozímu věřiteli, nyní žalobci vzniklo právo na vydání tohoto bezdůvodného obohacení. Soud shledal žalobu žalobce proto jako důvodnou a vyhověl jí. Vyhověno bylo i pokud jde o požadované příslušenství ve formě zákonného úroku z prodlení, které je v souladu s ust. § 1970 o.z. a vl. nař. č. 351/2013 Sb.

14. Výrok o náhradě nákladů řízení s opírá o ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy úspěšný žalobce má nárok na náhradu nákladů řízení, které u něj spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 400 Kč, v nákladech za právní zastoupení 3x po 200 Kč (převzetí zastoupení, výzva, žaloba) dle vyhl. č. 177/1996 Sb. a 3x paušál režijních výloh po 100 Kč dle vyhl. č. 177/1996 Sb., celkem náklady řízení žalobce představují částku 1.489 Kč. V souladu s ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. pak soud uložil žalované zaplatit tyto náklady řízení žalobce k rukám jeho advokátky.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o.s.ř.).

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí a exekuce.

Brno 26. května 2021

Mgr. Gabriela Hanáková

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙