Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 18 C 47/2021-24

Jednací číslo:
18 C 47/2021-24
Soud:
Městský soud v Brně
Autor:
Hanáková, Gabriela, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:MSBR:2021:18.C.47.2021.1
Předmět řízení:
zaplacení 5.802,20 Kč s příslušenstvím - úvěr

Datum vydání:
19. 05. 2021
Datum zveřejnění:
22. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2390 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2048 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2392 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1810 z. č. 145/2010 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

18 C 47/2021-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Gabrielou Hanákovou jako samosoudkyní ve věci

žalobce: ; [právnická osoba], IČO: [osobní údaje žalobce]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupený advokátem Mgr. [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa], [obec a číslo] - [část obce]

proti

žalované: ; [celé jméno žalované], narozená dne [datum]

bytem [adresa žalované]

o zaplacení 5.802,20 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 5.704 Kč s 10% úrokem z prodlení ročně z částky 968,44 Kč od 28.2.2020 do zaplacení, s 0,10% úrokem denně z částky 968,44 Kč od 28.2.2020 do zaplacení, s 10% úrokem z prodlení ročně z částky 1.002,52 Kč od 28.3.2020 do zaplacení, s 0,10% úrokem denně z částky 1.002,52 Kč od 28.3.2020 do zaplacení, s 10% úrokem z prodlení ročně z částky 1.029,04 Kč od 28.4.2020 do zaplacení, s 0,10% úrokem denně z částky 1.029,04 Kč od 28.4.2020 do zaplacení a částku ve výši 98,20 Kč, to vše do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1.300 Kč do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta žalobce.

Odůvodnění:

1. Předmět řízení tvoří pohledávka žalobce vzniklá na základě smlouvy o spotřebitelském úvěru č. [anonymizováno], kterou uzavřeli účastníci dne 27.1.2020 online a na základě které si žalovaná zapůjčila od žalobce částku ve výši 3.000 Kč, která jí byla převedena na specifikovaný účet, úvěr byl poskytnut jako bezúčelový, smluvní strany si dohodly smluvní úrok ve výši 0,1% denně z dlužné jistiny. Žalovaná se zavázala úvěr uhradit ve třech splátkách nejpozději do 27.2.2020 v celkové výši 5.704 Kč. Žalovaná nedodržela smluvní podmínky, nehradila splátky.

2. Soud ve věci rozhodoval dle ust. § 115a o.s.ř. bez nařízení jednání za souhlasu stran na základě listinných důkazů.

3. Ohledně stručného skutkového posouzení věci soud na základě listinných důkazů dovodil, že žalovaná požádala o poskytnutí spotřebitelského úvěru u žalobce (žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru ze dne 27.1.2020), a to ve výši 3.000 Kč na 91 dní bezhotovostně na bankovní účet, a to prostřednictvím internetových stránek [webová adresa]. Žalovaná dále vyplnila formulář s osobními údaji a požadované dokumenty nahrála do svého osobního profilu v klientském portálu. Žalobce soudu doložil formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, ze kterého vyplývá částka 3.000 Kč, doba 91 dní, splátky tři měsíční po 1.901,44 Kč, celková částka k zaplacení 5.704 Kč, úroková sazba 0,10% denně, RPSN 5. 871,93% a další. Žalobce dále doložil doklad z centrální evidence exekucí (výsledek vyhledávání dotazu: 0), fotokopii rodného listu žalované, občanského průkazu a oznámení o změně výše dávky státní sociální podpory, ze kterého vyplývá, že žalovaná pobírá rodičovský příspěvek v částce 17.640 Kč od 1.9.2019. Dále žalobce doložil žalovanou předložené výpisy z běžného účtu za říjen, listopad a prosinec 2019. Na základě všech těchto listin pak posuzoval úvěruschopnost žalované. Dne 27.1.2020 účastníci uzavřeli smlouvu o spotřebitelském úvěru č. [anonymizováno], na základě které žalobce poskytl žalované úvěr bezhotovostní, bezúčelový ve výši 3.000 Kč a žalovaná se zavázala vrátit žalobci částku 5.704 Kč ve třech splátkách s dobou trvání 91 dní, tedy konečná splatnost úvěru 27.4.2020, dále si strany dohodly úrokovou sazbu 0,1% denně, poplatek za poskytnutí a správu úvěru 840 Kč/měsíc, současně si dohodly smluvní pokutu v případě prodlení klienta ve výši 0,1% denně z částky prodlení. Žalobce dále doložil splátkový kalendář splatný ke dni 27.1.2020 (příloha [číslo] smlouvy o spotřebitelském úvěru), všeobecné obchodní podmínky (příloha [číslo] smlouvy o spotřebitelském úvěru), dále výpočet RPSN (příloha [číslo]). Z výdajového pokladního dokladu ze dne 27.1.2020 vyplývá, že žalobce vyplatil částku 3.000 Kč žalované. Ze splátkového kalendáře soud zjistil, že první splátka měla být uhrazena 27.2.2020, druhá 27.3.2020 a třetí 27.4.2020 ve výši 1.900,94 Kč. Z historie transakcí k této smlouvě se pak podává, že žalovaná uhradila částku 1.000 Kč na specifikovaný účet ze svého účtu a na tento účet žalované pak žalobce zaslal částku 3.000 Kč dne 27.1.2020. Přípisem ze dne 18.3.2020 žalobce žalovanou vyzývá k úhradě dlužné částky, další výzva je ze dne 3.4.2020, žalobce současně dokládal i podací archy, dále také emailovou poslední výzvu k úhradě ze dne 20.4.2020 a výzvu k plnění – předžalobní upomínku ze dne 7.5.2020. Soud skutkově uzavřel, že žalovaná žádnou splátku dle smlouvy neuhradila.

4. Podle § 2390 o.z. přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.

5. Podle § 2392 odst. 1 o.z. při peněžité zápůjčce lze ujednat úroky. Totéž platí o zápůjčce poskytnuté v cenných papírech.

6. Při právním posouzení věci soud dovodil, že právní předchůdce žalobce a žalovaný uzavřeli dne 18.2.2016 smlouvu o zápůjčce dle § 2390 a násl. o.z., na základě které přenechal právní předchůdce žalobce žalovanému finanční hotovost ve vši 15.000 Kč, žalovanému tak vznikla povinnost sjednanou částku vrátit zpět, a to v dohodnutých 60 týdenních splátkách po 450 Kč. Vzhledem k účastníkům této smlouvy je zapotřebí ji hodnotit tak, jako smlouvu spotřebitelskou podléhající ust. § 1810 a násl. o.z. a především zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru ve znění účinném do 30.11.2016.

7. Ohledně stručného právního posouzení věci soud po provedeném dokazování uzavřel, že účastníci uzavřeli smlouvu o zápůjčce dle § 2390 a násl. o.z. dne 27.1.2020, současně šlo o smlouvu spotřebitelskou, žalobce zjišťoval úvěruschopnost (posoudil průměrnou výši měsíčního příjmu, výši měsíčních výdajů vyživovací osoby, společnou domácnost s manželem, vyhledávání v záznamech – centrální evidence exekucí a další). Žalovaná nedodržela podmínky dané smlouvou, žádnou ze splátek neuhradila, když se v této smlouvě se žalobcem dohodla, že uhradí do 91 dnů dlužnou částku ve třech splátkách. Soud dospěl k závěru, že žaloba žalobce je důvodná, a proto jí vyhověl. Ve smlouvě o zápůjčce byla také sjednána smluvní pokuta dle § 2048 a násl. o.z., soud proto vyhověl i v této části. Bylo vyhověno i pokud jde o požadovaný úrok z prodlení, který je v souladu s ust. § 1970 o.z. a v souladu s vl. nař. č. 351/2013 Sb.

8. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy úspěšný žalobce má nárok na náhradu nákladů řízení, které u něj spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 400 Kč a ve třech úkonech právní služby po 200 Kč (převzetí zastoupení, jednoduchá výzva k plnění, žaloba) dle vyhl. č. 177/1996 Sb. § 14b a 3x paušál režijních výloh po 100 Kč, celkem náklady řízení žalobce představují částku 1.300 Kč. V souladu s ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. pak soud uložil žalované zaplatit tyto náklady řízení žalobce k rukám jeho advokáta.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o.s.ř.).

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí a exekuce.

Brno 19. května 2021

Mgr. Gabriela Hanáková

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙