Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 41 C 311/2020-37

Jednací číslo:
41 C 311/2020-37
Soud:
Okresní soud v Teplicích
Autor:
Baťka, Martin, , Ph.D., Mgr. Ing. Bc.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSTP:2021:41.C.311.2020.1
Předmět řízení:
zaplacení 2 482 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
16. 08. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2758 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 2782 z. č. 89/2012 Sb.
nař.vl. č. 142/1994 Sb.
§ 12 z. č. 168/1999 Sb.
§ 96 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

41 C 311/2020-37

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Teplicích rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Bc. Martinem Baťkou, Ph.D., ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 2.482 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Řízení se co do částky 300 Kč zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 2.182 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 2.182 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 1.489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Odůvodnění tohoto rozsudku vychází z ustanovení § 157 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen „o.s.ř.”).

2. Žalobou doručenou soudu dne [datum] se žalobkyně domáhala zaplacení částky 2.482 Kč se zákonným úrokem z prodlení z částky 2.182 Kč ve výši 10 % ročně od [datum] do zaplacení s tím, že uvedená částka představuje neuhrazené pojistné za období od [datum] do [datum], úrok z prodlení a poplatek za odeslání upomínky ve výši 300 Kč, které byl žalovaný povinen platit podle pojistné smlouvy [číslo] uzavřené mezi účastníky řízení dne [datum].

3. Protože bylo možné věc rozhodnout na základě listinných důkazů obsažených ve spise, vyzval soud účastníky, aby se ve smyslu ustanovení § 115a o.s.ř. vyjádřili k tomu, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání. Zároveň soud připojil doložku, že nevyjádří-li se účastníci k této výzvě, bude mít soud za to, že proti takovému postupu nemají námitek (§ 101 odst. 4 o.s.ř.).

4. Žalovaný se k podané žalobě nevyjádřil, ačkoliv mu žaloba společně s výzvou k vyjádření byla doručena dne [datum] do vlastních rukou, což tento stvrdil svým vlastnoručním podpisem.

5. Žalobkyně souhlasila s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání.

6. Soud proto ve věci postupoval podle ust. § 115a o.s.ř., dle kterého k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednávání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání souhlasí.

7. Podáním doručeným soudu dne [datum] vzala žalobkyně žalobu co do částky 300 Kč zpět.

8. Výrokem I. soud řízení částečně dle § 96 odst. 1, 2, 4 o.s.ř. zastavil, neboť žaloba byla částečně vzata zpět před prvním jednáním ve věci samé.

9. Ve věci soud dospěl k následujícímu závěru o skutkovém stavu: Účastníci řízení uzavřeli dne [datum] pojistnou smlouvu [číslo] jejímž předmětem bylo pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla [značka automobilu], typ [anonymizováno], r. z. [anonymizováno] [číslo], které se žalobkyně z pozice pojistitele zavázala žalovanému poskytnout, a závazek žalovaného hradit žalobkyni pojistné v částce 4.956 Kč ročně. Počátek pojištění byl smlouvou sjednán na den [datum]. Účastníci řízení si smlouvou sjednali, že se jejich vzájemná práva a povinnosti řídí všeobecnými pojistnými podmínkami vydanými žalobkyní. Žalovaný žalobkyni neuhradil pojistné za období od [datum] do [datum] v celkové výši 2.182Kč. Dopisem žalobkyně ze dne [datum] adresovaným žalovanému bylo prokázáno, že žalobkyně žalovaného vyzvala, aby dlužné pojistné doplatil ve stanovené lhůtě. Zároveň žalovaného upozornila, že v případě, že tak neučiní, smlouva po uplynutí jednoho měsíce zanikne. Z informací o zániku pojistné smlouvy vyplývá, že žalobkyně požadovala po žalovaném úhradu dlužné částky, to je 3.182 Kč do patnácti dnů.

10. Zjištěný skutkový stav soud posoudil následujícím způsobem po stránce právní.

11. Právní vztah založený mezi účastníky uzavřením shora uvedené pojistné smlouvy se řídí právní úpravou obsaženou v § 2758 OZ a násl., (oddíl 2 - pojištění).

12. Podle ust. § 2782 odst. 1 OZ má pojistitel právo na pojistné za dobu trvání pojištění. Dále na daný skutkový stav dopadá ust. § 12 odst. 1 písm. e) zák. č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

13. Podle ustanovení § 1970 OZ může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

14. Mezi účastníky řízení byla uzavřena pojistná smlouva ve smyslu. § 2758 a násl. OZ. Žalovaný nesplnil svoji povinnost včas a řádně hradit žalobkyni pojistné, k čemuž se zmíněnou smlouvou zavázal, když žalobkyni nezaplatil pojistné za období od [datum] do [datum]. Žalobkyni tak vzniklo právo požadovat po žalovaném zákonný úrok z prodlení ve výši vyplývající z nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ode dne následujícího po dni, kdy mělo být pojistné dle požadavku žalobkyně uhrazeno.

15. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1.489 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 2.482 Kč sestávající z částky 200 Kč za převzetí a přípravu zastoupení dle § 11 odst. 1 písm. a) a. t., z částky 200 Kč za výzvu k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé dle § 11 odst. 1 písm. d) a. t. a z částky 200 Kč za písemné podání nebo návrh ve věci samé dle § 11 odst. 1 písm. d) a. t. včetně tří paušálních náhrad výdajů po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 900 Kč ve výši 189 Kč.

16. Protože žalobkyně byla v řízení zastoupena advokátem, soud uložil v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 o.s.ř. žalovanému zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám advokáta.

17. Lhůty k plnění uložených povinností soud stanovil podle § 160 odst. 1 věta před středníkem o.s.ř..

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Teplice 16. srpna 2021

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka, , Ph.D.

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙