Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 41 C 90/2021-79

Jednací číslo:
41 C 90/2021-79
Soud:
Okresní soud v Teplicích
Autor:
Baťka, Martin, , Ph.D., Mgr. Ing. Bc.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSTP:2021:41.C.90.2021.1
Předmět řízení:
zaplacení 13 610,31 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
22. 07. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 46b z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2079 z. č. 89/2012 Sb.
§ 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 2 z. č. 127/2005 Sb.
§ 49 z. č. 99/1963 Sb.
§ 3 z. č. 370/2017 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

41 C 90/2021-79

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Teplicích rozhodl předsedou senátu Mgr. Ing. Bc. Martinem Baťkou, Ph.D., jako samosoudcem ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 13.610,31 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 13.610,31 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 13.610,31 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 2.252 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou doručenou soudu dne [datum] domáhala vydání rozhodnutí, jímž by soud uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni částku celkem 13.610,31 Kč představující dluh žalovaného vzniklý v důsledku porušování povinností vyplývajících jí z účastnických smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací uzavřených mezi účastníky dne [datum], [datum] a [datum].

2. Žalovaný se k podané žalobě nevyjádřil, ačkoliv mu žaloba společně s výzvou k vyjádření byla doručena dne [datum] postupem uvedeným v § 49 odst. 4 o.s.ř., a to na adresu pro doručování (trvalé bydliště – ul. [ulice a číslo], [obec] - [část obce]) dle § 46b písm. a) o.s.ř..

3. Soud ve věci nařídil jednání, ke kterému se řádně předvolaní účastnici řízení nedostavili, když žalobkyně svou neúčast u jednání řádně omluvila. Soud proto v souladu s ustanovením § 101 odst. 3 o.s.ř. věc projednal a rozhodl v jejich nepřítomnosti a vycházel přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů.

4. Z předložených listinných důkazů byly zjištěny následující skutečnosti. Mezi žalobkyní a žalovaným byla dne [datum] uzavřena účastnická smlouva [číslo] kterou bylo žalovanému poskytnuto tel. číslo [tel. číslo] a na základě které bylo žalovanému poskytnuto koncové zařízení [anonymizováno] [příjmení] [příjmení][anonymizováno] v ceně 5.389 Kč s akontací složenou v částce 541 Kč, které mělo být splaceno ve 23 splátkách po 20 Kč s podmíněnou slevou 3.000 Kč a flipové pouzdro [příjmení] [příjmení] [anonymizováno][příjmení] [příjmení] 2019 v ceně 269 Kč s akontací složenou v částce 39 Kč které mělo být splaceno ve 23 splátkách po 10 Kč. V rámci nastavení služeb poskytla žalobkyně žalovanému též platební služby.

5. Mezi žalobkyní a žalovaným byla dále dne [datum] uzavřena účastnická smlouva [číslo] kterou bylo žalovanému poskytnuto tel. číslo [tel. číslo]. V rámci nastavení služeb poskytla žalobkyně žalovanému též platební služby. Mezi žalobkyní a žalovaným byly téhož dne t.j [datum] uzavřeny účastnické smlouvy [číslo] kterými byly žalovanému poskytnuty DSL/TV čísla DSL2758712 a [anonymizováno]. Strany si v těchto smlouvách ujednaly smluvní pokuty 1.000 Kč a 4.000 Kč spro nevrácení pronajatých zařízení a příslušenství. V rámci nastavení služeb poskytla žalobkyně žalovanému pronájem zařízení.

6. Mezi žalobkyní a žalovaným ještě byla dne [datum] uzavřena účastnická smlouva [číslo] kterou bylo žalovanému poskytnuto tel. číslo [tel. číslo] a na základě které bylo žalovanému poskytnuto koncové zařízení [anonymizována dvě slova] - [anonymizováno] v ceně 3.001 Kč s podmíněnou slevou 3.000 Kč V rámci nastavení služeb poskytla žalobkyně žalovanému též platební služby.

7. Z vrubopisu [číslo] ze dne [datum] vyplývá, že jím doúčtovala žalobkyně žalovanému podmíněnou slevu 3.000 Kč.

8. Z vyúčtování splátek zařízení [číslo] ze dne [datum] vyplývá, že jím žalobkyně žalovanému vyúčtovala nesplacenou cenu za zařízení celkem 630 Kč.

9. Z vyúčtování služeb [číslo] za období od 13. 8. do [datum] ze dne [datum] vyplývá, že jím žalobkyně žalovanému vyúčtovala zprostředkovatelské služby v částce 252 Kč, platební služby v částce 389,99 Kč a splátky v částce 30 Kč spolu s pronájmem zařízení v částce 30 Kč a 50 Kč.

10. Z vyúčtování služeb [číslo] za období od 13. 9. do [datum] ze dne [datum] vyplývá, že jím žalobkyně žalovanému vyúčtovala platební služby v částce 1.182,99 Kč spolu s pronájmem v částce 17 Kč a 28,33 Kč.

11. Z vyúčtování smluvní pokuty [číslo] ze dne [datum] vyplývá, že jí žalobkyně žalovanému vyúčtovala smluvní pokutu v souvislosti s pronájmem zařízení v částce 5.000 Kč.

12. Z vrubopisu [číslo] ze dne [datum] vyplývá, že jím doúčtovala žalobkyně žalovanému podmíněnou slevu 3.000 Kč.

13. Ze všeobecných podmínek poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních a pevných bezdrátových sítí, které jsou součástí předmětné smlouvy, se podává, že pokud to umožní provozní podmínky konkrétní služby, je žalovaná oprávněna prostřednictvím Sítě a technicky způsobilého koncového zařízení příkazy k provedení převodů peněžních prostředků. Účastníkům je pak platební transakce vyúčtována v rámci vyúčtování Ceny za služby.

14. Z předložených listin soud učinil následující závěr o skutkovém stavu. Mezi žalobkyní a žalovaným byly uzavřeny smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a v rámci poskytování elektronických služeb umožnila žalobkyně žalovanému zadávat příkazy k provedení platebních transakcí pomocí jeho koncového zařízení (mobilní telefon, osobní počítač připojený k síti žalobkyně apod.). Žalobkyně žalovanému dále poskytla za úplatu celkem 2 koncová zařízení Žalovaný tyto služby využil v období od 13. 8. do [datum] a dluží tak žalobkyni celkem částku 13.610,31 Kč (3.000 1.182 5.000 3.000).

15. Soud věc právně posoudil dle § 2079 OZ a násl. (oddíl 2 Koupě) a § 2201 a násl. (oddíl 3 Nájem). Soud věc dále právně posoudil dle § 2 písm. n) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, který stanoví, co jsou služby elektronických komunikací a § 3 odst. 3 písm. e) zák. č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který stanoví, že platební službou není platba prováděná poskytovatelem služby elektronických komunikací nebo operátorem podle zákona o elektronických komunikacích, jestliže částka platby odpovídá nejvýše 50 eurům, celková částka plateb, ke kterým dal příkaz jeden koncový uživatel, provedených za 1 měsíc odpovídá nejvýše 300 eurům a podle bodu 1. platba slouží k zaplacení za digitální obsah nebo hlasové služby, nebo podle bodu 2. platba je prováděna prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení za účelem zaplacení za vstupenky nebo jízdenky nebo za charitativním účelem.

16. Na základě předložených důkazů a právního posouzení věci dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná, když žalobkyně odevzdala žalovanému věci, které byly předmětem koupě či nájmu, a umožnila mu nabýt vlastnické právo k nim či jejich užívání. Žalobkyně ještě umožnila provádět žalovanému platební transakce ve smyslu § 3 odst. 3 písm. e) zák. č. 370/2017 Sb. a žalovaný je povinen za to vše žalobkyni zaplatit, což však doposavad neučinil.

17. V souladu s ustanovením § 1970 OZ soud uložil žalovanému rovněž povinnost zaplatit žalobkyni úroky z prodlení z dlužné částky, a to ode dne následujícího po splatnosti dluhu ve výši specifikované v § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb..

18. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 2.252 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 800 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 13.610,31 Kč sestávající z částky 300 Kč za převzetí a přípravu zastoupení dle § 11 odst. 1 písm. a) a. t., z částky 300 Kč za výzvu k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé dle § 11 odst. 1 písm. d) a. t. a z částky 300 Kč za písemné podání nebo návrh ve věci samé dle § 11 odst. 1 písm. d) a. t. včetně tří paušálních náhrad výdajů po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 1.200 Kč ve výši 252 Kč.

19. Protože žalobkyně byla v řízení zastoupena advokátem, soud uložil v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 o.s.ř. žalovanému zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám advokáta.

20. Lhůty k plnění uložených povinností soud stanovil podle § 160 odst. 1 věta před středníkem o.s.ř..

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím Okresního soudu v Teplicích. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Teplice 22. července 2021

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka, , Ph.D.

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙