Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 29 C 181/2021-59

Jednací číslo:
29 C 181/2021-59
Soud:
Okresní soud v Ústí nad Labem
Autor:
Šemík, Karel, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSUL:2021:29.C.181.2021.2
Předmět řízení:
O zaplacení 20 600 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
25. 05. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
postoupení pohledávky
smlouva o úvěru
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
z. č. 549/1991 Sb.
§ 2395 z. č. 89/2012 Sb.
§ 9 z. č. 145/2010 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

29 C 181/2021-59

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Karlem Šemíkem ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení 20 600 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 20.600 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 1.085,44 Kč, dále s úrokem z prodlení z částky 11.744 Kč od [datum] do zaplacení ve výši 9,75 % ročně a dále s úrokem ve výši 10,45 % ročně z částky 10.000 Kč od [datum] do zaplacení, a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Řízení se co do kapitalizovaného úroku z prodlení ve výši 419,90 Kč a co do úroku ve výši 10,45 % ročně z částky 1.744 Kč od [datum] do zaplacení, zastavuje.

III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce na náhradu nákladů řízení částku 2 276 Kč.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou (návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu) došlou zdejšímu soudu dne [datum] domáhala na žalované zaplacení částky 20 600 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 1 505,34 Kč a dále zákonným s úrokem z prodlení z částky 11 744 Kč od [datum] do zaplacení ve výši 9,75 % ročně a dále s úrokem ve výši 10,45 % ročně z částky 11 744 Kč od [datum] do zaplacení a náhrady nákladů řízení. Návrh odůvodnila tím, že společnost [právnická osoba] (původní věřitel) se žalovanou dne [datum] uzavřela smlouvu o úvěru [číslo] na jejímž základě byla žalované poskytnuta částka ve výši 10 000 Kč v hotovosti. Žalovaná se zavázala původnímu právnímu předchůdci žalobkyně vrátit celkem částku půjčky plus poplatky s původním úrokem 28 % ročně (od [datum] ve výši 10,45 % ročně). Tedy půjčenou hotovost ve výši 10 000 Kč a poplatky ve výši 7 300 Kč (tj. úrok ve výši 2 800 Kč, poplatek za uzavření smlouvy ve výši 400 Kč, poplatek za správu účtu ve výši 2 200 Kč a inkasní poplatek ve výši 1 900 Kč), a to prostřednictvím 13 měsíčních splátek ve výši 1 300 Kč. Žalovaná však splátky nehradila řádně a včas. Dluh ze smlouvy se tak stal ke dni [datum] splatným. Věřitel společnost [právnická osoba] převedla pohledávku za žalovanou dne [datum] na právního předchůdce žalobce [právnická osoba] Pohledávka za žalovanou přešla na žalobkyni na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne [datum]. Žalobkyně tedy po žalované požaduje částku zápůjčky ve výši 10 000 Kč (opraveno z částky 11 744 Kč podáním ze dne [datum]) s úrokem 1 744 Kč, dále částku 1 484 Kč (inkasní poplatek), dále částku ve výši 1 372 Kč (za vyhodnocení úvěru), dále smluvní pokutu ve výši 6 000 Kč a dále zákonný úrok z prodlení do [datum] ve výši 1 085,44 Kč (v návrhu uvedena částka 1 505,34 Kč, podáním ze dne [datum] vzato zpět co do výše 419,90 Kč) a dále se zákonným úrokem z prodlení z částky 11 744 Kč od [datum] do zaplacení ve výši 9,75 % ročně a dále s úrokem ve výši 10,45 % ročně z částky 10 000 Kč od [datum] do zaplacení.

2. Žalovaná se ve věci nevyjádřila.

3. Soud ve věci nařídil jednání. Z listin založených ve spise (smlouvy označené jako smlouvy o spotřebitelském úvěru, karty zákazníka, oznámení o postoupení pohledávky, předžalobní upomínky a dalších listinných důkazů) soud zjistil, že žaloba je důvodná, a proto žalobě vyhověl v rozsahu výroku I. tohoto rozsudku.

4. Podáním ze dne [datum] vzala žalobkyně žalobu co do částky 419,90 Kč zpět a současně uvedla, že opravuje požadovaný úrok z úvěru (v této části bylo podání posouzeno jako částečné zpětvzetí úroku z úvěru). Ohledně těchto částek tedy soud řízení zastavil (výrok II. tohoto rozsudku).

5. Z provedeného dokazování je dle soudu zřejmé, že žalovaná uzavřela smlouvu o spotřebitelském úvěru tak, jak uvedla v žalobě žalobkyně. Žalovaná dle smlouvy [číslo] čerpala částku 10 000 Kč v hotovosti v den uzavření smlouvy, dluh měl být splacen ve 13-ti měsíčních splátkách po 1 300 Kč spolu s úroky a poplatky v celkové výši 7 300 Kč. Žalovaná však uhradila pouze 2 700 Kč (započteno nejprve na úrok). Původnímu předchůdci žalobkyně tak dle smluvních podmínek vzniklo právo na úhradu celé dlužné částky, když dluh byl ke dni [datum] zesplatněn. S ohledem na podání žalobkyně ze dne [datum] je prokázáno, že žalovaná dluží celkem částku 20 600 Kč (jistina 10 000Kč, zbylá část úroku 1 744 Kč, část poplatku za vyhodnocení úvěru 1 372 Kč a poplatky za inkaso 1 484 Kč, smluvní pokutu 6 000 Kč) s kapitalizovaným úrokem z prodlení ve výši 1 085,44 Kč a dále s úrokem ve výši 10,45 % ročně z částky 10 000 Kč od [datum] do zaplacení a dále se zákonným úrokem z prodlení z částky 11 744 Kč od [datum] do zaplacení ve výši 9,75 % ročně do zaplacení.

6. Žalobce, resp. původní právní předchůdce, jako poskytovatel půjčky, splnil svou zákonnou povinnost ve smyslu § 9 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, když s odbornou péčí posoudil schopnost žalované splácet spotřebitelský úvěr.

7. Žalobkyně v této věci byla tak jako nový věřitel, tj. postupník, oprávněna domáhat se úhrady dluhu po žalované dle výše uvedeného. S ohledem na vše výše uvedené soud shledal, že pokud jde o nárok žalobkyně na jistinu, odpovídá výši dluhu tak, jak žalované vznikl dle výše uvedeného. V tomto směru byl nárok žalobkyně shledán po právu a soud ho žalobkyni výrokem pod bodem I. tohoto rozsudku přiznal, včetně odpovídajícího zákonného úroku z prodlení a odpovídající části kapitalizovaného úroku z prodlení a úroku.

8. Po právní stránce je smlouva uzavřená mezi žalobkyní a žalovanou smlouvou o úvěru podle § 2395 občanského zákoníku. Podle § 2395 obč. z. platí, že smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Podle § 2399 odst. 1 platí, že úvěrovaný vrátí úvěrujícímu poskytnuté peněžní prostředky v dohodnuté době, jinak do měsíce ode dne, kdy byl o vrácení požádán. Podle § 1970 obč. z. platí, že po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená. Úroky z prodlení soud posoudil dle nař. vl. č. 351/2013 Sb.

9. Podle § 142 odst. 1 o. s. ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

10. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen „o. s. ř.”) tak, že přiznal žalobkyni, jenž byla v řízení zcela úspěšná (resp. neúspěch byl pouze nepatrný), nárok na náhradu nákladů řízení v částce 2 639 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 824 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 20 600 Kč sestávající z částky 300 Kč za každý ze tří úkonů právní služby realizovaných před podáním návrhu ve věci včetně tří paušálních náhrad výdajů po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a režijní paušál 300 Kč za doplnění a částečné zpětvzetí žaloby a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % ve výši 315 Kč.

11. Za další písemné podání žalobce, obsahující doplnění žaloby na výzvu soudu, soud žalobci náhradu odměny (přiznal pouze náhradu hotových výdajů) advokáta již nepřiznal, neboť skutečnosti v něm uvedené měly být součástí žaloby, a nelze jej tak považovat za účelně provedený úkon právní služby. Soud žalobci přiznal odměnu dle § 14b AT (žaloba na ustáleném vzoru), když jinou odměnu již nepovažoval ani za přiměřenou složitosti věci a hodnotě dlužné částky.

12. Podle ustanovení § 149 odst. 1 o. s. ř. soud rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám zástupce žalobkyně.

13. Lhůtu ke splnění rozsudkem uložených povinností určil soud žalované třídenní dle § 160 odst. 1 o. s. ř., jelikož pro uložení jiné lhůty neshledal důvod.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím Okresního soudu v Ústí nad Labem. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Odvolání podléhá soudnímu poplatku v rozsahu dle zákona č. 549/1991 Sb.

Nesplní-li žalovaní povinnosti uložené jim tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Ústí nad Labem 25. května 2021

Mgr. Karel Šemík

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙