Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 10 C 137/2021-15

Jednací číslo:
10 C 137/2021-15
Soud:
Okresní soud v Hradci Králové
Autor:
Heřmanová, Milena, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSHK:2021:10.C.137.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 2 038 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
12. 07. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2758 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

10 C 137/2021-15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Milenou Heřmanovou ve věci

žalobce: ; [právnická osoba], [IČO]

; sídlem [adresa žalobkyně]

; zastoupený advokátkou [anonymizováno] [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa]

proti

žalovanému: ; [celé jméno žalovaného], narozený dne [datum]

; bytem [adresa žalovaného]

o zaplacení částky 2 038 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku výši 2 038 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 1 838 Kč od 17. 4. 2020 do zaplacení, a to vše do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta žalobce.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhá zaplacení žalované částky z titulu pojistného.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

O skutkovém stavu věci soud učinil závěr, že žalovaný uzavřel se žalobcem pojistnou smlouvu [číslo] s počátkem pojištění ke dni 27. 12. 2018, a to za účelem sjednání pojistného produktu Sdružené pojištění vozidla. V uvedené smlouvě se v souladu s ustanovením § 2758 občanského zákoníku žalobce zavázal pro případ vzniku nahodilé události poskytnout žalovanému ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a žalovaný se pak zavázal platit žalobci pojistné. Pro pojistné období bylo stanoveno pojistné na částku 6 180 Kč se čtvrtletní splatností. Na základě nesplacení pojistného, byla smlouva ukončena dne 15. 4. 2020. Žalobce tedy požaduje uhradit celkovou dlužnou částku za období od 27. 12. 2019 do 15. 4. 2020 ve výši 1 838,12 Kč, když tato částka se skládá z dlužného pojistného ve výši 3 024 Kč, z úroku z prodlení narostlého za období ode dne následujícího po dni splatnosti nejmladšího dlužného předpisu ke dni zpracování žaloby a v souladu se smluvními ujednáními rovněž z poplatku dle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění vozidel ve výši 200 Kč. Dále žalobce požaduje uhradit zákonný úrok z prodlení z částky 1 838 Kč od 17. 4. 2020.

Před podáním žaloby byl žalovaný vyzván k zaplacení.

Soud jednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání v souladu s ustanovením § 115a občanského soudního řádu. Výrokem rozsudku pod bodem I soud uložil žalovanému povinnost dlužnou částku a úroky z prodlení zaplatit. Právní posouzení věci vychází z ustanovení § 2758 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o úrocích z prodlení bylo rozhodnuto dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. a dle úředního sdělení [obec] národní banky [číslo] o úpravě základních úrokových sazeb.

O nákladech řízení soud rozhodl výrokem II. tohoto rozsudku v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. a přiznal úspěšnému žalobci vůči žalovanému náhradu nákladů řízení v plné výši. Náklady vznikly žalobci jednak zaplacením soudního poplatku ve výši 400 Kč, jednak v souvislosti se zastoupením advokátem. Soud vycházel při stanovení nákladů vzniklých zastoupením z vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění od 1. 7. 2014 (dále jen označené vyhlášky). Jde o 3 úkony právní pomoci (převzetí věci, sepis žaloby, kvalifikovaná předžalobní výzva, § 11 odst. 1 písm. a, d/ označené vyhlášky), po 200 Kč (§ 14b odst. 1 písm. a, b, c, označené vyhlášky), tj. 600 Kč, 3x náhradu hotových výdajů 100 Kč (§ 14b odst. 1 bod 1., odst. 5 písm. a/ označené vyhlášky), tj. 300 Kč a 21 % DPH. Náklady za zastoupení jsou tedy ve výši 1 089 Kč Celkem náklady činí 1 489 Kč, které je žalovaný povinen žalobci zaplatit k rukám jeho advokáta (§ 149 odst. l o.s.ř.).

Lhůta k plnění byla stanovena dle § 160 odst. 1 občanského soudního řádu.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 občanského soudního řádu).

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou vykonatelným rozhodnutím, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí soudem nebo návrh na exekuci.

Hradec Králové 12. července 2021

JUDr. Milena Heřmanová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙