Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 10 C 164/2021-16

Jednací číslo:
10 C 164/2021-16
Soud:
Okresní soud v Hradci Králové
Autor:
Heřmanová, Milena, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSHK:2021:10.C.164.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
03. 08. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
jízdné
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1968 z. č. 89/2012 Sb.
vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb.
§ 142a z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

10 C 164/2021-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Milenou Heřmanovou ve věci

žalobce: ; [název žalobkyně], [IČO]

; sídlem [adresa žalobkyně]

; zastoupený advokátem: [anonymizováno] [příjmení] [příjmení]

sídlem [anonymizováno] [číslo], [PSČ] [obec][obec]

proti

žalované: ; [celé jméno žalované], narozená dne [datum]

; bytem [adresa žalované]

o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplati žalobci částku 1 524 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 524 Kč od 14. 12. 2020 do zaplacení, vše do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na nákladech řízení 1 489 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta žalobce.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím. V žalobě uvedl, že žalovaná se dne 13. 12. 2020 při použití vozidla městské hromadné dopravy provozovaného žalobcem nemohla prokázat přepravnímu kontrolorovi platným jízdním dokladem, čímž naplnila podmínky pro to, aby po ní žalobce mohl požadovat kromě jízdného ve výši 24 Kč i úhradu přirážky k jízdnému ve výši 1 500 Kč. Žalovaná však žalobci nic z toho neuhradila, ačkoliv k tomu byla vyzvána.

Žalovaná se k žalobě nevyjádřila, tj. nesporovala tvrzení žalobce uvedené v žalobě.

Žaloba je důvodná.

Okresní soud vyšel ze zjištění, že žalovaná dne 13. 12. 2020 uzavřela s žalobcem vstupem do jeho dopravního prostředku smlouvu o přepravě podle § 2550 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tím vznikla žalované povinnost uhradit žalobci stanovené jízdné, případně též přirážku k němu pro případ, že se neprokáže přepravnímu kontrolorovi platným přepravním dokladem. Přirážka činí 1 500 Kč. Žalovaná se kontrolorovi platným jízdním dokladem neprokázala, je tedy povinna uhradit žalobci na přirážce k jízdnému 1 500 Kč a jízdné ve výši 24 Kč. Protože tak dosud neučinila, soud žalobě v této části vyhověl (výrok I.).

Dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní, je v prodlení (§ 1968 zákona č. 89/2012, občanský zákoník). Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění i úrok z prodlení (§ 1970 zákona č. 89/2012 Sb.). Zákonný úrok z prodlení upravuje nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Soud proto žalobci přiznal též požadovaný zákonný úrok z prodlení, a to v rozsahu, který žalobce vymezil v návrhu na zahájení řízení (výrok I.).

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. žalobce, který žalovaného řádně před podáním žaloby vyzval k plnění podle § 142a o.s.ř., v řízení uspěl a vzniklo mu právo na náhradu nákladů řízení. Náklady vznikly žalobci jednak zaplacením soudního poplatku ve výši 400 Kč, jednak v souvislosti se zastoupením advokátem. Soud vycházel při stanovení nákladů vzniklých zastoupením z vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění od 1. 7. 2014 (dále jen označené vyhlášky). Jde o 3 úkony právní pomoci (převzetí věci, sepis žaloby, kvalifikovaná předžalobní výzva, § 11 odst. 1 písm. a, d/ označené vyhlášky), po 200 Kč (§ 14b odst. 1 písm. a, b, c, označené vyhlášky), tj. 600 Kč, 3x náhradu hotových výdajů 100 Kč (§ 14b odst. 1 bod 1., odst. 5 písm. a/ označené vyhlášky), tj. 300 Kč a 21 % DPH. Náklady za zastoupení jsou tedy ve výši 1 089 Kč Celkem náklady činí 1 489 Kč, které je žalovaná povinna žalobci zaplatit k rukám jeho advokáta (§ 149 odst. l o.s.ř.) (výrok II.).

Lhůta k plnění byla stanovena dle § 160 odst. 1 občanského soudního řádu.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku nelze podat odvolání (§ 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na jeho soudní výkon, resp. exekuci.

Hradec Králové 3. srpna 2021

JUDr. Milena Heřmanová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙