Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 10 C 153/2021-15

Jednací číslo:
10 C 153/2021-15
Soud:
Okresní soud v Hradci Králové
Autor:
Heřmanová, Milena, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSHK:2021:10.C.153.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 2 288 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
05. 08. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
postoupení pohledávky
smlouva o úvěru
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1879 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
z. č. 549/1991 Sb.
§ 2395 z. č. 89/2012 Sb.
§ 150 z. č. 99/1963 Sb.
§ 47 z. č. 235/2004 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

10 C 153/2021-15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Milenou Heřmanovou ve věci

žalobce: ; [právnická osoba], [IČO]

; sídlem [adresa žalobkyně]

; zastoupený advokátem: [anonymizováno] [jméno] [jméno]

sídlem [adresa žalobkyně]

proti

žalovanému: ; [celé jméno žalovaného], narozený dne [datum]

; bytem [adresa žalovaného]

o zaplacení částky 2 288 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 2 288 Kč a zákonný úrok z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 288 Kč od 17. 3. 2017 do zaplacení, to vše do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta žalobce.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal zaplacení 2 288 Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazené úvěrové smlouvy. V žalobě tvrdil, že právní předchůdce žalobce [právnická osoba], [IČO] uzavřel se žalovaným smlouvu o úvěru ze dne 2. 3. 2017, na jejímž základě poskytl právní předchůdce žalobce žalovanému úvěr ve výši 2 000 Kč. Žalovaný se zavázal poskytnutý úvěr spolu s poplatkem za poskytnutí úvěru ve výši 288 Kč splatit nejpozději do 16. 3. 2017. Žalovaný se dostal do prodlení s úhradou poskytnutého úvěru, když ničeho neuhradil. Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 12. 7. 2019 mezi právním předchůdcem žalobce a žalobcem, byly pohledávky žalovaného postoupeny na žalobce. Ke dni postoupení pohledávky činila dlužná částka 2 288 Kč s příslušenstvím sestávající se z nesplaceného úvěru ve výši 2 000 Kč, z nesplaceného poplatku ve výši 288 Kč a zákonných úroků z prodlení.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil, tj. nesporoval skutková tvrzení uvedené v žalobě.

Žaloba je důvodná.

Soud jednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání, neboť pro takový postup byly splněny podmínky stanovené v § 115a občanského soudního řádu.

Okresní soud vyšel ze skutkového zjištění, že právní předchůdce žalobce [právnická osoba], [IČO] uzavřel se žalovaným smlouvu o úvěru ze dne 2. 3. 2017, na jejímž základě poskytl právní předchůdce žalobce žalovanému úvěr ve výši 2 000 Kč. Žalovaný se zavázal poskytnutý úvěr spolu s poplatkem za poskytnutí úvěru ve výši 288 Kč splatit nejpozději do 16. 3. 2017. Žalovaný se dostal do prodlení s úhradou poskytnutého úvěru, když ničeho neuhradil. Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 12. 7. 2019 mezi právním předchůdcem žalobce a žalobcem, byly pohledávky žalovaného postoupeny na žalobce. Ke dni postoupení pohledávky činila dlužná částka 2 288 Kč s příslušenstvím sestávající se z nesplaceného úvěru ve výši 2 000 Kč, z nesplaceného poplatku ve výši 288 Kč a zákonných úroků z prodlení. To vyplývá ze smlouvy o úvěru, výpisu z účtu, oznámení o postoupení pohledávky, smlouvy o postoupení pohledávek a předžalobní výzvy.

Výrokem rozsudku pod bodem I. soud uložil žalovanému povinnost dlužnou částku s příslušenstvím zaplatit. Hmotněprávní posouzení věci vychází z ustanovení § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pohledávka byla žalobci postoupena dle § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku O úrocích z prodlení bylo rozhodnuto dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. a dle úředního sdělení [obec] národní banky o úpravě základních úrokových sazeb.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení (výrok II.) vychází z ustanovení § 142 odst. 1 občanského soudního řádu Náklady řízení byly tvořeny zaplaceným soudním poplatkem ve výši 400 Kč (sazebník soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) a dále při stanovení výše advokátovy odměny soud postupoval podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Podle § 14b advokátního tarifu činí v dané věci mimosmluvní odměna za jeden úkon právní služby částku 200 Kč. Advokát poskytl žalobkyni tři úkony právní služby (1 – příprava a převzetí zastoupení, 2 – předžalobní upomínka, 3 – sepis žaloby), ke každému úkonu právní služby náleží paušální náhrada hotových výdajů ve výši 100 Kč. K mimosmluvní odměně a paušální náhradě hotových výdajů byla připočtena částka odpovídající 21 % dani z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 občanského soudního řádu, § 47 odst. 1 písm. a/ zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Důvody zvláštního zřetele hodné, pro které by soud právo na náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti nepřiznal, nevyšly v průběhu řízení najevo (§ 150 občanského soudního řádu). Povinnost platit náhradu nákladů řízení k rukám advokáta vyplývá z ustanovení § 149 odst. 1 občanského soudního řádu.

Lhůtu k plnění soud stanovil dle § 160 odst. 1 občanského soudního řádu.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 občanského soudního řádu).

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou vykonatelným rozhodnutím, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí soudem nebo návrh na exekuci.

Hradec Králové 5. srpna 2021

JUDr. Milena Heřmanová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙