Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 10 C 139/2021-16

Jednací číslo:
10 C 139/2021-16
Soud:
Okresní soud v Hradci Králové
Autor:
Heřmanová, Milena, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSHK:2021:10.C.139.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
12. 07. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
jízdné
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 37 z. č. 266/1994 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb.
vyhl. č. 175/2000 Sb.
z. č. 549/1991 Sb.
§ 150 z. č. 99/1963 Sb.
§ 18b z. č. 111/1994 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

10 C 139/2021-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Milenou Heřmanovou ve věci

žalobce: ; [název žalobkyně], [IČO]

; sídlem [adresa žalobkyně]

; zastoupený advokátem: [anonymizováno] [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa]

proti

žalovanému: ; [celé jméno žalovaného], narozený dne [datum]

; bytem [adresa žalovaného]

o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 1 524 Kč a zákonné úroky z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 524 Kč za období od 27. 11. 2020 do zaplacení, a to vše do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta žalobce.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal žalobou podanou soudu proti žalovanému zaplacení částky 1 524 Kč.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

O skutkovém stavu věci soud uzavřel, že žalovaný dne 26. 11. 2020 použil k přepravě dopravní prostředek na lince 26 městské hromadné dopravy provozované žalobcem a při přepravní kontrole v čase 15:12 hodin se neprokázal platným jízdním dokladem. Žalovaný nezaplatil jízdné ve výši 24 Kč ani přirážku k jízdnému ve výši 1 500 Kč. Před podáním žaloby žalobcův advokát vyzval žalovaného k zaplacení.

Soud jednal podle zákona [číslo] sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání v souladu s ustanovením § 115a občanského soudního řádu. Výrokem rozsudku pod bodem I soud uložil žalovanému povinnost dlužnou částku i úroky z prodlení zaplatit. Právní posouzení věci vychází z ustanovení § 2550 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, z ustanovení § 18a, § 18b zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z ustanovení § 37 odst. 5 písm. b), c), odst. 6 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, dále z ustanovení § 3 až § 8 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, a ze smluvních přepravních podmínek. O úrocích z prodlení bylo proto rozhodnuto dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. a dle úředního sdělení [obec] národní banky o úpravě základních úrokových sazeb.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení (výrok II.) vychází z ustanovení § 142 odst. 1 občanského soudního řádu Náklady řízení žalobce byly tvořeny zaplaceným soudním poplatkem ve výši 400 Kč (sazebník soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) a dále při stanovení výše advokátovy odměny soud postupoval podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Podle § 14b advokátního tarifu činí v dané věci mimosmluvní odměna za jeden úkon právní služby částku 200 Kč. Advokát poskytl žalobci tři úkony právní služby (1 – příprava a převzetí zastoupení, 2 – výzva před podáním žaloby, 3 – sepis žaloby), ke každému úkonu právní služby náleží paušální náhrada hotových výdajů ve výši 100 Kč. Důvody zvláštního zřetele hodné, pro které by soud právo na náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti nepřiznal, nevyšly v průběhu řízení najevo (§ 150 občanského soudního řádu). Povinnost platit náhradu nákladů řízení k rukám advokáta vyplývá z ustanovení § 149 odst. 1 občanského soudního řádu.

Lhůta k plnění byla stanovena dle § 160 odst. 1 občanského soudního řádu.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 občanského soudního řádu).

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou vykonatelným rozhodnutím, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí soudem nebo návrh na exekuci.

Hradec Králové 12. července 2021

JUDr. Milena Heřmanová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙