Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 10 C 138/2021-15

Jednací číslo:
10 C 138/2021-15
Soud:
Okresní soud v Hradci Králové
Autor:
Heřmanová, Milena, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSHK:2021:10.C.138.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 3 030 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
12. 07. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
pojištění odpovědnosti za škodu
ručení
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 4 z. č. 168/1999 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
z. č. 549/1991 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 150 z. č. 99/1963 Sb.
§ 47 z. č. 235/2004 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

10 C 138/2021-15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Milenou Heřmanovou ve věci

žalobce: ; [název žalobkyně], [IČO]

; sídlem [adresa žalobkyně]

; zastoupený advokátkou: [anonymizováno] [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa]

proti

žalovanému: ; [celé jméno žalovaného], narozený dne [datum]

; bytem [adresa žalovaného]

o zaplacení částky 3 030 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 3 030 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 3 030 Kč od 2. 9. 2020 do zaplacení, a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení 1 489 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokátky žalobce.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal zaplacení částky 3 030 Kč s příslušenstvím. V žalobě uvedl, že žalovaný byl v období od 4. 12. 2019 do 14. 1. 2020 provozovatelem motorového vozidla - osobní automobil [registrační značka], [VIN kód] (dále pouze„ vozidlo“), které je evidováno v Centrálním registru vozidel jako provozované, ale ve výše zmíněném období k němu nebylo sjednáno pojištění odpovědnosti (tj. 42 dní). Žalovaný je proto ve smyslu § 4 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon), osobou povinnou k úhradě příspěvku. Celková výše dlužné částky sestává ze základu příspěvku (2 730 Kč) a poplatku spojeného s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek (300 Kč). Ve smyslu přílohy k zákonu se jedná o osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad [číslo] cm3 do [číslo] cm3, v jehož případě činí denní sazba 65 Kč, při 42 dnech, kdy k vozidlu nebylo sjednáno povinné ručení, tedy činí základ příspěvku 2 730 Kč. Poplatek představuje 300 Kč za výzvu k zaplacení.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil, tj. nesporoval tvrzení žalobce uvedené v žalobě.

Soud věc projednal a rozhodl, aniž by nařídil jednání, neboť byly splněny podmínky dané § 115a o. s. ř.

Žaloba je důvodná.

Okresní soud vyšel ze zjištění, podle kterého žalovaný neměl v době od 4. 12. 2019 do 14. 1. 2020 provozovatelem motorového vozidla - osobní automobil [registrační značka], [VIN kód]. Dlužnou částku neuhradil ani po výzvě žalobce, a to ani po předžalobní výzvě zástupce žalobce. Ve smyslu přílohy k zákonu se jedná o osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad [číslo] cm3 do [číslo] cm3, v jehož případě činí denní sazba 65 Kč, při 42 dnech, kdy k vozidlu nebylo sjednáno povinné ručení, tedy činí základ příspěvku 2 730 Kč. Poplatek představuje 300 Kč za výzvu k zaplacení. Celkem dlužná částka činí 3 030 Kč. To vyplývá z výzvy k úhradě příspěvku do garančního fondu ČKP ve spojení s upomínkami a předžalobní výzvou.

Právní posouzení věci vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1, 3 a 4 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle kterého vlastník tuzemského vozidla a jeho provozovatel jsou společně a nerozdílně povinni zaplatit kanceláři příspěvek za každý den porušení povinnosti podle § 1 odst. 2; to neplatí, bylo-li vozidlo odcizeno. Výše příspěvku se vypočte jako součin počtu dní, kdy byla porušována povinnost podle § 1 odst. 2, a výše denní sazby podle druhu vozidla. Osoba povinná k zaplacení příspěvku je povinna zaplatit kanceláři náklady spojené s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek. Náklady spojené s uplatněním pohledávky činí v souladu s § 2a citované vyhlášky 300 Kč. Bylo na žalovaném, aby v řízení tvrdil a prokázal, že dluh případně již zanikl. Protože tak neučinil, soud žalobě v plném rozsahu vyhověl, a to včetně požadovaného úroku z prodlení, o němž soud rozhodl podle § 1970 občanského zákoníku a nařízení vlády č. 351/2013 Sb. (výrok I.).

Soud proto výrokem I. tohoto rozsudku žalobě zcela vyhověl.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení (výrok II.) vychází z ustanovení § 142 odst. 1 občanského soudního řádu Náklady řízení byly tvořeny zaplaceným soudním poplatkem ve výši 400 Kč (sazebník soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) a dále při stanovení výše advokátovy odměny soud postupoval podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Podle § 14b advokátního tarifu činí v dané věci mimosmluvní odměna za jeden úkon právní služby částku 200 Kč. Advokát poskytl žalobci tři úkony právní služby (1 – příprava a převzetí zastoupení, 2 – výzva před podáním žaloby, 3 – sepis žaloby), ke každému úkonu právní služby náleží paušální náhrada hotových výdajů ve výši 100 Kč. K mimosmluvní odměně a paušální náhradě hotových výdajů byla připočtena částka odpovídající 21 % dani z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 občanského soudního řádu, § 47 odst. 1 písm. a/ zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Důvody zvláštního zřetele hodné, pro které by soud právo na náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti nepřiznal, nevyšly v průběhu řízení najevo (§ 150 občanského soudního řádu). Povinnost platit náhradu nákladů řízení k rukám advokáta vyplývá z ustanovení § 149 odst. 1 občanského soudního řádu.

Splatnost plnění uloženého žalované potom soud stanovil v obecné lhůtě dle věty první § 160 odst. 1 občanského soudního řádu.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 občanského soudního řádu).

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou vykonatelným rozhodnutím, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí soudem nebo návrh na exekuci.

Hradec Králové 12. července 2021

JUDr. Milena Heřmanová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙