Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 10 C 106/2021-23

Jednací číslo:
10 C 106/2021-23
Soud:
Okresní soud v Hradci Králové
Autor:
Heřmanová, Milena, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSHK:2021:10.C.106.2021.3
Předmět řízení:
o zaplacení částky 3 160 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
14. 07. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
postoupení pohledávky
smlouva o účtu
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 142a z. č. 99/1963 Sb.
§ 2662 z. č. 89/2012 Sb.
vyhl. č. 484/2000 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

10 C 106/2021-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Milenou Heřmanovou ve věci

žalobce: ; [právnická osoba], [IČO]

; sídlem [adresa žalobkyně]

; zastoupený advokátem: [anonymizováno] [jméno] [příjmení] [jméno].

sídlem [adresa]

proti

žalovanému: ; [celé jméno žalovaného], narozený dne [datum]

; bytem [adresa žalovaného]

o zaplacení částky 3 160 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 3 160 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 166,72 Kč a s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z částky 3 160 Kč od 2. 2. 2019 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 1 489 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta žalobce.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal zaplacení 3 160 Kč s příslušenstvím. V žalobě uvedl, že právní předchůdce žalobce [právnická osoba], [IČO] uzavřel dne 29. 5. 2017 se žalovaným smlouvu o účtu [číslo] na základě které se žalovaný zavázal platit za služby vyplývající z bankovního účtu. Žalovaný přečerpal peněžní prostředky na účtu a vznikl mu nepovolený debetní zůstatek ve výši 3 160 Kč. Žalovaný dlužnou částku neuhradil ani přes upomínky právního předchůdce žalobce. Pohledávka původního věřitele byla smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 28. 1. 2019 postoupena na žalobce. Žalovaný dluží celkem částku ve výši 3 160 Kč s příslušenstvím.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil, tedy nesporovala skutková tvrzení.

Ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání, neboť pro takový postup byly splněny podmínky stanovené v § 115a občanského soudního řádu.

Na základě provedeného dokazování dospěl soud ke skutkovému závěru, z něhož vyplývá, že právní předchůdce žalobce [právnická osoba], [IČO] uzavřel dne 29. 5. 2017 se žalovaným smlouvu o účtu [číslo] na základě které se žalovaný zavázal platit za služby vyplývající z bankovního účtu. Žalovaný přečerpal peněžní prostředky na účtu a vznikl mu nepovolený debetní zůstatek ve výši 3 160 Kč. Žalovaný dlužnou částku neuhradil ani přes upomínky právního předchůdce žalobce. Pohledávka původního věřitele byla smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 28. 1. 2019 postoupena na žalobce. Žalovaný dluží celkem částku ve výši 3 160 Kč s příslušenstvím. Tato skutková zjištění soudu vyplývají z žalobcem předložených listinných důkazů, tj. smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o účtu, výzvy k úhradě dlužné částky, transakční historie, sazebníku poplatků a předžalobní výzvy.

Po hmotněprávní stránce soud smlouvu uzavřenou mezi právním předchůdcem žalobce [právnická osoba] a žalovaným právně kvalifikoval jako smlouvu o účtu ve smyslu § 2662 a násl. o. z. Výše úroků z prodlení vyplývá z ustanovení § 1970 občanského zákoníku a nař. vlády č. 351/2013 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2014.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobce, který žalovaného řádně před podáním žaloby vyzval k plnění podle § 142a o.s.ř., v řízení uspěl a vzniklo mu právo na náhradu nákladů řízení. Náklady vznikly žalobci jednak zaplacením soudního poplatku ve výši 400 Kč, jednak v souvislosti se zastoupením advokátem. Vzhledem k tomu, že ke dni 7. 5. 2013 byla Ústavním soudem ČR zrušena vyhláška č. 484/2000 Sb., vycházel soud při stanovení nákladů vzniklých zastoupením z vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění od 1. 7. 2014 (dále jen označené vyhlášky). Jde o 3 úkony právní pomoci (převzetí věci, sepis žaloby, kvalifikovaná předžalobní výzva, § 11 odst. 1 písm. a, d/ označené vyhlášky), po 200 Kč (§ 14b odst. 1 písm. a, b, c, označené vyhlášky), tj. 600 Kč, 3 x náhradu hotových výdajů 100 Kč (§ 14b odst. 1 bod 1., odst. 5 písm. a/ označené vyhlášky), tj. 300 Kč. Dále náleží 21 % DPH z odměny advokáta. Celkem náklady činí 1 489 Kč, které je žalovaný povinen žalobci zaplatit k rukám jeho advokáta (§ 149 odst. l o.s.ř.).

Splatnost plnění uloženého žalovanému potom soud stanovil v obecné lhůtě dle věty první § 160 odst. 1 občanského soudního řádu.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku nelze podat odvolání (§ 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na jeho soudní výkon, resp. exekuci.

Hradec Králové 14. července 2021

JUDr. Milena Heřmanová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙