Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 10 C 158/2021-12

Jednací číslo:
10 C 158/2021-12
Soud:
Okresní soud v Hradci Králové
Autor:
Heřmanová, Milena, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSHK:2021:10.C.158.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 1 806 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
12. 07. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
z. č. 168/1999 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
z. č. 549/1991 Sb.
§ 150 z. č. 99/1963 Sb.
§ 47 z. č. 235/2004 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

10 C 158/2021-12

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Milenou Heřmanovou ve věci

žalobce: ; [právnická osoba], [IČO]

; sídlem [adresa žalobkyně]

; zastoupený advokátem: [anonymizováno] [jméno] [příjmení] [jméno].

sídlem [adresa]

proti

žalovanému: ; [celé jméno žalovaného], narozený dne [datum]

; bytem [adresa žalovaného]

o zaplacení částky 1 806 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 1 806 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 1 806 Kč od 11. 2. 2020 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 1 489 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta žalobce.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal zaplacení 1 806 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení. V žalobě uvedl, že dne 7. 11. 2019 uzavřel s žalovaným pojistnou smlouvu, na základě které se žalovaný zavázal platit pojistné. Žalovaný nezaplatil splatné pojistné. Smlouva zanikla pro neplacení.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil, tj. nesporoval tvrzení uvedené v žalobě.

Okresní soud vyšel ze skutkového zjištění, že žalobce uzavřel se žalovaným pojistnou smlouvu dne 7. 11. 2019, na základě které se žalovaný zavázal platit pojistné. Žalovaný nezaplatil splatné pojistné. Smlouva zanikla pro neplacení ke dni 10. 2. 2020.

Dlužná částka činí 1 806 Kč, kterou žalovaný ani přes upomínky neuhradil.

Soud učinil právní závěr, že žalovaný porušil závazkový vztah z pojistné smlouvy dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tím, že nezaplatil dohodnuté pojistné. Soud proto žalobě vyhověl a žalovanému uložil povinnost zaplatit žalovanou částku.

Dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní, je v prodlení. Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění i úrok z prodlení. Zákonný úrok z prodlení upravuje nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení (výrok II.) vychází z ustanovení § 142 odst. 1 občanského soudního řádu Náklady řízení byly tvořeny zaplaceným soudním poplatkem ve výši 400 Kč (sazebník soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) a dále při stanovení výše advokátovy odměny soud postupoval podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Podle § 14b advokátního tarifu činí v dané věci mimosmluvní odměna za jeden úkon právní služby částku 200 Kč. Advokát poskytl žalobci tři úkony právní služby (1 – příprava a převzetí zastoupení, 2 – výzva před podáním žaloby, 3 – sepis žaloby), ke každému úkonu právní služby náleží paušální náhrada hotových výdajů ve výši 100 Kč. K mimosmluvní odměně a paušální náhradě hotových výdajů byla připočtena částka odpovídající 21 % dani z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 občanského soudního řádu, § 47 odst. 1 písm. a/ zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Důvody zvláštního zřetele hodné, pro které by soud právo na náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti nepřiznal, nevyšly v průběhu řízení najevo (§ 150 občanského soudního řádu). Povinnost platit náhradu nákladů řízení k rukám advokáta vyplývá z ustanovení § 149 odst. 1 občanského soudního řádu.

Splatnost plnění uloženého žalované potom soud stanovil v obecné lhůtě dle věty první § 160 odst. 1 občanského soudního řádu.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 občanského soudního řádu).

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou vykonatelným rozhodnutím, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí soudem nebo návrh na exekuci.

Hradec Králové 12. července 2021

JUDr. Milena Heřmanová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙