Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 10 C 136/2021-16

Jednací číslo:
10 C 136/2021-16
Soud:
Okresní soud v Hradci Králové
Autor:
Heřmanová, Milena, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSHK:2021:10.C.136.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 4 393,33 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
12. 07. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2 z. č. 127/2005 Sb.
§ 142a z. č. 99/1963 Sb.
§ 64 z. č. 127/2005 Sb.
z. č. 131/2002 Sb.
vyhl. č. 484/2000 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

10 C 136/2021-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Milenou Heřmanovou ve věci

žalobce: ; [anonymizováno] [právnická osoba], [IČO]

; sídlem [adresa žalobkyně]

; zastoupený advokátkou [anonymizováno] [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa]

proti

žalované: ; [celé jméno žalované], narozená dne [datum]

; bytem [adresa žalované]

o zaplacení částky 4 393,33 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 4 393,33 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 4 393,33 Kč od 29. 4. 2020 do zaplacení, to vše do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta žalobce.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 10. 3. 2021 domáhal po žalované zaplacení 4 393,33 Kč s příslušenstvím. V žalobě uvedl, že mezi účastníky došlo k uzavření účastnické smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací [číslo] [číslo] [číslo] [číslo]. Žalobce v souladu se smluvními podmínkami zavázal poskytnout žalované veřejně dostupné služby elektronických komunikací, včetně služeb třetích stran a služeb souvisejících. Žalovaná se zavázala za takto poskytnutá služby uhradit požadovanou částku. Žalovaná nehradila řádně a včas. Za tyto poskytnuté služby žalobce žalované vyúčtoval částku 393,33 Kč, skládající se z:

-) Vyúčtování služeb [číslo] splatné dne 20. 11. 2019, skládající se z: Pronájem zařízení - TV ve výši 50 Kč

-) SMS Platby ve výši 160 Kč

-) Vyúčtování služeb [číslo] splatné dne 20. 12. 2019, skládající se z: Pronájem zařízení - TV ve výši 23,33 Kč

-) SMS Platby ve výši 160 Kč

Nedílnou součástí účastnické smlouvy [číslo] bylo smluvní ujednání ke smlouvě o pronájmu koncového zařízení, na základě které poskytl žalobce žalované koncové zařízení a žalovaná se zavázala za toto zařízení uhradit nájemné formou pravidelných měsíčních splátek po 30 Kč. Žalovaná nehradila splátky řádně a včas. Za toto poskytnuté koncové zařízení žalobce žalované vyúčtoval částku 4 000 Kč, jako smluvní pokutu.

-) Vyúčtování služeb [číslo] splatné dne 28. 4. 2020, skládající se z: Vyúč. smluvní pokuty - pronájem zařízení ve výši 4 000Kč

Celková dlužná částka činila 4 393,33 Kč. Žalovaná tuto vyúčtovanou splatnou částku žalobci řádně a včas nezaplatila, a to ani přes předžalobní upomínku.

Žalovaná se k řádně doručené žalobě přes výzvy a poučení soudu nevyjádřila.

Soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání ve smyslu § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“), když účastníci s tímto postupem soudu souhlasili (§ 101 odst. 4 o.s.ř.).

Soud žalobu shledal důvodnou a po skutkové a právní stránce posoudil projednávanou věc následovně:

Žalobce uzavřel se žalovanou na základě objednávky služeb podepsané žalovaným [příjmení] smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen„ Účastnická smlouva“) [číslo] [číslo] [číslo] [číslo] jejíž nedílnou součástí byly Všeobecné podmínky společnosti [anonymizováno] [právnická osoba] (dále jen„ VPST“), se kterými žalovaná souhlasila. To vyplývá z účastnické smlouvy, všeobecných obchodních podmínek, vyúčtování, výpisů k vyúčtování, ceníku a předžalobní výzvy.

Soud žalobu shledal důvodnou, vzal za prokázaný skutkový stav tvrzený žalobcem v žalobě a po právní stránce posoudil projednávanou věc následovně:

V dané věci soud shledal, že poskytnuté služby elektronické komunikace třetích stran jsou služby ve smyslu § 2 písm. n) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a je zde proto dána pravomoc soudu (viz usnesení zvláštního senátu zřízeného dle zák. č. 131/2002 Sb. ze dne 20. 4. 2011 sp. zn. Konf [číslo]). Samotné právní posouzení věci vychází z § 64 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Úroky a jejich výše se pak s ohledem na jejich vznik prodlení řídí ust. § 1970 o. z. v návaznosti na nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2014.

V posuzované věci žalovaná porušila občanskoprávní závazkový vztah tím, že řádně a včas nezaplatila cenu za dodané služby třetích stran a koncové zařízení. Ke dni podání žaloby tak žalovaná dluží žalobci za poskytnuté služby elektronických komunikací žalovanou částku.

Protože žalovaná vyfakturovanou částku nezaplatila, byla jí zaslána upomínka k úhradě dlužné částky. Žalovaná ani po upomínce dlužnou částku nezaplatila. Žádné z tvrzení žalobce nebylo v průběhu řízení zpochybněno, natož vyvráceno. Soud proto žalobě vyhověl a žalované uložil povinnost zaplatit žalovanou částku. O úroku z prodlení soud rozhodl v souladu s ust. § 1970 o. z. v návaznosti na nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2014 (výrok I.).

Druhý výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 142 odst. l o.s.ř. ve spojení s ust. § 142a o.s.ř., kdy úspěšnému žalobci bylo přiznáno právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, když tento řádně a včas vyzval žalovaného k plnění předmětného dluhu. Náklady vznikly žalobci v souvislosti se zaplacením soudního poplatku ve výši 400 Kč a dále v souvislosti se zastoupením advokátem. Vzhledem k tomu, že s účinností od 7. 5. 2013 byla Ústavním soudem zrušena vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, vycházel soud z příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění účinného od 1. 7. 2014. Podle vyhl. č. 177/1996 Sb. pak soud přiznal žalobci odměnu advokáta za tři úkony právní služby dle § 11 odst. 1, písm. a), d) citované vyhlášky č. 177/1996 Sb. (převzetí zastoupení, podání žaloby a předžalobní výzva k plnění), a to za podmínek ust. § 14b odst. 1, písm. a), b), c), ve výši dle § 14b odst. 1, bod 1 za použití § 8 odst. 1 této vyhlášky, neboť jde o formulářovou žalobu, tj. odměnu ve výši 200 Kč za jeden úkon právní služby, celkem za tři úkony tedy odměnu ve výši 600 Kč. Dále soud žalobci přiznal náhradu hotových výdajů dle § 14 b odst. 5 písm. a) citované vyhlášky za uvedené tři úkony právní služby po 100 Kč, to vše zvýšené o 21% DPH (§ 137 odst. 3 o.s.ř.).

Plnění dle výroku I. a II. soud stanovil v zákonné lhůtě tří dnů v souladu s ust. § 160 odst. l o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku nelze podat odvolání (§ 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na jeho soudní výkon, resp. exekuci.

Hradec Králové 12. července 2021

JUDr. Milena Heřmanová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙