Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 15 C 83/2021-14

Jednací číslo:
15 C 83/2021-14
Soud:
Okresní soud ve Frýdku-Místku
Autor:
Olbrechtová, Ladislava, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSFM:2021:15.C.83.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení 2 295 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
19. 05. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
poplatky rozhlasové a televizní
Zmíněná ustanovení:
§ 10 z. č. 348/2005 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

15 C 83/2021-14

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud ve Frýdku-Místku rozhodl samosoudkyní JUDr. Ladislavou Olbrechtovou ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení 2 295 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 2 295 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 309,17 Kč, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 600 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce.

Odůvodnění:

1. Žalobce se domáhal proti žalované zaplacení částky 2 295 Kč s příslušenstvím s odůvodněním, že žalovaná nezaplatila televizní poplatky za měsíce 9-12/2018, 1-12/2019, 1/2020 po 135 Kč, v celkové výši 2 295 Kč spolu s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 309,17 Kč.

2. Ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání, v souladu s ust. § 115a o.s.ř.

3. Žalovaná se k věci písemně nevyjádřila, nesdělila žádné skutečnosti na svoji obranu, v řízení zůstala nečinná.

4. Na základě provedeného dokazování dospěl soud k tomuto závěru: Z potvrzení ze dne 16.9.2020 bylo prokázáno, že žalovaná se přihlásila jako poplatník televizního poplatku do příslušné evidence v únoru 2007, v měsících 9-12/2018, 1-12/2019, 1/2020 žalobci nezaplatila televizní poplatky v celkové výši 2 295 Kč, když měsíční výše poplatků činí částku 135 Kč. Dopisem ze dne 15.3.2020 žalobce žalovanou vyzval k zaplacení dlužných poplatků. Ze specifikace výpočtu zákonného úroku z prodlení byl zjištěn kapitalizovaný zákonný úrok z prodlení za dobu od 16.8.2019 do 15.10.2020 ve výši 309,17 Kč.

5. Na základě zjištěného skutkového stavu soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná co do jistiny i požadovaných úroků z prodlení. Nárok žalobce vyplývá ze zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů. V řízení bylo prokázáno, že žalovaná se přihlásila v listopadu 2015 do evidence poplatníků televizních poplatků, na základě čehož jí vznikla povinnost zaplatit televizní poplatky, a to ve výši 135 Kč měsíčně v daných měsících. Žalovaná v řízení netvrdila, ani neprokázala, že by žalobci cokoliv z žalované částky na dlužné televizní poplatky v daném období zaplatila, žalobce dále prokázal, že žalovanou před podáním žaloby vyzval k zaplacení dlužné částky, jak vyžaduje ust. § 10 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Soud proto žalovanou zavázal zaplatit televizní poplatky v celkové výši 2 295 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení, který žalobce kapitalizoval částkou ve výši 309,17 Kč, což odpovídá nařízení vlády č. 351/2013 Sb. ve znění rozhodném k počátku prodlení žalovaného. Úrok z prodlení vyplývá z ust. § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.

6. Výrok o náhradě nákladů řízení má oporu v ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., ve spojení s ust. § 142a o.s.ř., zejména však soud odkazuje na nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 405/2014 ze dne 26.8.2014, který uzavřel, že náklady vynaložené žalobcem za zastupování advokátem v řízení o zaplacení dlužných televizních poplatků, kdy jde o prosté vymáhání zákonem stanovených televizních poplatků, přestavuje náklady nikoliv potřebné k účelnému uplatňování práva žalobce. Za náklady potřebné k účelnému uplatnění práva žalobce lze tedy počítat pouze zaplacený soudní poplatek ve výši 400 Kč a paušální náhradu dle § 2 odst. 1 vyhl. č. 254/2015 Sb., za dva úkony představující sepis žaloby a výzvu k plnění dle § 1 odst. 3 písm. a), proto soud ve výroku II. procesně neúspěšnou žalovanou zavázal k povinnosti zaplatit procesně úspěšnému žalobci na náhradě nákladů řízení pouze částku 600 Kč.

7. Lhůta k plnění byla určena dle ust. § 160 odst. 1 o.s.ř. v délce tří dnů, když pro delší lhůtu soud, příp. pro plnění ve splátkách, neshledal žádný důvod. Náklady řízení soud zavázal žalovanou zaplatit k rukám zástupce žalobce v souladu s ust. § 149 odst. 1 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ust. § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Frýdek-Místek 19. května 2021

JUDr. Ladislava Olbrechtová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙