Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 41 C 99/2021-50

Jednací číslo:
41 C 99/2021-50
Soud:
Okresní soud v Teplicích
Autor:
Baťka, Martin, , Ph.D., Mgr. Ing. Bc.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSTP:2021:41.C.99.2021.1
Předmět řízení:
zaplacení 2 591 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
26. 08. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 46b z. č. 99/1963 Sb.
§ 2991 z. č. 89/2012 Sb.
§ 118a z. č. 99/1963 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
§ 49 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

41 C 99/2021-50

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Teplicích rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Bc. Martinem Baťkou, Ph.D., ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení 2.591 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žaloba se v části, ve které se žalobkyně domáhala zaplacení částky 2.591 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 2.591 Kč od [datum] do zaplacení, zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

1. Odůvodnění tohoto rozsudku vychází z § 157 odst. 4 o. s. ř..

2. Žalobkyně se žalobou doručenou soudu dne [datum] domáhala vydání rozhodnutí, kterým by soud žalované uložil povinnost zaplatit žalobkyni částku 2.591 Kč s příslušenstvím s tím, že tato částka představuje žalovanou nesplacenou cenu pojistného za období od [datum] do [datum], když předmětem pojištění byl [značka automobilu], typ [jméno] [příjmení], [registrační značka], a to na základě pojistné smlouvy [číslo] uzavřené mezi účastníky dne [datum].

3. Žalovaná se k podané žalobě nevyjádřila, ačkoliv jí žaloba společně s výzvou k vyjádření byla doručena dne [datum] postupem uvedeným v ust. § 49 odst. 4 o.s.ř., a to na adresu pro doručování (adresa trvalého bydliště – [ulice a číslo], [obec][část obce]) dle ust. § 46b písm. b) o.s.ř..

4. Soud ve věci nařídil jednání, ke kterému se řádně předvolaní účastníci řízení nedostavili. Žalovaná nijak na soudní obsílku nereagovala. Žalobkyně svou neúčast u jednání řádně a včas omluvila. Soud proto v souladu s ustanovením § 101 odst. 3 o.s.ř. věc projednal a rozhodl v jejich nepřítomnosti a vycházel přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů.

5. Z nabídky na uzavření pojistné smlouvy [číslo] nevyplývá a nelze ani dovodit, že by s touto listinou žalovaná vyjádřila svůj souhlas, když k ní nepřipojila svůj podpis.

6. Z výpisu bankovního účtu žalobkyně vyplývá, že na tento účet dne [datum] byla připsána platba 426 Kč plátce [jméno] [příjmení].

7. Z ostatních v řízení provedených důkazů soud nezjistil nic, co by mělo vliv na jeho rozhodnutí ve věci.

8. Tvrzení žalobkyně, že mezi právní předchůdkyní žalobkyně a žalovanou byla uzavřena pojistná smlouva, tak nebylo před soudem prokázáno.

9. Podle § 2991 odst. 1 OZ musí ten, kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, vydat ochuzenému oč se obohatil. Podle odst. 2 tamtéž se bezdůvodně obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

10. Stejně tak, jako nebylo v řízení prokázáno uzavření pojistné smlouvy mezi účastníky, tak v řízení rovněž nebylo prokázáno, že by to byla žalovaná, kdo se bez právního důvodu na úkor žalobkyně obohatila.

11. Soud byl za této důkazní situace připraven poskytnout žalobkyni poučení ve smyslu ustanovení § 118a odst. 3 o.s.ř. a vyzvat ji k označení důkazů potřebných k prokázání jejích tvrzení, což však žalobkyně znemožnila svou nepřítomností při jednání.

12. S ohledem na shora uvedené soud žalobu v celém rozsahu zamítl, když v řízení nejen že nebylo prokázáno, zda mezi účastníky řízení byla uzavřena jakákoli smlouva, ale nebylo ani prokázáno, že by se na úkor žalobkyně žalovaná bez právního důvodu obohatila.

13. O nákladech řízení soud rozhodl dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalované, která byla ve sporu zcela úspěšná, a tudíž by měla právo na náhradu svých nákladů řízení, dle obsahu spisu žádné náklady řízení nevznikly, když zůstala po celou dobu trvání řízení zcela pasivní.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Teplice 26. srpna 2021

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka, , Ph.D.

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙