Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 41 C 134/2021-39

Jednací číslo:
41 C 134/2021-39
Soud:
Okresní soud v Teplicích
Autor:
Baťka, Martin, , Ph.D., Mgr. Ing. Bc.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSTP:2021:41.C.134.2021.1
Předmět řízení:
zaplacení 2 603 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
02. 09. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
pojištění odpovědnosti za škodu
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 46b z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2758 z. č. 89/2012 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 2782 z. č. 89/2012 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
nař.vl. č. 142/1994 Sb.
§ 12 z. č. 168/1999 Sb.
§ 49 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

41 C 134/2021-39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Teplicích rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Bc. Martinem Baťkou, Ph.D., ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 2.603 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žaloba se v části, ve které se žalobkyně domáhala zaplacení částky 100 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 100 Kč od [datum] do zaplacení, zamítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 2.503 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 2.503 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 1.374,64 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Odůvodnění tohoto rozsudku vychází z ust. § 157 odst. 4 o. s. ř..

2. Žalobou doručenou soudu dne [datum] se žalobkyně domáhala zaplacení částky 2.603 Kč se zákonným úrokem z prodlení z částky 2.603 Kč ve výši 10 % ročně od [datum] do zaplacení s tím, že uvedená částka představuje neuhrazené pojistné za období od [datum] do [datum], včetně dvou poplatků za odeslání upomínky po 50 Kč, které byl žalovaný povinen platit podle pojistné smlouvy [číslo] kterou bylo dne [datum] sjednáno mezi účastníky pojištění škody způsobené provozem vozidla [značka automobilu], typ [anonymizováno], r.z. [anonymizováno] [číslo], ve znění dodatku uzavřeného mezi účastníky téhož dne.

3. Soud ve věci nařídil jednání na den [datum], ke kterému se řádně předvolaný žalovaný nedostavil, ačkoliv mu žaloba společně s předvoláním byla doručena dne [datum] postupem uvedeným v ust. § 49 odst. 4 o.s.ř., a to na adresu pro doručování (trvalé bydliště – ul. [ulice a číslo], [obec]) dle ust. § 46b písm. a) o.s.ř.. Žalobkyně se svým podáním ze dne [datum] omluvila svou neúčast na tomto jednání. Soud proto v souladu s ustanovením § 101 odst. 3 o. s. ř. věc projednal a rozhodl v jejich nepřítomnosti a vycházel přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů.

4. Ve věci soud dospěl k následujícímu závěru o skutkovém stavu: Účastníci řízení uzavřeli dne [datum] pojistnou smlouvu [číslo] spolu s dodatkem, jejímž předmětem bylo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla [značka automobilu], [anonymizována dvě slova], r.z. [anonymizováno] [číslo], které se žalobkyně z pozice pojistitele zavázala žalovanému poskytnout, a závazek žalovaného hradit žalobcům pojistné v částce 6.456 Kč ročně v následujících 3 letech. Počátek pojištění byl smlouvou sjednán na den [datum]. Účastníci řízení si smlouvou sjednali, že se jejich vzájemná práva a povinnosti řídí všeobecnými pojistnými podmínkami vydanými žalobkyní. Žalovaný žalobcům neuhradil pojistné za období od [datum] do [datum] v celkové výši 2.503 Kč. Z předpisu plateb vyplývá, že žalobkyně po žalovaném dále požadovala úhradu dvou poplatků za upomínku vždy v částce 50 Kč (2*50).

5. Dopisy žalobkyně ze dne [datum] a ze dne [datum] adresovaným žalovanému bylo prokázáno, že žalobkyně žalovaného vyzvala, aby dlužné pojistné doplatil ve stanovené lhůtě.

6. Z ostatních v řízení provedených důkazů soud nezjistil nic, co by mělo vliv na jeho rozhodnutí ve věci.

7. Zjištěný skutkový stav soud posoudil následujícím způsobem po stránce právní:

8. Právní vztah založený mezi účastníky uzavřením shora uvedené pojistné smlouvy se řídí právní úpravou obsaženou v § 2758 OZ a násl., (oddíl 2 - pojištění).

9. Podle § 2782 odst. 1 OZ má pojistitel právo na pojistné za dobu trvání pojištění. Dále na daný skutkový stav dopadá § 12 odst. 1 písm. e) zák. č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

10. Podle ustanovení § 1970 OZ může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

11. Mezi účastníky řízení byla uzavřena pojistná smlouva ve smyslu. § 2758 a násl. OZ. Žalovaný nesplnil svoji povinnost včas a řádně hradit žalobkyni pojistné, k čemuž se zmíněnou smlouvou zavázal, když žalobkyni nezaplatil pojistné za období od [datum] do [datum]. Žalobkyni tak vzniklo právo požadovat po žalovaném zákonný úrok z prodlení ve výši vyplývající z nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ode dne následujícího po dni, kdy mělo být pojistné dle požadavku žalobkyně uhrazeno.

12. Vzhledem k tomu, že se žalobkyni předloženými listinnými důkazy podařilo částečně prokázat tvrzení obsažená v žalobě, rozhodl soud s odkazem na citovaná zákonná ustanovení tak, je uvedeno ve výroku II. tohoto rozsudku.

13. Soud neshledal zákonným nárok žalobkyně uplatněný žalobou v částce 100 Kč za odeslání dvou upomínek s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně za období od [datum] do zaplacení.

14. Žalobkyně se ve svém podání domáhala mimo jiné úhrady dvou poplatků za odeslání upomínky v částce celkem 100 Kč (2*50). Na základě ve spise založených listin nelze dovodit souhlas žalovaného s Všeobecnými pojistnými podmínkami a sazebníkem poplatků, ve kterém je uvedena výše žalobou požadovaného poplatku. Žalobkyní uplatněný poplatek tak soud nepovažuje za řádně sjednaný, ale povinnost žalovaného k jeho zaplacení i jeho výše jsou zakotveny toliko v sazebníku žalobkyně. Takovýto způsob sjednání poplatků soud považuje, veden názorem Ústavního soudu vtěleným do nálezu sp. zn. I. ÚS 3512/2011 ze dne [datum], za neplatný, když žalovaný s jeho výši neprojevil souhlas připojením svého podpisu.

15. Ze shora uvedených důvodů soud žalobu ve shora uvedeném rozsahu výrokem I. rozsudku zamítl.

16. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 2 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1.374,64 Kč, přičemž tato částka představuje 92,32 % z jejich celkové výše (rozdíl úspěchu v řízení v rozsahu 96,16 % a úspěchu žalovaného v rozsahu 3,84 %). Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 2.603 Kč sestávající z částky 200 Kč za převzetí a přípravu zastoupení dle § 11 odst. 1 písm. a) a. t., z částky 200 Kč za výzvu k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé dle § 11 odst. 1 písm. d) a. t. a z částky 200 Kč za písemné podání nebo návrh ve věci samé dle § 11 odst. 1 písm. d) a. t. včetně tří paušálních náhrad výdajů po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 900 Kč ve výši 189 Kč.

17. Protože žalobkyně byla v řízení zastoupena advokátem, soud uložil v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 o.s.ř. žalovanému zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám advokáta.

18. Lhůty k plnění uložených povinností soud stanovil podle § 160 odst. 1 věta před středníkem o.s.ř..

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Teplice 2. září 2021

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka, , Ph.D.

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙