Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 7 C 244/2020-60

Jednací číslo:
7 C 244/2020-60
Soud:
Okresní soud v Břeclavi
Autor:
Novák, Roman, Mgr. PhDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSBV:2021:7.C.244.2020.1
Předmět řízení:
33.400 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
13. 08. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
bezdůvodné obohacení
peněžité plnění
postoupení pohledávky
Zmíněná ustanovení:
nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2991 z. č. 89/2012 Sb.
§ 150 z. č. 99/1963 Sb.
§ 164 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

7 C 244/2020-60

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Břeclavi rozhodl samosoudcem Mgr. PhDr. Romanem Novákem ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované] zastoupená opatrovnicí [osobní údaje opatrovnice] bytem [adresa]

o zaplacení 33 400 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 17 400 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 17 400 Kč od 25. 9. 2020 do zaplacení, a to v pravidelných měsíčních splátkách po 1 000 Kč splatných vždy do dvacátého pátého dne v měsíci, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém tento rozsudek nabude právní moci, a to pod ztrátou výhody splátek v případě nezaplacení kterékoliv splátky řádně a včas.

II. Řízení se v částce 19 152,09 Kč a v úroku z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 20 000 Kč od 30. 11. 2019 do 24. 9. 2020 a z částky 2 600 Kč od 25. 9. 2020 do zaplacení a v úroku ve výši 18,95 % ročně z částky 20 000 Kč od 30. 11. 2019 do zaplacení, zastavuje.

III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci k rukám právního zástupce žalobce na náhradě nákladů řízení částku 1 336 Kč, a to v pravidelných měsíčních splátkách po 1 000 Kč splatných vždy do dvacátého pátého dne v měsíci, počínaje měsícem následujícím po dni, kdy byla splacena jistina včetně veškerého příslušenství (výrok I. tohoto rozsudku), a to pod ztrátou výhody splátek v případě nezaplacení kterékoliv splátky řádně a včas.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 25. 9. 2020 domáhal zaplacení částky 33 400 Kč s příslušenstvím. Žalobu odůvodnil tím, že mezi právním předchůdcem žalobce ([právnická osoba], [IČO]) a žalovanou byla uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru [číslo] (dále jen„ Smlouva“), na jejímž základě byl žalované poskytnut úvěr ve výši 20 000 Kč. Žalovaná se zavázala vrátit právnímu předchůdci žalobce vedle poskytnutého úvěru rovněž celkové náklady spotřebitelského úvěru ve výši 16 000 Kč formou 60 týdenních splátek ve výši 600 Kč. Žalovaná porušila své smluvní povinnosti tím, že splátky úvěru řádně a včas nesplácela. Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 29. 11. 2019 postoupil právní předchůdce žalobce pohledávku za žalovanou na žalobce. Ke dni postoupení dlužila žalovaná částku v celkové výši 33 400 Kč. Žalovaná nereagovala ani na předžalobní výzvu žalobce a dlužnou částku nezaplatila.

2. Podáním ze dne 16. 12. 2020 vzal žalobce žalobu zpět co do částky 19 152,09 Kč, úroku z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 20 000 Kč od 30. 11. 2019 do 24. 9. 2020 a z částky 2 600 Kč od 25. 9. 2020 do zaplacení a úroku ve výši 18,95 % ročně z částky 20 000 Kč od 30. 11. 2019 do zaplacení. Žalobce současně navrhl, aby byl jeho nárok po právní stránce posouzen jako nárok na vydání bezdůvodného obohacení vzhledem k tomu, že žalovaná je omezená ve svéprávnosti a v době uzavření Smlouvy nemusela být způsobilá Smlouvu uzavřít. Předmětem řízení nadále zůstala částka 17 400 Kč představující dlužnou jistinu a úrok z prodlení ve výši 9,75 % ročně, který žalobce požadoval z dlužné jistiny ode dne podání žaloby.

3. Opatrovnice žalované uznala nárok žalobce na zaplacení částky 17 400 Kč s příslušenstvím a současně požádala o splacení dlužné částky v měsíčních splátkách po 1 000 Kč, neboť jediným příjmem žalované je invalidní důchod a sociální dávky. Žalobce s návrhem opatrovnice žalované souhlasil a navrhl, aby byla dlužná částka včetně příslušenství a nákladů řízení uhrazena v měsíčních splátkách po 1 000 Kč pod ztrátou výhody splátek.

4. S ohledem na zjištění učiněná z předložených listinných důkazů dospěl soud k následujícímu závěru o skutkovém stavu ve věci samé.

5. Ze smlouvy o spotřebitelském úvěru [číslo] ze dne 19. 3. 2018 má soud za prokázané, že právní předchůdce žalobce poskytl žalované na základě smlouvy o spotřebitelském úvěru peněžní prostředky ve výši 20 000 Kč, jejichž převzetí v hotovosti potvrdila žalovaná podpisem Smlouvy. Žalovaná se zavázala poskytnuté peněžní prostředky splácet v pravidelných týdenních splátkách po 600 Kč.

6. Z přehledu plateb bylo prokázáno, že žalovaná uhradila na dlužnou částku pouze jednu splátku, a to dne 22. 3. 2018, kdy uhradila částku 2 600 Kč.

7. Ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 29. 11. 2019 a z přílohy [číslo] Seznam postupovaných pohledávek má soud za prokázané, že právní předchůdce žalobce jako postupitel postoupil pohledávku za žalovanou na žalobce jako postupníka.

8. Z oznámení o postoupení pohledávky ze dne 29. 11. 2019 a z podacího lístku ze dne 13. 12. 2019 bylo zjištěno, že právní předchůdce žalobce žalované oznámil, že došlo k postoupení pohledávky na žalobce.

9. Z výzvy k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející žalobě ze dne 7. 5. 2020 ve spojení s podacím lístkem ze dne 10. 5. 2020 bylo prokázáno, že žalobce vyzval žalovanou k úhradě dlužné částky a upozornil ji na možnost jejího vymáhání soudní cestou.

10. Podle § 2991 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“), kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

11. Podle § 2991 odst. 2 o. z. bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

12. Podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

13. Podle § 96 odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), může žalobce vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení a to z části nebo zcela. Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví.

14. Vzhledem k tomu, že žalobce vzal žalobu zpět co do částky 19 152,09 Kč, úroku z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 20 000 Kč od 30. 11. 2019 do 24. 9. 2020 a z částky 2 600 Kč od 25. 9. 2020 do zaplacení a úroku ve výši 18,95 % ročně z částky 20 000 Kč od 30. 11. 2019 do zaplacení, soud řízení v rozsahu zpětvzetí žaloby zastavil.

15. Po posouzení skutečností, které vyplynuly z provedeného dokazování, z pohledu citovaných zákonných ustanovení shledal soud žalobu ve zbývající části důvodnou. Vzhledem k tomu, že sám žalobce navrhl, aby byl jeho nárok po právní stránce posouzen jako nárok na vydání bezdůvodného obohacení, nezabýval se soud platností uzavřené Smlouvy, ale nárok žalobce posoudil jako nárok na vydání bezdůvodného obohacení vzniklý plněním bez právního důvodu. Provedeným dokazováním bylo prokázáno, že právní předchůdce žalobce poskytl žalované peněžní prostředky ve výši 20 000 Kč, jejichž převzetí v hotovosti potvrdila žalovaná podpisem smlouvy o spotřebitelském úvěru. Žalované tím vznikla povinnost poskytnuté peněžní prostředky právnímu předchůdci žalobce vrátit, neboť peněžní prostředky jí byly právním předchůdcem žalobce poskytnuty bez právního důvodu, čímž se na jeho úkor bezdůvodně obohatila. Žalovaná však právnímu předchůdci žalobce uhradila pouze částku ve výši 2 600 Kč, zbývající dlužnou částku ve výši 17 400 Kč právnímu předchůdci žalobce nevrátila. Na základě shora uvedené smlouvy o postoupení pohledávek byla pohledávka za žalovanou postoupena na žalobce. Žalovaná dlužnou částku ve výši 17 400 Kč přes výzvu žalobce nezaplatila. Vzhledem k tomu, že žalovaná bezdůvodné obohacení žalobci dosud nevrátila, vznikl žalobci v souladu s § 1970 občanského zákoníku rovněž nárok na úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., který žalobce požadoval ode dne podání žaloby do zaplacení. V souladu s dohodou účastníků uložil soud žalované povinnost uhradit dlužnou částku 17 400 Kč s úrokem z prodlení v měsíčních splátkách po 1 000 Kč pod ztrátou výhody splátek v případě nezaplacení kterékoliv splátky řádně a včas.

16. Při zpracování písemného vyhotovení rozsudku soud zjistil zjevnou nesprávnost, které se dopustil při vyhlašování rozsudku dne 13. 8. 2021. Jednalo se o zjevnou nesprávnost ve výroku I. tohoto rozsudku, kdy bylo nesprávně vyhlášeno, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 17 400 Kč s úrokem ve výši 9,75 % ročně, ačkoliv se správně jedná o úrok z prodlení. Soud tuto zjevnou nesprávnost v písemném vyhotovení rozsudku podle § 164 o. s. ř. opravil. V souvislosti s tím přísluší účastníkům právo odvolání se i do tohoto opravného rozhodnutí.

17. O náhradě nákladů řízení by soud jinak rozhodl podle § 142 odst. 2 o. s. ř., neboť oba účastníci byli v řízení částečně úspěšní a částečně neúspěšní, přičemž poměry jejich úspěchů ve věci jsou téměř stejné, a proto by žádnému z účastníků neměla být náhrada nákladů řízení přiznána. Soud má však za to, že v daném případě je na místě aplikovat § 150 o. s. ř., neboť u žalobce jsou dány důvody hodné zvláštního zřetele, pro které lze výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti nepřiznat. Tyto důvody spatřuje soud v tom, že žalobce není původním věřitelem pohledávky, se žalovanou Smlouvu neuzavíral a pohledávku nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávek v dobré víře, že ji může v celém rozsahu vymáhat, přičemž na základě listin postoupených mu původním věřitelem neměl žalobce možnost zjistit, že žalovaná nemusela být v době uzavření Smlouvy způsobilá Smlouvu uzavřít. V okamžiku, kdy se žalobce o této skutečnosti dozvěděl, vzal žalobu částečně zpět a dále již požadoval pouze bezdůvodné obohacení představující dosud nesplacenou jistinu úvěru. Na základě shora uvedeného má soud za to, že částečné zastavení řízení nelze klást k tíži žalobce, který by tak měl mít právo na náhradu nákladů řízení. Současně však soud spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele podle § 150 o. s. ř. i na straně žalované, která je omezena ve svéprávnosti a jejím jediným příjmem je invalidní důchod a dávky sociálního zabezpečení. Soud proto nepovažuje s ohledem na poměry žalované a okolnostem případu za spravedlivé, aby byla žalovaná zavázána k celé náhradě nákladů řízení. Vzhledem k výše uvedenému proto soud přiznal žalobci nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 336 Kč představující zaplacený soudní poplatek a ve zbývající výši mu nárok na náhradu nákladů řízení nepřiznal. V souladu s dohodou účastníků uložil soud žalované povinnost uhradit žalobci náhradu nákladů řízení v měsíčních splátkách po 1 000 Kč pod ztrátou výhody splátek v případě nezaplacení kterékoliv splátky řádně a včas.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to ke Krajskému soudu v Brně, prostřednictvím Okresního soudu v Břeclavi. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobce domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Břeclav 13. srpna 2021

Mgr. PhDr. Roman Novák

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙