Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 20 C 156/2021-9

Jednací číslo:
20 C 156/2021-9
Soud:
Okresní soud v Hradci Králové
Autor:
Kavalír, Jakub, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSHK:2021:20.C.156.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 6 402,01 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
29. 07. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2758 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2079 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2782 z. č. 89/2012 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1968 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

20 C 156/2021-9

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Jakubem Kavalírem ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce]

se sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupený [anonymizováno] [jméno] [příjmení], advokátkou

sídlem [adresa]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

trvale bytem [adresa žalovaného]

o zaplacení částky 6 402,01 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 6 402,01 Kč

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10,00 % ročně z částky 6 402,01 Kč od 8. 4. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu (návrhem na vydání el. platebního rozkazu sp. zn. EPR 17167/2021) se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení uvedené částky s přísl. jakožto ceny tzv. koncového zařízení odebraného ze strany žalovaného (tel. [číslo] vč. splátky pojištění).

Procesní stanovisko žalovaného k věci nebylo zjištěno. Soud věc rozhodl aniž by nařídil jednání, neboť byly splněny podmínky dané § 115a o.s.ř. Na základě účastníky předložených listin soud vzal za prokázané, že žalobce se oprávněně domáhá svého dluhu vůči žalovanému tak, jak byl specifikován v podaném návrhu. O skutkovém stavu věci pak lze učinit závěr, podle kterého žalovaný dluží žalobci výše uvedenou částku s přísl. – jako součet 5 980 Kč (5 200 a 3x 260 Kč) a k tomu neuhrazené měsíční pojištění v celkové výši 422,01 Kč.

To vše vyplývá z dodatku (v návaznosti na účastnickou smlouvu) uzavřeného mezi účastníky 25. 9. 2015, tedy splátkového kalendáře na cenu zařízení„ Huawei P30 lite - Modrý“ vč. souhlasu s pojištěním, a následných vyúčtování, jež žalobce předložil, z nich zejm. vyúčtování [číslo].

Žaloba je pak důvodná, když pohledávka žalobce, kterou uplatnil v tomto řízení, je pohledávkou – dluhem vzniklým tím, že žalovaný nehradil splátky odebraného zboží. Soud vycházel z předložených listin, když na žalovaném bylo, aby případně v řízení tvrdil a prokázal, že žalovaná povinnost nevznikla, či zanikla, zejm. že žalovanou částku zaplatil, což však v dané věci nebylo tvrzeno, ani prokázáno, ani to nevyšlo jinak najevo.

Právní vztah mezi účastníky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem - § 2079 a související. Dle § 2079 odst. 1 o.z. se kupní smlouvou prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Tuto svou naposledy uvedenou povinnost pak žalovaný coby kupující nesplnil. Žaloba je tedy důvodná a proto jí soud výrokem I. tohoto rozsudku vyhověl v plném rozsahu. Nárok žalobce na úrok z prodlení je dán dle § 1968 a § 1970 o.z. a nařízení vlády č. 351/2013 Sb., § 2. V daném případě má tedy žalobce právo též na úrok z prodlení, tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

Podle ust. § 2758 o.z. pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. Ani tuto svou povinnost (i dle § 2782 odst. 1 o.z., podle kterého pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění) žalovaný neplnil.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1, § 149 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobci, který byl v řízení úspěšný, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu. Takto soud žalobci přiznal odměnu advokáta za tři úkony právní služby dle této vyhlášky č. 177/1996 Sb. (převzetí zastoupení, podání žaloby a předžalobní upomínka), dále soud žalobci přiznal náhradu hotových výdajů citované vyhlášky za uvedené tři úkony právní služby, to vše zvýšené o 21 % DPH (§ 137 odst. 3 o.s.ř.).

Ve výroku II. tak soud celkem přiznal žalobci náhradu nákladů řízení celkem v uvedené výši. Lhůtu k plnění povinností výroků tohoto rozsudku soud stanovil dle § 160 odst. 1 o.s.ř.. Odůvodnění tohoto rozsudku vychází z § 157 odst. 4 o.s.ř..

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ust. § 202 odst. 2 o. s. ř.)

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou vykonatelným rozhodnutím, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí - návrh na exekuci.

Hradec Králové 29. července 2021

JUDr. Jakub Kavalír

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙