Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 20 C 163/2021-8

Jednací číslo:
20 C 163/2021-8
Soud:
Okresní soud v Hradci Králové
Autor:
Kavalír, Jakub, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSHK:2021:20.C.163.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 3 590 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
29. 07. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 4 z. č. 168/1999 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1 z. č. 168/1999 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
vyhl. č. 205/1999 Sb.
§ 1968 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

20 C 163/2021-8

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Jakubem Kavalírem ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce]

sídlem [adresa], [PSČ] [obec a číslo],

zastoupená [anonymizováno] [jméno] [příjmení], advokátkou

sídlem [adresa]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

bytem [adresa žalovaného]

o zaplacení částky 3 590 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 3 590 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 3 590 Kč od 28. 10. 2020 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu (návrhem na vydání el. platebního rozkazu sp. zn. EPR 75772/2021) se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení uvedené částky s příslušenstvím. Svůj nárok odůvodnil tím, že zjistil, že žalovaný, coby provozovatel vozidla, neměl ode dne 22. 3. do 23. 6. 2020 sjednáno pojištění odpovědnosti k vozidlu, konkrétně jde o osobní automobil se zdvihovým objemem válců nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3, rzv. [anonymizováno] ([značka automobilu]). Vozidlo bylo takto nepojištěno 94 dní. Žalovaný příspěvek včetně nákladů na jeho uplatnění nezaplatil.

Procesní stanovisko žalovaného k věci nebylo zjištěno. Soud věc rozhodl, aniž by nařídil jednání, neboť byly splněny podmínky dané § 115a o.s.ř. Na základě účastníky předložených listin soud vzal za prokázané, že žalobce se oprávněně domáhá svého dluhu vůči žalovanému tak, jak byl specifikován v podaném návrhu. O skutkovém stavu věci pak lze učinit závěr, podle kterého žalovaný dluží žalobci výše uvedenou částku s přísl..

Podle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. platí, že vlastník / provozovatel tuzemského vozidla je povinen zaplatit žalobci příspěvek za každý den porušení povinnosti podle § 1 odst. 2 tohoto zákona s tím, že výše příspěvku se vypočte jako součin počtu dní, kdy byla porušována povinnost podle § 1 odst. 2, a výše denní sazby podle druhu vozidla; viz. ust. § 4 odst. 3 zákona. Výši denní sazby příspěvku podle druhu vozidla a výši nákladů ČKP spojených s uplatněním práva na příspěvek stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou č. 205/1999 Sb. (§ 2 a § 2a). Ust. § 1 odst. 2 zák. č. 168/1999 Sb. předpokládá, že povinnost pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona musí být splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel (s výjimkou např. doby, kdy je v registru zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je vozidlo odcizené); na pozemní komunikaci může být provozováno (nebo ponecháno) pouze tehdy, pokud povinnost provozovatele nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Vše § 1 odst. 2 zák. č. 168/1999 Sb.

Žaloba je tedy důvodná a proto jí soud výrokem I. tohoto rozsudku vyhověl v plném rozsahu. Dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní, je v prodlení. Nárok žalobce na úrok z prodlení je dán dle § 1968 a § 1970 o.z. a nařízení vlády č. 351/2013 Sb., § 2. V daném případě má tedy žalobce právo též na úrok z prodlení, tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

Nárok vyplývá z listin (ISAS). O skutkovém stavu věci soud činí závěr jednak na podkladě žalobcem předložených listin, ale i na základě toho, že žalovaný dluh v průběhu řízení nesporoval – nebylo prokázáno ani tvrzeno, že by žalovaný dluh zaplatil, nebo vznesena jiná námitka proti opodstatněnosti žalobou uplatněného nároku. Sporné řízení je ovládáno zásadou projednací: Účastník má povinnost tvrzení (srov. § 79 odst. 1 a § 101 odst. 1) a povinnost důkazní. Pokud si účastník (zde žalovaný) řádně neplní své procesní povinnosti, nemůže být v řízení úspěšný.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1, § 149 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobci, který byl v řízení zcela úspěšný, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč Tyto náklady sestávají ze soudního poplatku 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle vyhl. č. 177/1996 Sb., adv. tarifu. Takto soud žalobci přiznal odměnu advokáta za tři úkony právní služby dle této vyhlášky č. 177/1996 Sb. (převzetí zastoupení, podání žaloby a předžalobní upomínka), dále soud žalobci přiznal náhradu hotových výdajů citované vyhlášky za uvedené 3 úkony právní služby, zvýšeno o 21% DPH (§ 137 odst. 3 o.s.ř.).

Ve výroku II. tak soud celkem přiznal žalobci náhradu nákladů řízení celkem v uvedené výši. Lhůtu k plnění povinností výroků tohoto rozsudku soud stanovil dle § 160 odst. 1 o.s.ř.. Odůvodnění tohoto rozsudku vychází z § 157 odst. 4 o.s.ř..

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.)

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí - návrh na exekuci.

Hradec Králové 29. července 2021

JUDr. Jakub Kavalír

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙