Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 20 C 166/2021-9

Jednací číslo:
20 C 166/2021-9
Soud:
Okresní soud v Hradci Králové
Autor:
Kavalír, Jakub, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSHK:2021:20.C.166.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
29. 07. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
jízdné
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 37 z. č. 266/1994 Sb.
§ 18a z. č. 111/1994 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb.
vyhl. č. 175/2000 Sb.
z. č. 549/1991 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1968 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

20 C 166/2021-9

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Jakubem Kavalírem ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupený [anonymizováno] [jméno] [jméno], advokátem

sídlem [adresa]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

bytem [adresa žalovaného]

pro zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku ve výši 1 524 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 524 Kč od 12. 1. 2021 do zaplacení, a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal žalobou podanou soudu (návrh sp. zn. EPR 81465/2021) proti žalované zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím. Žalovaná se nevyjádřila.

O skutkovém stavu věci soud uzavřel, že žalovaná dne 11. 1. 2021 použila k přepravě dopravní prostředek na lince autobusu [číslo] městské hromadné dopravy provozované žalobcem a při přepravní kontrole v čase 7:58 hod. se neprokázala platným jízdním dokladem. Žalovaná nezaplatila jízdné ve výši 24 Kč ani přirážku k jízdnému ve výši 1 500 Kč.

Ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání v souladu s ustanovením § 115a občanského soudního řádu. Výrokem rozsudku pod bodem I. soud uložil žalované povinnost dlužnou částku zaplatit. Věc byla posouzena dle § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále podle ustanovení § 18a zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, § 37 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, dle § 3 až 8 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, a podle smluvních přepravních podmínek.

Nárok žalobce na úrok z prodlení je dán dle § 1968 a § 1970 o.z. a nařízení vlády č. 351/2013 Sb., § 2). V daném případě má tedy žalobce právo též na úrok z prodlení, tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku. O nákladech řízení soud rozhodl výrokem II. tohoto rozsudku v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. (§ 149 odst. 1 o. s. ř.) Náklady řízení ve věci úspěšného žalobce tvoří: - Soudní poplatek ve výši 400 Kč podle položky 2 sazebníku soudních poplatků jako přílohy zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích. Dále soud žalobci přiznal náhradu účelně vynaložených nákladů řízení za právní zastoupení advokátem. Výši těchto nákladů soud určil dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění účinném od 1. 7. 2014. Takto soud žalobci přiznal odměnu advokáta za tři úkony právní služby dle této vyhlášky č. 177/1996 Sb. (převzetí zastoupení, podání žaloby a předžalobní upomínka), dále soud žalobci přiznal náhradu hotových výdajů citované vyhlášky za uvedené tři úkony právní služby, to vše zvýšené o 21% DPH (§ 137 odst. 3 o.s.ř.).

Ve výroku II. tak soud celkem přiznal žalobci náhradu nákladů řízení celkem v uvedené výši. Lhůtu k plnění povinností výroků tohoto rozsudku soud stanovil v souladu s ust. § 160 odst. 1 o.s.ř.; odůvodnění tohoto rozsudku bylo vyhotoveno v souladu s ustanovením § 157 odst. 4 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.)

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou vykonatelným rozhodnutím, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí - návrh na exekuci.

Hradec Králové 29. července 2021

JUDr. Jakub Kavalír

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙