Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 20 C 194/2021-9

Jednací číslo:
20 C 194/2021-9
Soud:
Okresní soud v Hradci Králové
Autor:
Kavalír, Jakub, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSHK:2021:20.C.194.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 5 600 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
10. 08. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
postoupení pohledávky
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2048 z. č. 89/2012 Sb.
z. č. 549/1991 Sb.
§ 1724 z. č. 89/2012 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2395 z. č. 89/2012 Sb.
z. č. 257/2016 Sb.
§ 3 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 145/2010 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

20 C 194/2021-9

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Jakubem Kavalírem ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení částky 5 600 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci

a) částku ve výši 2 600 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 600 Kč od 31. 5. 2018 do zaplacení, s kapitalizovaným úrokem ve výši 2 944 Kč,

b) částku ve výši 3 000 Kč,

a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v částce 1 368 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám právního zástupce.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu (návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu sp. zn. EPR 72284/2021) se žalobce domáhal po žalované zaplacení uvedené částky s příslušenstvím. Svůj nárok odůvodnil tím, že žalovaná u společnosti [právnická osoba], [IČO] jako [právnická osoba], [IČO], čerpala prostřednictvím smlouvy o spotřebitelském úvěru ze dne 12. 7. 2016 částku ve výši 2 600 Kč a zavázala se uhradit 3 744 Kč ve sjednaných splátkách, což neučinila. Žalobce dne 30. 5. 2018 uzavřel se [právnická osoba], smlouvu o postoupení pohledávky, na základě které je oprávněn dlužnou částku vymáhat.

O skutkovém stavu věci soud uzavřel, že žalovaná skutečně uzavřela uvedenou smlouvu, na základě které vznikl dluh na jistině ve výši 2 600 Kč. Podle ustanovení § 1724 odst. 1 o.z. platí, že smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy. Žalovaná netvrdila, tudíž ani neprokázala, že by dluh z úvěru zaplatila, soud proto výrokem rozsudku pod bodem I. uložil žalované částku v uvedené celkové výši zaplatit. Žalovaná je také v prodlení se zaplacením dluhu: O úrocích z prodlení bylo rozhodnuto dle § 1970 o. z. a § 2 vl. nař. č. 351/2013 Sb. Smluvní pokuta je upravena v ustanovení § 2048 - 52 o.z., uplatněno ve výši 3 000 Kč (spolu s úroky 1 144 Kč a„ poplatkem za prodlení 1 800 Kč“).

Ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání postupem dle ustanovení § 115a o.s.ř.. Věc byla vedle speciální právní úpravy zák. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (až s účinností od 1. 12.2016 zák. č. 257/2016 Sb.), primárně posouzena dle § 2395-2400 zák. č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku. Podle ustanovení § 2395 o.z. smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. I tyto smlouvy je třeba dodržovat - ustanovení § 3 odst. 2 písm. d) o.z. Primární povinnost peněžní prostředky vrátit žalovaná nesplnila. Podaná žaloba je pak důvodná.

O nákladech řízení soud rozhodl výrokem II. tohoto rozsudku v souladu s ustanovením § 142 odst. 1, § 149 odst. 1 o.s.ř. Náklady řízení ve věci úspěšného žalobce tvoří soudní poplatek ve výši 400 Kč podle položky 2 sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích. Dále soud žalobci přiznal náhradu účelně vynaložených nákladů řízení za právní zastoupení advokátem. Výši těchto nákladů soud určil dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění účinném od 1. 7. 2014. Takto soud žalobci přiznal odměnu advokáta za tři úkony právní služby dle této vyhlášky č. 177/1996 Sb. (převzetí zastoupení, podání žaloby a předžalobní upomínka), dále náleží náhrada hotových výdajů za tyto 3 úkony právní služby podle § 13 odst. 3 a § 14b odst. 5 písm. a) advokátního tarifu, to vše zvýšené o 21 % DPH (§ 137 odst. 3 o.s.ř., 21 % z 800 Kč = 168 Kč).

Ve výroku II. tak soud celkem přiznal žalobci náhradu nákladů řízení celkem v uvedené výši. Lhůtu k plnění povinností výroků tohoto rozsudku soud stanovil v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 o.s.ř.; odůvodnění tohoto rozsudku bylo vyhotoveno v souladu s ustanovením § 157 odst. 4 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou vykonatelným rozhodnutím, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí - návrh na exekuci.

Hradec Králové 10. srpna 2021

JUDr. Jakub Kavalír

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙