Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 6 C 171/2019-34

Jednací číslo:
6 C 171/2019-34
Soud:
Okresní soud v Blansku
Autor:
Šparlinková, Alena, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSBK:2021:6.C.171.2019.1
Předmět řízení:
rozvod manželství

Datum vydání:
12. 08. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
rozvod manželství
Zmíněná ustanovení:
§ 23 z. č. 292/2013 Sb.
§ 755 z. č. 89/2012 Sb.
§ 199 z. č. 40/2009 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

6 C 171/2019-34

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Blansku rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Šparlinkovou ve věci

manželky: [osobní údaje manželky] zastoupená advokátkou Mgr. Bc. [jméno] [příjmení] sídlem [adresa]

a

manžela: [osobní údaje manžela]

zastoupený advokátem JUDr. [jméno] [příjmení]

sídlem nám. [datum], [PSČ] [obec]

pro rozvod manželství

takto:

I. Manželství manželky [celé jméno manželky], rozené [příjmení] a manžela [celé jméno manžela], uzavřené dne [datum] v kostele sv. [jméno][obec], se rozvádí.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Manželka se domáhala rozvodu manželství s odůvodněním, že manželství účastníků v současné době neplní svoji funkci. Manželství bylo uzavřeno [datum] a zpočátku bylo spokojené, postupně se manžel začal chovat k manželce naprosto nevhodným způsobem, zamezoval jí přístupu ke společným finančním prostředkům, nařizoval jí, co má dělat, kdy uklízet, zakazoval jí kamarádky, nechtěl, aby si vodila návštěvy. Takovéto jednání ze strany manžela trvalo několik let a opakovaně docházelo i k fyzickému napadání. Problémy manželů v soužití se prohlubovaly a došlo ke vzájemnému odcizení účastníků. Manžel byl dne [datum] vykázán ze společného obydlí a bylo mu uloženo, aby se zdržel navazování kontaktů s manželkou a byl trestně stíhán pro podezření z trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 odst. 1, 2 písm. d) trestního zákoníku. Z manželství se narodily tři děti, a to nezl. [jméno], [datum narození], nezl. [jméno], [datum narození] a nezl. [jméno], [datum narození], o jejichž výchově bylo rozhodnuto pravomocným rozsudkem zdejšího soudu ze dne [datum rozhodnutí], č. j. [spisová značka] [anonymizována dvě slova] ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v [obec] ze dne [datum rozhodnutí] č.j. [číslo jednací], jimiž byly upraveny poměry manželů ke jmenovaným dětem pro dobu po rozvodu. V současné době spolu účastníci již nežijí jako manželé, intimně se nestýkají a netvoří manželské resp. rodinné společenství.

2. Manžel s návrhem na rozvod manželství souhlasil a k rozvodu manželství se připojil. Potvrdil, že manželé spolu nežijí, nevedou společnou domácnost, manželství je pouze formálním svazkem. Dodal, že bylo více příčin a důvodů, kvůli kterým došlo k politování hodným skutečnostem mezi manžely v roce [rok].

3. Po provedeném řízení a dokazování soud zjistil následující skutkový stav: Manželství účastníků bylo uzavřeno dne [datum][obec]. Zpočátku bylo manželství účastníků spokojené, z manželství se narodily tři děti, a to nezl. [jméno], [datum narození], nezl. [jméno], [datum narození] a nezl. [jméno], [datum narození], o jejichž výchově bylo rozhodnuto pravomocným rozsudkem zdejšího soudu ze dne [datum rozhodnutí], č. j. [spisová značka][anonymizováno] ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v [obec] ze dne [datum rozhodnutí] č.j. [číslo jednací], jimiž byly upraveny poměry manželů ke jmenovaným dětem pro dobu po rozvodu manželství. Rozsudkem zdejšího soudu ze dne [datum rozhodnutí] č.j. [číslo jednací], který nabyl právní moci dne [datum], bylo prokázáno, že manžel byl uznán vinným ze zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 odst. 1, odst. 2 písm. d) trestního zákoníku a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 let, podmíněně odloženém na zkušební dobu v trvání 3 let. Manžel byl uznán vinným, že v době od [datum] do [datum] v místě trvalého bydliště úmyslně, opakovaně, bez zjevné příčiny a často za přítomnosti jejich tří nezletilých dětí psychicky a fyzicky týral svoji manželku. Od srpna roku [rok], kdy byl manžel vykázán ze společného obydlí a bylo mu uloženo, aby se zdržel navazování kontaktů s manželkou, spolu manželé nežijí a došlo tak k jejich vzájemnému odcizení. Manželé netvoří rodinné společenství po dobu 2 let, ani jeden z manželů nechce společenství obnovit.

4. Soud dospěl k následujícím právním závěrům: Podle § 755 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen o. z.) může být manželství rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Podle § 755 odst. 3 o. z. mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů. Podle § 755 odst. 2 o. z. přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno, byl-li by rozvod v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody.

5. Po posouzení zjištěného skutkového stavu dospěl soud k závěru, že v daném případě jsou zákonné podmínky rozvodu splněny. Účastníci spolu již od srpna roku 2019 nežijí a jejich manželství po uvedenou dobu neplní žádnou ze svých funkcí, společnou domácnost přitom ukončili z důvodu déletrvajících rozporů. S ohledem na hloubku rozporů mezi účastníky, délku odloučení a postoj manželů k dalšímu trvání manželského soužití nelze dle názoru soudu ani předpokládat, že by jejich manželství mohlo v budoucnu své společenské funkce opět plnit, soud tedy dospěl k závěru, že manželské soužití účastníků je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno. Hlavní příčinu rozvratu manželství spatřuje soud na straně manžela, který dlouhodobě psychicky i fyzicky svoji manželku týral.

6. O poměrech dětí účastníků (nezl. [jméno], [datum narození], nezl. [jméno], [datum narození] a nezl. [jméno], [datum narození]) bylo rozhodnuto pravomocným rozsudkem zdejšího soudu ze dne [datum rozhodnutí], č. j. [spisová značka] - 174, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v [obec] ze dne [datum rozhodnutí] č.j. [číslo jednací], jimiž byly upraveny poměry manželů ke jmenovaným dětem pro dobu po rozvodu manželství. Na straně nezletilých dětí soud neshledal žádné zvláštní důvody, pro které by rozvod manželství jejich rodičů byl v rozporu s jejich zájmy. Naopak vzhledem k výše uvedenému není v zájmu nezletilých dětí zachování manželství. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti soud návrhu na rozvod manželství vyhověl v souladu s ustanovením § 755 odst. 1 o. z.

7. O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, podle kterého nemá žádný z účastníků řízení ve statusových věcech manželských právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v [obec] prostřednictvím Okresního soudu v Blansku.

Účastníci jsou povinni nechat si vyznačit změnu osobního stavu ve svých občanských průkazech ve lhůtě dle příslušných právních předpisů.

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení.

Blansko 12. srpna 2021

JUDr. Alena Šparlinková

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙