Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 19 C 342/2021-25

Jednací číslo:
19 C 342/2021-25
Soud:
Okresní soud v Jablonci nad Nisou
Autor:
Kušnír, Jan, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSJN:2021:19.C.342.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení 17 497,03 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
30. 08. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2395 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2399 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2396 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

19 C 342/2021-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Jablonci nad Nisou rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Kušnírem ve věci

žalobkyně: ; [právnická osoba], [IČO]

sídlem [adresa], [obec a číslo] - [část obce]

proti

žalovanému: ; [celé jméno žalovaného], narozený dne [datum]

úředně bytem [adresa], [obec]

o zaplacení 17 497,03 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni

částku ve výši 17 197,03 Kč

s úrokem ve výši 17,90 % ročně z částky 17 197,03 Kč od 30. 3. 2021 do 24. 4. 2021

s úrokem ve výši 8,25 % ročně z částky 17 197,03 Kč od 9. 4. 2021 do zaplacení

s úrokem ve výši 8,25 % ročně z částky 17 197,03 Kč od 25. 4. 2021 do zaplacení

s kapitalizovaným úrokem ve výši 1 627,63 Kč.

II. Žaloba se do částky 300 Kč nákladů vymáhání zamítá.

III. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 800 Kč.

IV. Žalovanému se povoluje zaplacení pohledávky i nákladů řízení v pravidelných měsíčních splátkách po 850 Kč vždy k 25. dni v měsíci do úplného zaplacení počínaje měsícem následujícím po právní moci tohoto rozsudku pod ztrátou výhody splátek pro případ nezaplacení některé splátky.

Odůvodnění:

Žalobce požádal o zaplacení uvedené částky jako dluhu nedoplaceného neúčelového úvěru poskytnutého žalobcem.

Žalovaný v průběhu řízení v podaném odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu uvedl, že nesouhlasí s navýšením pohledávky (poplatky, úrok) a požádal o povolení splátek. Žalobce souhlasil s výší splátek 850 Kč měsíčně.

Z návrhu na zahájení řízení a z listinných důkazů předložených žalobcem je zřejmé, že Mezi účastníky došlo k uzavření Rámcové smlouvy o poskytnutí neúčelového nezajištěného úvěru [anonymizováno] [číslo] dne 13.6.2019 ve výši 18 000 Kč. Povinností žalovaného bylo platit měsíční splátky v částce 357 Kč (od 24.11.2020 ve výši pouze 273 Kč) v počtu 97 splátek vždy nejpozději do 24. dne kalendářním měsíci a úrok činil 17,90% ročně Žalovaný však řádně poskytnutý úvěr nesplácel a uhradil splátky v období 24.7.2019 do 24.12.2020, ačkoliv k tomu byl opakovaně vyzýván internetovou korespondencí, naposledy pak dopisem ze dne 30.3.2021 – předžalobní výzvou. Která je zesplatňujícím dopisem. Dnem 30.3.2021 se stal splatný celý dluh, který se skládá z nesplacené jistiny 17 193,03 Kč, úroku 1 627,63 Kč a účelných nákladů vymáhání (telefony, internetbanking, e-mail, SMS zprávy).

Z těchto důkazů je zřejmé, že mezi účastníky platně vznikla smlouvy o úvěru podle § 2395 – 2400 o.z. Podle této smlouvy se zavazuje úvěrující, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Podle § 2399 odst. 1 o.z. úvěrovaný vrátí úvěrujícímu poskytnuté peněžní prostředky v dohodnuté době, jinak do měsíce ode dne, kdy byl o vrácení požádán. Podle odst.2 cit. zák. ustanovení může úvěrovaný vrátit úvěrujícímu peněžní prostředky před smluvenou dobou. Úroky zaplatí jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků. Jak již bylo výše uvedeno, žalovaný své povinnosti neplnil, zejména nesplnil povinnost úvěr zaplatit do dne splatnosti, žaloba tedy byla podána po právu a soud ji v základu nároku vyhověl. Obchodní úrok byl žalobci přiznán podle § 2396 o.z. a § 2399 odst. 2 věty druhé o.z. zčásti kapitalizovaný ve výši 1 627,63 Kč do 24.4.2021 a poté běžný. Úrok z prodlení byl žalobci přiznán dle § 1970 o.z. ve výši dle nař. vlády č. 351/2013 Sb. dle požadavku žalobce ode dne 9.4.2021.

Soud nepřiznal žalobci náhradu tzv. účelně vynaložených nákladů na vymáhání dluhu ve výši 300 Kč, které žalobci údajně vznikly v souvislosti s prodlením. Ve skutečnosti jde o závazek žalovaného k náhradě škody a tyto náklady musí být co do výše odpovídající jednotlivým vymáhaným částkám prokázány, nelze je přiznat paušálně, jak uvádí žalobce v návrhu.

Vzhledem k tomu, že žalobce měl ve věci plný úspěch, má dle § 142, odst. 1 o.s.ř., právo na náhradu nákladů řízení. Jedná se pouze o soudní poplatek 800 Kč.

Soud ve smyslu § 160 odst. 1 o.s.ř. povolil žalovanému na jeho žádost s ohledem na jeho finanční situaci zaplacení dluhu včetně nákladů řízení ve splátkách 850 Kč měsíčně a stanovil počátek splácení i sankci za neplnění splátek. Tímto rozhodnutím soud sleduje zachování přijatelné životní úrovně dlužníka, relativní včasnost úhrady dluhu s tím, že ekonomická úroveň věřitele (žalobce) nebude nijak ohrožena.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec prostřednictvím Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, a to písemně ve třech vyhotoveních.

Jablonec nad Nisou 30. srpna 2021

JUDr. Jan Kušnír

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙