Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 54 C 55/2021-20

Jednací číslo:
54 C 55/2021-20
Soud:
Okresní soud v Ostravě
Autor:
Kotlánová, Monika, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOV:2021:54.C.55.2021.3
Předmět řízení:
o výživné

Datum vydání:
21. 06. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
výživné
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 118a z. č. 99/1963 Sb.
§ 120 z. č. 99/1963 Sb.
§ 911 z. č. 89/2012 Sb.
§ 910 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

54 C 55/2021-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Kotlánovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o: výživné zletilého dítěte

takto:

I. Návrh, aby žalovaná byla povinna platit na výživu žalované počínaje dnem [datum] měsíčně částku [částka], se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se svým návrhem doručeným soudu dne [datum], doplněným dne [datum], domáhala stanovení výživného na svou osobu od [datum] do budoucna ve výši [částka] měsíčně.

2. Svůj návrh odůvodnila tím, že se odstěhovala od matky a osamostatnila se. Dne [datum] nastoupila do 1. ročníku na [anonymizováno] odbornou školu sociální a pedagogickou, a to po úspěšném absolvování maturitní zkoušky na [ulice] odborné škole [anonymizováno] - obor právo a veřejná správa. Pokud jde o její matku, ta má v péči nezletilou dceru [jméno] [celé jméno žalované], narozenou [datum], se kterou bydlí, je v evidenci na úřadu práce a pobírá sociální a státní dávky.

3. Žalovaná se k návrhu nevyjádřila.

4. Účastníci se k jednání nařízenému na den [datum] nedostavili, ačkoliv byli řádně a včas předvoláni a soud proto jednal v souladu s ust. § 101 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) v jejich nepřítomnosti.

5. Po provedeném dokazování dospěl soud k závěru, že žalobě nelze vyhovět.

6. Podle ust. § 910 odst. 1 občanského zák. (dále jen „o.s.ř.“) v platném znění, předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost.

7. Podle ust. § 911 o.z. v platném znění, výživné nelze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit.

8. Podle ust. § 120 odst. 1 o.s.ř., účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení.

9. Z výše uvedené vyplývá, že kromě povinnosti skutkových tvrzení, z nichž lze nárok dovodit, má tedy žalobkyně i důkazní břemeno k prokázání svých tvrzení. Z hlediska skutkového stavu soud zjistil z výpisu z [anonymizováno] evidence obyvatel, že žalovaná je matkou žalobkyně. Z potvrzení o studiu ze dne [anonymizována dvě slova] roku, bylo zjištěno, že žalobkyně nastoupila od [datum] na [anonymizováno] odbornou školu sociální, [ulice a číslo] [spisová značka], [obec] na obor vzdělání - Sociální práce a sociální pedagogika, na denní formu studia do 1. ročníku, který má být ukončen [datum]. K majetkovým poměrům žalované soud ničeho nezjistil a žalovaná se k návrhu ani nevyjádřila. Pokud se týká zjištění majetkových poměrů žalované, soud tyto nezjistil, když talobkyně v tom směru neunesla důkazní břemeno ohledně prokázání, že majetkové poměry žalované placení výživného umožňují. Dále žalobkyně nedoložila, že je aktuálně studentkou [anonymizováno].

10. Po právním zhodnocení shora zjištěného skutkového stavu soud dospěl k následujícímu závěru: K základním předpokladům pro uplatnění vyživovací povinnosti rodičů k dětem patří jednak stav odkázanosti na výživu na straně dítěte, čímž je dána doba trvání vyživovací povinnosti, ale i schopnosti a možnosti a majetkové poměry povinného. V daném případě bylo prokázáno, že žalobkyně je pravděpodobně stále studentkou [anonymizováno] odborné školy sociální v [obec], kde se připravuje na budoucí povolání, avšak nebyly zjištěny současné možnosti a schopnosti žalované platit žalobkyni výživné, neboť nebylo možno zjistit její osobní a majetkové poměry a žalobkyně pouze uváděla, že je vedena jako nezaměstnaná na úřadu práce. Pobírá pouze sociální dávky v blíže neurčené výši. Navíc má v péči nezletilou dceru. Žalobkyně se tím, že se nedostavila k ústnímu jednání, připravila o možnost být poučena podle § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř. o povinnosti doplnění skutkových tvrzení a splnění důkazního břemene. Z těchto důvodů a dále z důvodu, že nebylo možno zjistit majetkové poměry žalované tak, aby bylo možno posoudit, zda má prostředky na placení výživného nezbylo, než žalobu zamítnout.

11. Výrok o nákladech řízení je dán ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

12. V daném případě byla úspěšná žalovaná, které však podle obsahu spisu žádné náklady řízení nevznikly a soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu ke Krajskému soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

Ostrava 21. června 2021

JUDr. Monika Kotlánová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙