Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 54 C 142/2021-19

Jednací číslo:
54 C 142/2021-19
Soud:
Okresní soud v Ostravě
Autor:
Kotlánová, Monika, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOV:2021:54.C.142.2021.2
Předmět řízení:
o zaplacení [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
07. 06. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
jízdné
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2053 z. č. 89/2012 Sb.
vyhl. č. 254/2015 Sb.
z. č. 266/1994 Sb.
z. č. 111/1994 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

54 C 142/2021-19

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Kotlánovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] s ročním úrokem z prodlení ve výši:

- 9 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení,

- 10 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení

a na nákladech řízení částku [částka], to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Předmětem žaloby je zaplacení částky [částka] s příslušenstvím z titulu neuhrazeného jízdného a přirážky.

2. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

3. V daném případě soud shledal podmínky pro použití ust. § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.”) a věc projednal bez nařízení jednání.

4. Po provedeném dokazování soud učinil skutkový závěr, že žalovaný cestoval v níže uvedených dnech hromadným dopravním prostředkem provozovaným žalobkyní bez platného jízdního dokladu, a to dne [datum] a [datum]. Za tento přestupek byla žalovanému vyměřena přirážka k jízdnému pro každou jízdu ve výši [částka]. Při každé jízdě s ním byla sepsána dohoda s cestujícím, a to [číslo] [číslo] v nichž uznal pohledávky žalobkyně co do důvodu i výše a zavázal se dluh uhradit do 15 dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, což však neučinil.

5. Po právním posouzení shora uvedeného skutkového stavu soud dospěl k závěru, že žaloba je v plném rozsahu důvodná. Žalobkyně je dopravcem veřejné linkové dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, resp. dopravcem drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Žalovaný nástupem do vozidla městské hromadné dopravy uzavřel se žalobkyní přepravní smlouvu, čímž mu vznikla povinnost dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a zejména povinnost uhradit cenu za přepravu dle platného tarifu – § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“). Výše jízdného dle platného tarifu žalobkyně činila v uvedených případech [částka]. Jelikož se žalovaný při přepravní kontrole neprokázal platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit žalobkyni nejen stanovené jízdné, ale i přirážku k jízdnému ve výši [částka]. Výše přirážky vyplývá ze Smluvních přepravních podmínek žalobkyně, a to pro každý jednotlivý případ neoprávněné jízdy. Žalovaný uznal pohledávku žalobkyně v souladu s ust. § 2053 o. z., má se tedy za to, že závazek žalovaného vůči žalobkyni v době uznání trval. Soud proto zavázal žalovaného uhradit žalobkyni částku [částka] a vzhledem ke skutečnosti, že se žalovaný dostal do prodlení s plněním peněžitého dluhu, byl v souladu s ust. § 1970 o. z., zavázán zaplatit žalobkyni také příslušenství, a to úroky z prodlení. Výše úroku z prodlení je dána ust. § 2 vládního nařízení č. 351/2013 Sb.

6. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení ve výši [částka]. Tuto částku představuje zaplacený soudní poplatek ve výši [částka] a dva režijní paušály po [částka] za podání návrhu a předžalobní upomínku dle vyhlášky č. 254/2015 Sb.

7. Lhůta k plnění je dána ust. § 160 odst. 1 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Ostrava 7. června 2021

JUDr. Monika Kotlánová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙