Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 54 C 145/2021-18

Jednací číslo:
54 C 145/2021-18
Soud:
Okresní soud v Ostravě
Autor:
Kotlánová, Monika, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOV:2021:54.C.145.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
07. 07. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 118a z. č. 99/1963 Sb.
§ 63 z. č. 127/2005 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

54 C 145/2021-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Kotlánovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žaloba, aby žalovaná byla povinna zaplatit žalobkyni částku [částka] s ročním úrokem z prodlení ve výši 8,25 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se svou žalobou doručenou soudu dne [datum] domáhala po žalované zaplacení shora uvedené částky a svůj návrh odůvodňovala takto:

2. S žalovanou uzavřela dne [datum] smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací [číslo]. Na základě smlouvy poskytovala žalované služby spočívající v poskytování televizního vysílání prostřednictvím internetu, a to až do [datum], kdy byla smlouva ukončena. V souladu s článkem 8.2 Všeobecných podmínek měla žalovaná povinnost do 10 dnů od ukončení smlouvy vrátit pronajatá technická zařízení, a to Set-top box/CA Modul sériové číslo [anonymizováno] a Set-top box/CA Modul sériové číslo [anonymizováno] (dále jen společně„ technická zařízení“). Tato technická zařízení převzala a stvrdila svým podpisem. Dále dne [datum] uzavřela žalovaná s žalobkyní smlouvu o poskytování služby Internet [číslo] [anonymizováno] byla dne [datum] ukončena. Žalobkyně byla proto povinna vrátit pronajaté zařízení, a to Modem [anonymizováno] (dále jen„ modem“). V souladu se zvláštními podmínkami pro službu [anonymizováno] internet žalobkyně požadovala za vrácení modemu částku [částka] jako smluvní pokutu. Celkem se žalobkyně domáhala smluvní pokuty ve výši [částka]. Dne [datum] vyzvala žalobkyně žalovanou k zaplacení smluvní pokuty a vrácení zařízení, avšak bezvýsledně.

3. Žalovaná se k podané žalobě nevyjádřila.

4. Soud nařídil jednání na den [datum], k němuž se účastníci nedostavili, ačkoli byli řádně a včas obesláni a soud proto jednal v souladu s ust. § 101 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) v jejich nepřítomnosti.

5. Z hlediska skutkového stavu soud učinil závěr, že v řízení bylo prokázáno smlouvou o poskytování veřejně dostupných elektronických komunikací [číslo] na základě níž žalobkyně žalované poskytovala televizní vysílání prostřednictvím internetu, a to do [datum], kdy byla smlouva ukončena. Žalobkyně poskytla žalované technická zařízení, a to Set-top box/CA Modul sériové číslo [anonymizováno] a Set-top box/CA Modul sériové číslo [anonymizováno]. Žalovaná technická zařízení převzala. Dále byl proveden důkaz smlouvou [číslo] ze dne [datum], kterou se zavázala žalobkyně poskytnout žalované službu Internet, která zajišťovala žalované přístup k internetu. V této souvislosti pronajala žalobkyně žalované technické zařízení, a to Modem TP-Link [anonymizováno] (dále jen„ modem“). Z výzvy k vrácení technického zařízení a úhrady smluvní pokuty soud zjistil, že vyzývá žalovanou k vrácení zapůjčeného technického zařízení nejpozději do 10 dnů od ukončení smlouvy, ke kterému došlo dne [datum]. Soud provedl důkaz předžalobní upomínkou ze dne [datum], z níž zjistil, že žalobkyně opětovně požaduje vrácení dvou Set-to boxů a modemů z obou smluv a dále se domáhá za každé zařízení částku [částka], celkem částku [částka], nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy. K výzvě je připojen doručovací lístek podaný dne [datum] na poslední adresu žalované.

6. Po takto provedeném dokazování soud učinil skutkový závěr, že mezi žalobkyní a žalovanou byla dne [datum] uzavřena smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací [číslo] na základě níž žalobkyně poskytovala žalované služby spočívající v poskytování televizního vysílání prostřednictvím internetu a smlouva byla dne [datum] ukončena dle tvrzení žalobkyně. Žalovaná převzala 2 technická zařízení specifikovaná shora a dále Modem TP-Link specifikovaný shora, která žalovaná po ukončení smlouvy dle tvrzení žalobkyně nevrátila. Za porušení těchto povinností byla žalovaná povinna v souladu se zvláštními podmínkami pro službu kombinované televize [anonymizována dvě slova] zaplatit za nevrácení každého zařízení částku [částka] smluvní pokutu, celkem [částka].

7. Po právním posouzení shora uvedeného skutkového stavu soud dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána důvodně. V daném případě byly mezi žalobkyní a žalovanou ve smyslu § 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích uzavřeny smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a to [číslo] [číslo] ze dne [datum]. Na základě uvedených smluv byla žalované předána k pronájmu 2 technická zařízení Set-top box/CA Modul sériové číslo [anonymizováno] a Set-top box/CA Modul sériové číslo [anonymizováno] a dále Modem [anonymizována dvě slova]. V řízení žalobkyně požadovala po žalované úhradu smluvních pokut za nevrácená technická zařízení, tedy za 2 kusy Set-top boxů a 1 kus modemu, vždy po částce [částka], když smlouvy byly ukončeny předčasně pro porušení povinnosti žalované plnit si peněžité závazky vůči žalobkyni a žalovaná ve stanovené lhůtě 10 dnů od ukončení smluv technická zařízení nevrátila. V řízení však žalobkyně žádnou z listin, kterou soudu jako důkaz předložila neprokázala, že by k uvedeným dnům, které směřují k ukončení smluv, tedy k [datum] a [datum], úkon směřující k ukončení uzavřených smluv, ať odstoupením či výpovědí učinila a takový projev vůle žalobkyně ukončit uzavřené smlouvy straně žalované sdělila, tzn., že by se takový projev vůle žalobkyně dostal do dispoziční sféry strany žalované. Za tohoto stavu, kdy byla povinnost vrátit technická zařízení vázána právě na ukončení smlouvy, se jeví tato žaloba předčasná, když v řízení, jak bylo uvedeno, žalobkyně neprokázala, že by předmětné smlouvy jakýmkoli způsobem skutečně ukončila a že by žalované vznikla povinnost vrátit do 10 dnů zapůjčená technická zařízení. Taktéž nebylo prokázáno, že by jednotlivé výzvy k plnění tak, jak byly soudu předloženy, resp. výzva ze dne [datum], byla žalované skutečně zaslána na adresu uvedenou ve smlouvách. Soud má proto zato, že v řízení nebylo prokázáno ukončení uzavřených smluv a tomu odpovídající nárok na vrácení pronajatých zařízení, resp. úhradu smluvních pokut za jejich nevrácení ve stanovených lhůtách. Žalobkyně jako strana žalující je povinna především v řízení řádně tvrdit a svá tvrzení doložit, což se v daném případě nestalo. Vzhledem k tomu, že žalobkyně se k ústnímu jednání nařízenému v této věci nedostavila, svou neúčast neomluvila, nemohla být soudem poučena o povinnosti tvrdit a povinnosti prokazovat svá tvrzení ve smyslu ust. § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř. Za těchto okolností se žalobkyně svou neúčastí vzdala možnosti, aby se jí dostalo poučení a mohla svá tvrzení v průběhu řízení řádně doplnit a taktéž doplnit k tomu odpovídající důkazy. Za této situace žalobkyně neunesla břemeno tvrzení ani důkazní břemeno, proto soudu nezbylo, než žalobu jako nedůvodnou v plném rozsahu zamítnout.

8. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, když žalobkyně byla se svou žalobou neúspěšná a žalované podle obsahu spisu žádné náklady v tomto řízení nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu ke Krajskému soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

Ostrava 7. července 2021

JUDr. Monika Kotlánová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙